Posted on

Univerzity, vysoké školy a výskumné inštitúcie, ktoré poskytujú doktorandské štúdium, si môžu požiadať o financovanie pre excelentných doktorandov. Takúto možnosť ponúka nedávno vyhlásená výzva Výskumnej a inovačnej autority (VAIA) s alokáciou takmer 11 miliónov eur, ktorá má však termín uzávierky už 12. júna. Cieľom takejto výzvy je prilákať a podporiť najlepších výskumníkov a vytvoriť konkurencieschopný výskum na Slovensku.

Kto môže získať grant?

Of inancie na doktorandov môžu žiadať vysoké školy (verejné, štátne, súkromné) a verejné výskumné inštitúcie podľa ich úspešnosti vo VER (periodického
hodnotenia výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti), resp. v získavaní projektov Horizontu 2020 a Horizontu Európa.

Na aké aktivity dostanem grant?

Grant sa poskytuje vo forme štipendií na základe hodnotenia VER. Počet udelených štipendií závisí od úrovne hodnotenia, počtu zamestnancov alebo študentov denného doktorandského štúdia alebo počtu získaných projektov Horizont.

Detaily sú uvedené v znení výzvy, platí však všeobecne:

  • výška štipendia závisí od typu realizovaného výskumu,
  • je potrebné zverejniť otvorené doktorandské miesta na portáli Euraxess a postupovať podľa náborových pravidiel, uvedených vo výzve,
  • žiadateľ musí dofinancovať 4. rok štúdia pri 4-ročných progamoch,
  • uchádzač o PhD. nemôže byť absolventom tej istej inštitúcie,
  • žiadateľ za každého doktoranda, podporeného z projektu, splní: zapojenie doktoranda do prebiehajúcich a podávaných výskumných projektov, zabezpečí účasť na odborných a vedekých konferenciách, doktorand úspešne absolvuje dizertačnú skúšku.

Projekt sa môže realizovať najskôr 1. septembra 2023 a to najviac na 34 mesiacov, s najneskorším ukončením projektu 30. júna 2026.

Čo môžem získať?

Z celkovej alokácie 10,98 miliónov eur, je možné získať financovanie nasledovne:

  • štipendiá, bežné výdavky súvisiace s výskumom (tovary, služby), cestovné a nepriame výdavky organizácie, ktoré sú stanovené na jedného doktoranda a na jeden mesiac realizácie,
  • náklady na štipendiá (1025,50 €/ mesiac, resp. 1194 €/ mesiac – po vykonaní dizertačnej skúšky),
  • náklady na výskum (400 €/ mesiac pre laboratórny výskum; 200 €/ mesiac pre nelaboratórny výskum), t. j. bežné výdavky súvisiace s výskumom (tovary, služby), cestovné,
  • nepriame náklady pre inštitúciu (153 €/ mesiac, resp. 179 €/ mesiac – po vykonaní dizertačnej skúšky).

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť sa podáva prostredníctvom Informačného systému Plánu obnovy (ISPO) a to najneskôr 12. júna 2023.

Dôležité odkazy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *