Posted on

Cezhraničný program Interreg Slovakia-Hungary zverejnil začiatkom decembra III. výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty. Konkrétne ide o spoluprácu subjektov Via Carpatia, Košického samosprávneho kraja a Széchenyi Programiroda Nonprofit, ktoré výzvu spravujú.

Akých aktivít sa táto výzva týka ale aj to, koľko financií môžete na svoje projekty získať sa dozviete nižšie.

Kto môže žiadať?

Podmienkou oprávnenosti je, aby sa projektu zúčastnil minimálne 1 partner zo Slovenska a 1 partner z Maďarska (obaja s finančnou spoluúčasťou 15 %).

Za Slovenskú stranu musí žiadateľ pochádzať buď z Košického alebo Banskobystrického kraja.

 • Verejné inštitúcie
 • Súkromné inštitúcie slúžiace verejnému záujmu
 • Cirkvi (registrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky/ Ministerstvo verejnej správy a spravodlivosti Maďarskej republiky)
 • Európske zoskupenia územnej spolupráce
 • Mimovládne organizácie (NGO)
 • Obce a vyššie územné celky, neparticipujúce v Strešnom projekte
 • Verejné vysoké školy a štátne výskumné ústavy
 • Komory

Kompletný zoznam oprávnených žiadateľov nájdete v Príručke pre žiadateľa (Kapitola 3).

Na aké aktivity môžem žiadať?

Celkovým cieľom Fondu malých projektov je posilnenie cezhraničnej sociálnej
súdržnosti podporou lokálnej spolupráce a zavedenie a zlepšenie dlhodobej spolupráce
medzi subjektmi na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory miestnych/regionálnych projektov.

V praxi to znamená, že svojim projektom musíte prispieť k tomuto cieľu a oprávnené aktivity teda môžu byť napríklad:

 • stratégie a štúdie zamerané na lokálny turzimus, environmentálne či kultúrne aspekty
 • výmenné programy v oblasti kultúry, výskumu, turizmu, ochrany prírody, …
 • podujatia medzi obcami/ mestami s cieľom vytvorenia spolupráce,
 • spoločné podujatia ZŠ, SŠ, bilingválne workshopy, školenia, výmena skúseností
 • vydávanie brožúr, kníh, filmov
 • a ďalšie – detaily oprávnených aktivít si môžete pozrieť priamo vo výzve na strane 5

Čo môžem získať?

Na projekt trvajúci maximálne 12 mesiacov môžete získať od 20 tisíc do 50 tisíc eur.
Na výzvu je celkovo vyčlenených vyše 790 tisíc eur, čo znamená, že podporených by mohlo byť okolo 15 projektov.

Dokedy a akým spôsobom požiadať?

Svoje žiadosti môžete podávať do 31. januára 2021.

Žiadosť sa predkladá dvojjazyčne klasickou poštou v tlačenej forme (+ kópie) a zároveň sa prikladá elektronická verzia v pdf formáte.

Pred podaním je potrebné prečítať si celú výzvu a projekt podať prostredníctvom Formulára a príslušných príloh.

Všetky dokumenty a prílohy nájdete na stránke výzvy. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *