Posted on

Úvodné ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“) obsahujú bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci platformy grant UP (www.grantup.sk), a pri realizácii služieb objednávaných prostredníctvom platformy, o právach osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané, a o zodpovedajúcich povinnostiach a postupoch grant UP, s. r. o. ako prevádzkovateľa platformy.

Definície pojmov obsiahnuté vo Všeobecných obchodných podmienkach sa aplikujú v rovnakom rozsahu aj na tieto ZOOÚ, a to pokiaľ v týchto ZOOÚ nie je výslovne stanovené inak.

Grant UP je oprávnená tieto ZOOÚ meniť, pričom o prevedenej zmene informuje užívateľov platformy uverejnením oznámenia o zmene ZOOÚ na platforme spolu s ich novým znením. Užívatelia platformy sú povinní oboznámiť sa s novým znením ZOOÚ.

Tieto ZOOÚ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na platforme.

Základné pojmy

Zásady ochrany osobných údajov (ZOOÚ) definujú všeobecné pojmy a pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré aplikuje obchodná spoločnosť grant UP s. r. o., so sídlom Němcovej 4075/5, 042 00 Košice, IČO: 54 047 447, DIČ: 2121556459, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 52366/V, pri spracúvaní osobných údajov užívateľov platformy grant UP (www.grantup.sk) a ďalej pri spracúvaní osobných údajov objednávateľov služieb grant UP.

Grant UP je prevádzkovateľom platformy, dodávateľom služieb a iných aktivít v oblasti grantového poradenstva, a zároveň prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. Grant UP využíva pri spracúvaní osobných údajov aj služby a nástroje, predovšetkým software, sprostredkovateľov, ktorí sú bližšie identifikovaní ďalej v týchto ZOOÚ.

Užívateľ platformy (a služieb grant UP) je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registrovala formou newslettra na platforme alebo poskytla svoje osobné údaje spoločnosti grant UP iným spôsobom za účelom používania platformy alebo objednávania služieb grant UP.

Ochrana osobných údajov je súhrn technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré grant UP ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov, prijal za účelom bezpečného spracúvania osobných údajov užívateľov platformy a iných (vrátane off-line) služieb grant UP.

GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa aplikuje na spracúvanie osobných údajov v rámci EÚ, vrátane Slovenskej republiky.

Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým sa popri GDPR riadi spracúvanie osobných údajov v Slovenskej republike. Grant UP spracúva osobné údaje užívateľov platformy a iných služieb Grant UP spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a v ich medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd užívateľov, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Osobné údaje sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, cookies alebo online identifikátor (ďalej len „OÚ“).

Informácie o spracúvaní OÚ

Užívateľovi, ktorého osobné údaje Grant UP spracúva, náležia práva dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sú upravené najmä v § 19 – § 28 tohto zákona (a ďalej v GDPR). Práva dotknutej osoby tvoria predovšetkým tieto okruhy práv, ktoré si užívateľ môže uplatniť voči grant UP:

Právo na poskytnutie informácií o spracúvaní OÚ, ktoré spočíva v zodpovedajúcej povinnosti grant UP poskytnúť pri získavaní OÚ dotknutej osobe bližšie informácie o ich spracúvaní, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.

Právo na prístup k spracúvaným OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať grant UP o vydanie potvrdenia o tom, že sú o danej dotknutej osobe spracúvané OÚ, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.

Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať grant UP, aby bez zbytočného odkladu vykonal opravu spracúvaných OÚ týkajúcich sa danej dotknutej osoby, vymazanie týchto OÚ alebo obmedzenie spracúvania týchto OÚ, v rozsahu a z dôvodov stanovených zákonom o ochrane osobných údajov.

Právo na prenosnosť OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať grant UP o odovzdanie OÚ spracúvaných o danej dotknutej osobe v štruktúrovanej podobe a prenesenie týchto údajov k inému prevádzkovateľovi spracúvania OÚ, ak je to technicky možné.

Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči grant UP spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na základe nevyhnutného oprávneného záujmu (právny základ). Pokiaľ grant UP nepreukáže nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvaní, nesmie OÚ namietajúcej osoby ďalej spracúvať na daný účel.

Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči grant UP spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na účel priameho marketingu vrátane profilovania. Pokiaľ dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na účely priameho marketingu, nesmie grant UP ďalej spracúvať OÚ namietajúcej osoby na tento účel.

Vyššie uvedené práva si užívateľ môže uplatniť formou písomnej žiadosti adresovanej grant UP, prostredníctvom e-mailu (alebo automatizovanej odpovede vo forme optout v rámci e-mailu) alebo poštovej zásielky, prípadne telefonicky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na platforme v sekcii Kontakt).

Účely spracúvania OÚ s určením právneho základu spracúvania OÚ, rozsahu spracúvaných OÚ, doby uchovávania OÚ, identifikáciou sprostredkovateľov/príjemcov OÚ sú nasledovné:

     a) Registrácia záujemcu (štatutárneho zástupcu alebo iného zástupcu)

Grant UP spracúva OÚ na základe súhlasu záujemcu, a to v nasledujúcom rozsahu: užívateľské meno, priezvisko, e-mail, oblasť záujmu, veková kategória, IP adresa, názov organizácie.

Uvedené OÚ spracúva za účelom registrácie záujemcu v rámci platformy, ktorému je následne sprístupnený ďalší obsah platformy a využívanie funkcií platformy.

Poskytnuté OÚ grant UP ďalej spracúva za účelom zaradenia záujemcu do databázy záujemcov, ktorým grant UP zasiela informácie o poskytovaných službách a o novinkách v oblasti grantového poradenstva (priamy marketing). Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem grant UP.

Záujemca udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.

     b) Objednávka služieb

grant UP spracúva OÚ na základe objednávky užívateľa (právny základ spracúvania: zmluva), a to v nasledujúcom rozsahu: užívateľské meno, priezvisko, e-mail, IP adresa, názov organizácie.

Uvedené OÚ spracúva za účelom realizácie objednávky služieb (napr. školení alebo konzultácií) poskytovaných grant UP.

Poskytnuté OÚ grant UP ďalej spracúva za účelom zaradenia užívateľov do databázy užívateľov, ktorým grant UP zasiela informácie o poskytovaných službách a o novinkách v oblasti grantového poradenstva (priamy marketing). Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem grant UP.

Grant UP spracúva OÚ užívateľa po dobu realizácie objednávky až do uplynutia stanovenej reklamačnej lehoty, resp. až do okamihu oprávneného namietania spracúvania OÚ.

     c) Newsletter registrácia

Grant UP spracúva OÚ na základe súhlasu užívateľa, a to v nasledujúcom rozsahu: užívateľské meno, priezvisko, e-mail, IP adresa, názov organizácie.

Uvedené OÚ spracúva za účelom registrácie užívateľa pre zasielanie špeciálneho informačného obsahu grant UP (Newsletter).

Poskytnuté OÚ grant UP ďalej spracúva za účelom zaradenia užívateľa do databázy užívateľov, ktorým grant UP zasiela informácie o poskytovaných službách a o novinkách v oblasti grantového poradenstva (priamy marketing). Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem grant UP.

Užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.

     d) Sledovanie nových výziev

grant UP spracúva OÚ na základe súhlasu užívateľa, a to v nasledujúcom rozsahu: užívateľské meno, priezvisko, e-mail, IP adresa, názov organizácie.

Uvedené OÚ spracúva za účelom registrácie užívateľa pre zasielanie špeciálneho informačného obsahu grant UP (Oznámenia o vyhlásení nových výziev).

Poskytnuté OÚ Grant UP ďalej spracúva za účelom zaradenia užívateľa do databázy užívateľov, ktorým grant UP zasiela informácie o poskytovaných službách a o novinkách v oblasti grantového poradenstva (priamy marketing). Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem grant UP.

Užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.

     e) Profilovanie

Grant UP spracúva OÚ na základe súhlasu užívateľa, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, kontaktná adresa (ulica, číslo domu, obec, PSČ), e-mailová adresa, telefonický kontakt.

Uvedené OÚ získava pri registrácii užívateľa na platforme, alebo na základe vyplnenia príslušného formulára na platforme alebo v tlačenej podobe alebo vo forme on-line formulára zasielaného e-mailom a spracúva ich za účelom analýzy správania užívateľov a následného použitia výsledkov analýzy na selektívne oslovovanie užívateľov vo forme marketingových oznámení alebo obchodných ponúk grant UP podľa ich konkrétnych osobných preferencií.

Profilovanie spočíva predovšetkým v monitorovaní správania užívateľov platformy, zhromažďovaní zvykov a záujmov užívateľov a ich následné selektívne oslovovanie na základe týchto informácií a ponúkanie produktov na mieru.

Grant UP na základe automatických notifikácií zo systému podľa aktivity užívateľov v rámci platformy (registrácia, vyplnenie profilu, výber konzultanta, priebeh dodávanej služby, hodnotenie) získava potrebné informácie o charaktere a správaní užívateľov, pričom následne vytvára tieto špeciálne mailingové zoznamy:

  • podľa typu zakúpenej služby
  • podľa oblasti záujmu o grantové financovanie

Užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie na platforme, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.

Cookies

Grant UP spracúva na účely profilovania aj Cookies – malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) užívateľa počas používania platformy. Grant UP pomocou cookies skúma účinnosť webstránky a správanie užívateľov. Cookies vo všeobecnosti neobsahujú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých fyzických osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení.

Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení užívateľa aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookies. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve webstránky platformy.

Informácie, ktoré Grant UP zhromažďuje prostredníctvom webstránky platformy, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa užívateľ pripojil na platformu, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia.

Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adwords. Tieto cookies je možné vypnúť v účte Google. Samotný počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, avšak v takom prípade je možné, že niektoré funkcie platformy nebudú prístupné. Viac informácií o fungovaní cookies môžete nájsť napr. na: http://www.youronlinechoices.com/sk/.

Spracovateľské nástroje sprostredkovateľov (predovšetkým on-line aplikácie, software), ktoré Grant UP používa pri spracúvaní OÚ užívateľov:

Facebook:                    https://www.facebook.com/business/gdpr#Smluvn%C3%AD-podm%C3%ADnky-pro-inzerenty

LinkedIn:                       https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Google analytics:          https://www.google.com/analytics/terms/sk.html

Google tag manager:   https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

Google adwords:          https://adwords.googleblog.com/2018/03/changes-to-our-ad-policies-to-comply-with-the-GDPR.html

Google Search Console: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

One Signal:                   https://onesignal.com/privacy

Mailchimp:                   https://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-the-general-data-protection-regulation

Záverečné ustanovenia

Používanie platformy a súvisiacich služieb grant UP a s tým súvisiace poskytovanie OÚ je dobrovoľné. Grant UP získava OÚ užívateľov iba v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na riadne zabezpečovanie služieb. Následkom neposkytnutia OÚ je nemožnosť využívania služieb resp. funkcionalít platformy v ich plnom rozsahu.

Pokiaľ grant UP spracúva osobné údaje užívateľa na základe jeho súhlasu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne tento súhlas odvolať – tzn. aj pred skončením platnosti jeho udelenia. Odvolanie súhlasu vykoná užívateľ formou písomného odvolania adresovaného grant UP, prostredníctvom e-mailu (alebo automatizovanej odpovede vo forme opt-out v rámci e-mailu) alebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v sekcii Kontakt).

Odhlásenie sa z odberu e-mailov vykoná užívateľ odkliknutím možnosti odhlásenia sa v rámci zaslaného e-mailu. Zasielanie systémových notifikácií platformy je však možné zrušiť iba na základe zrušenia registrácie užívateľa v rámci platformy, ktoré grant UP vykoná na základe e-mailu zaslaného užívateľom.

Pokiaľ grant UP spracúva osobné údaje užívateľa na základe svojho nevyhnutného oprávneného záujmu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne takéto spracúvanie namietať. Námietky môže užívateľ vykonať formou písomného oznámenia adresovaného grant UP, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v sekcii Kontakt).

Užívateľ ma právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov postupom podľa § 99 až § 103 zákona o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ má za to, že došlo k porušeniu jeho práv pri spracúvaní OÚ.