Posted on

Agentúra pre podporu výskumu a vývoja zverejnila vo forme výzvy možnosť refundovať si náklady spojené s prípravou a podaním projektov typu Horizon Europe v roku 2021. Cieľom je zvýšiť účasť subjektov zo Slovenska vo výskumných a vývojových programoch tohto typu, keďže všeobecným problémom je práve ich nízka účasť. Požiadať o refundáciu nákladov do výšky až 8 tisíc eur môže každý subjekt s oprávnením vykonávať výskum a vývoj. Táto možnosť je k dispozícii do 10. októbra 2021.

Pre koho je výzva určená?

Pre každú slovenskú právnickú osobu alebo slovenskú fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa zákona č. 172/2005 Z. z.

Aké náklady si môžem refundovať?

 • mzdové náklady a ostatné osobné náklady (maximálne 5 osôb, ktoré sú uvedené v žiadosti)
 • náklady na zdravotné a sociálne poistenie
 • cestovné náklady
 • náklady na služby (napr. poradenské agentúry, maximálne však do výšky 30 % z celkovej výšky refundácie)

Aké náklady si nemôžem refundovať?

 • náklady na pracovné cesty, ktoré nesúvisia s prípravou projektov Horizon Europe,
 • náklady na vreckové v rámci zahraničných pracovných ciest,
 • náklady na propagáciu a popularizáciu,
 • náklady, ktoré neboli vynaložené v roku 2021 alebo s týmto rokom nesúvisia.

Akú výšku refundácie môžem získať?

Je to rozdelené podľa pilierov a tiež podľa toho, v akú úlohu v projektovom návrhu zohrávate:

European Research Council (Európska rada pre výskum) – ERC výzvy:

 • Advanced Grant – maximálna refundácia vo výške 6 000 eur,
 • Consolidator Grant – maximálna refundácia vo výške 5 000 eur,
 • Starting Grant maximálna refundácia vo výške 4 000 eur.

Ostatné výzvy v rámci Horizon Europe:

 • v prípade žiadosti na refundáciu nákladov podania prihlášky v pozícii „Lead partner“ (Hlavný koordinátor) je možná maximálna refundácia vo výške 8 000 eur,
 • v prípade žiadosti na refundáciu nákladov účasti na podaní prihlášky v pozícii „Partner“ je možná maximálna refundácia vo výške 4 000 eur.

Minimálna suma, ktorá sa na túto výzvu použije je 600 tisíc eur.

Ako a dokedy môžem podať žiadosť?

Lehota na predkladanie žiadostí je do 10. októbra 2021 ale vo výzve je spomenutá aj možnosť uzavretia výzvy po vyčerpaní alokovaných finančných prostriedkov.

Žiadosti sa predkladajú na adresu agentúry (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O.BOX 839 04, 839 04 Bratislava 32).

Musíte si podať nasledujúce prílohy:

Príloha 1: Podmienky na refundáciu nákladov
Príloha 2: Žiadosť o refundáciu nákladov spojených s prípravou projektu Horizon Europe
Príloha 3: Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc

Stránku výzvy odkiaľ sme čerpali informácie pre tento článok nájdete na webe APVV.


facebook grantUP banner svetly


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *