Posted on

Európska komisia navrhla založiť 10 nových európskych partnerstiev medzi Európskou úniou, členskými štátmi a priemyslom. Cieľom je urýchliť prechod na zelenú, klimaticky neutrálnu a digitálnu Európu a zvýšiť odolnosť a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. EÚ poskytne finančné prostriedky vo výške takmer 10 miliárd eur a partneri vyčlenia minimálne rovnakú sumu investícií.

 

Očakáva sa, že tento kombinovaný príspevok zmobilizuje dodatočné investície na podporu dvojakej transformácie a bude mať dlhodobý pozitívny vplyv na zamestnanosť, životné prostredie i spoločnosť.

Čo sú to európske partnerstvá?

Cieľom navrhovaných inštitucionalizovaných európskych partnerstiev je zlepšiť pripravenosť a reakciu EÚ na infekčné choroby, vyvinúť účinné nízkouhlíkové lietadlá pre čisté letectvo, podporovať využívanie obnoviteľných biosurovín pri výrobe energie, zabezpečiť vedúce postavenie Európy v oblasti digitálnych technológií a infraštruktúr a zvýšiť konkurencieschopnosť železničnej dopravy.

Európske partnerstvá sú koncepcie, ktoré umožňuje nový program EÚ pre výskum a inováciu na roky 2021 – 2027 Horizont Európa. Ich cieľom je mobilizovať verejné a súkromné zdroje a zlepšiť a urýchliť vývoj a zavádzanie nových inovačných riešení v rôznych odvetviach. Prispejú aj k cieľom Európskej zelenej dohody a posilnia európsky výskumný priestor.

Partnerstvá sú otvorené širokej škále verejných a súkromných partnerov, ako sú priemyselné subjekty, univerzity, výskumné organizácie, subjekty s verejnoprospešným poslaním na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni a organizácie občianskej spoločnosti vrátane nadácií a mimovládnych organizácií.

10 oblastí partnerstiev

Toto je spomínaných desať partnerstiev, z ktorých niektoré vychádzajú z existujúcich spoločných podnikov:

1. Globálne zdravie EDCTP3 (Global Health EDCTP3)

Toto partnerstvo prinesie nové riešenia na zníženie zaťaženia infekčnými chorobami v subsaharskej Afrike a posilní výskumné kapacity s cieľom pripraviť sa a reagovať na opätovne sa objavujúce infekčné choroby v subsaharskej Afrike a na celom svete. Jeho zámerom je do roku 2030 vyvinúť a zaviesť aspoň dve nové technológie na boj proti infekčným chorobám a na podporu aspoň 100 výskumných ústavov v 30 krajinách s cieľom vyvinúť ďalšie zdravotnícke technológie proti opätovne sa objavujúcim epidémiám.

2. Iniciatíva Inovatívne zdravie (Innovative Health Initiative)

Táto iniciatíva pomôže vybudovať celoeurópsky výskumný a inovačný ekosystém v oblasti zdravia, ktorý uľahčí prenos vedeckých poznatkov do konkrétnych inovácií. Bude zahŕňať prevenciu, diagnostiku, liečbu a manažment chorôb. Iniciatíva prispeje k dosiahnutiu cieľov európskeho plánu na boj proti rakovineNovej priemyselnej stratégie pre Európu a farmaceutickej stratégie pre Európu.

3. Kľúčové digitálne technológie (Key Digital Technologies)

Partnerstvo sa zameriava na elektronické súčiastky, ich dizajn, výrobu a integráciu do systémov, ako aj softvér, ktorý riadi ich fungovanie. Hlavným cieľom tohto partnerstva je podporovať digitálnu transformáciu všetkých hospodárskych a spoločenských odvetví a prispievať k cieľom Európskej zelenej dohody, ako aj stimulovať výskum a inovácie smerom k ďalšej generácii mikroprocesorov.

Spolu s vyhlásením o európskej iniciatíve týkajúcej sa procesorov a polovodičových technológií, ktoré podpísalo 20 členských štátov, nadchádzajúcou alianciou pre mikroelektroniku a možným novým dôležitým projektom spoločného európskeho záujmu zameraným na prelomové inovácie, o ktorom v súčasnosti diskutujú členské štáty, pomôže toto nové partnerstvo zvýšiť konkurencieschopnosť a technologickú suverenitu Európy. Viac sa dozviete tu.

4. Európa a obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály (Circular Bio-based Europe)

Partnerstvo významne prispeje k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy do roku 2030, pripraví pôdu pre klimatickú neutralitu do roku 2050 a zvýši udržateľnosť a obehovosť systémov výroby a spotreby v súlade s Európskou zelenou dohodou. Jeho cieľom je rozvíjať a rozširovať udržateľné získavanie a premenu biomasy na biovýrobky, ako aj podporovať zavádzanie bioinovácií na regionálnej úrovni s aktívnym zapojením miestnych aktérov a s cieľom oživiť vidiecke, pobrežné a okrajové regióny.

5. Čistý vodík (Clean Hydrogen)

Toto partnerstvo urýchli rozvoj a zavádzanie európskeho hodnotového reťazca pre čisté vodíkové technológie, čím prispeje k udržateľným, dekarbonizovaným a plne integrovaným energetickým systémom. Spolu s vodíkovou alianciou prispeje k dosiahnutiu cieľov Únie stanovených vo vodíkovej stratégii EÚ pre klimaticky neutrálnu Európu. Partnerstvo sa zameria na výrobu, distribúciu a uskladňovanie čistého vodíka a na dodávateľské odvetvia, ktoré sa ťažko dekarbonizujú, ako sú ťažký priemysel a ťažké úžitkové dopravné aplikácie.

6. Čisté letectvo (Clean Aviation)

Týmto partnerstvom sa urýchľuje vývoj a zavádzanie disruptívnych výskumných a inovačných riešení a letecká doprava sa tak dostáva na cestu ku klimatickej neutralite. Cieľom je vyvinúť novú generáciu ultraúčinných nízkouhlíkových lietadiel s novými zdrojmi energie, motormi a systémami, a tak zlepšiť konkurencieschopnosť a zamestnanosť v odvetví letectva, čo bude osobitne dôležité pre oživenie hospodárstva.

7. Európske železnice (Europe’s Rail)

Toto partnerstvo urýchli vývoj a zavádzanie inovačných technológií, najmä digitálnych a automatizovaných, aby sa dosiahla radikálna transformácia železničného systému a splnili ciele Európskej zelenej dohody. Partnerstvo zlepší konkurencieschopnosť a podporí vedúce postavenie Európy v oblasti technológií v železničnej doprave.

8. Výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (Single European Sky ATM Research 3)

Cieľom iniciatívy je urýchliť technologickú transformáciu manažmentu letovej prevádzky v Európe, zosúladiť ho s digitálnym vekom, urobiť z európskeho vzdušného priestoru najefektívnejší a najekologickejší vzdušný priestor vo svete a podporiť konkurencieschopnosť a oživenie európskeho odvetvia letectva po kríze spôsobenej koronavírusom.

9. Inteligentné siete a služby (Smart Networks and Services)

Toto partnerstvo podporí technologickú suverenitu inteligentných sietí a služieb v súlade s novou priemyselnou stratégiou pre Európu, novou stratégiou kybernetickej bezpečnosti EÚ a súborom nástrojov 5G. Jeho cieľom je pomôcť riešiť spoločenské výzvy a umožniť digitálnu a ekologickú transformáciu, ako aj podporné technológie, ktoré prispejú k oživeniu hospodárstva. Zároveň umožní európskym aktérom rozvíjať technologické kapacity pre systémy 6G ako základ budúcich digitálnych služieb do roku 2030. Viac sa dozviete tu.

10. Metrológia (Metrology)

Toto partnerstvo je zamerané na urýchlenie celosvetového vedúceho postavenia Európy v metrologickom výskume a vytvorenie autonómnych európskych metrologických sietí zameraných na podporu a stimuláciu nových inovatívnych produktov, reagovanie na spoločenské výzvy a umožnenie účinného navrhovania a vykonávania právnych predpisov a noriem podporujúcich verejné politiky.

Čo bude ďalej?

Návrh nariadenia (jednotný základný akt), ktorým sa zriaďuje deväť spoločných podnikov na základe článku 187 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), prijme Rada Európskej únie po konzultácii s Európskym parlamentom a Hospodárskym a sociálnym výborom.

Samostatný návrh metrologického partnerstva založený na článku 185 ZFEÚ sa prijme rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom.

Prevzaté z innonews.blog

[spacer height=“20px“]


facebook grantUP banner svetly


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *