Posted on

V drvivej väčšine grantov pochádzajúcich z Bruselu sa stretnete s pojmom SMEs (Small and medium-sized enterprises). V preklade ide o malé a stredné podniky (MSP) a pre túto kategóriu podnikateľských subjektov má Európska komisia svoju vlastnú definíciu. Práve na túto definíciu sa vo svojich výzvach, ako sú Horizon Europe a jeho podprogramy, odvoláva. Podniky, ktoré nespĺňajú stanovené kritériá nie sú oprávnené čerpať takýto grant. Poďme sa teda pozrieť bližšie na to, ako si EÚ definuje pojem malý a stredný podnik.

Prečo EÚ vlastne podporuje MSP?

Mikropodniky a malé a stredné podniky sú hybnou silou európskeho hospodárstva. Prispievajú k tvorbe pracovných miest a hospodárskemu rastu a zabezpečujú sociálnu stabilitu.

V roku 2013 poskytovalo viac ako 21 miliónov MSP v celej EÚ 88,8 milióna pracovných miest. Deväť z každých 10 podnikov tvoria MSP a MSP vytvárajú dve z každých troch pracovných miest.

MSP tiež podnecujú podnikateľského ducha a inovácie v celej EÚ a majú preto zásadný význam z hľadiska podpory konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Vzhľadom na ich význam pre európske hospodárstvo sú MSP stredobodom pozornosti politiky EÚ. Cieľom Európskej komisie je podporovať podnikanie a zlepšovať podnikateľské prostredie pre MSP, aby tieto podniky mohli v súčasnej globálnej ekonomike rozvinúť svoj plný potenciál.

Prečo európska definícia MSP?

Jedným z hlavných cieľov odporúčania o MSP je zabezpečiť, aby sa podporné opatrenia poskytovali len tým podnikom, ktoré ich skutočne potrebujú.

Definícia MSP sa preto vzťahuje na všetky politiky, programy a opatrenia, ktoré Európska komisia vypracováva a uskutočňuje pre MSP. Vzťahuje sa aj na tie druhy štátnej pomoci, pre ktoré neexistujú žiadne ad hoc usmernenia.

Rozhodnúť o tom, či spoločnosť patrí do kategórie MSP, však nie je také jednoduché, ako by sa mohlo zdať.

Definícia MSP (anglicky SME) podľa EÚ

Do kategórie MSP v skutočnosti patria aj tvz. mikro podniky. MSP sú definované v odporúčaní EÚ 2003/361.

Hlavné faktory určujúce, či je podnik malým a stredným podnikom, sú:

  • počet zamestnancov,
  • obrat alebo celková bilančná suma.

V tabuľke nižšie si môžete pozrieť presné hranice týchto faktorov pre jednotlivé kategórie podnikov.

Kategória podniku Počet zamestnancov Obrat Celková bilančná suma
Stredný do 250 do 50 mil. eur (alebo rovné) do 43 mil. eur (alebo rovné)
Malý do 50 do 10 mil. eur (alebo rovné) do 10 mil. eur (alebo rovné)
Mikro do 10 do 2 mil. eur (alebo rovné) do 2 mil. eur (alebo rovné)

Tieto hraničné hodnoty sa vzťahujú iba na samostatné podniky. To znamená, že spoločnosť, ktorá je súčasťou väčšej skupiny, bude možno musieť pre zaradenie do kategórie zahrnúť aj údaje z takejto skupiny.

Zistite kam patríte pomocou tohto nástroja

Ak chcete mať úplnú istotu v tom, či patríte do kategórie MSP a teda ste oprávneným subjektom žiadať grant EK, použite Nástroj sebahodnotenia pre SME.

Na tejto stránke zadáte názov svojho podniku a kliknete na tlačidlo „Proceed„.

Sériou otázok, ktorými vás tento nástroj prevedie, sa dostanete až k potrebnej informácii. Celkom pochopiteľne je potrebné mať pri procese vypĺňania k dispozícii aj ekonomické údaje vášho podniku.

Ak vás téma definície MSP Európskou komisiou zaujíma viac a do hlbších detailov, môžete si pozrieť stránku https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en, odkiaľ sme čerpali informácie pre tento článok.


podcast o grantoch


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *