Posted on

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo novú výzvu na podporu verejnej zelene v mestách a mestských oblastiach. Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v vo výzve rozdelí 17 miliónov eur. Množstvo a kvalita zelene majú priamy vplyv na mikroklimatické podmienky, čistotu ovzdušia a priaznivo ovplyvňujú životy ľudí. Táto výzva prináša šancu, ako dostať viac zelene do našich miest, od veľkých verejných parkov až po predzáhradky medzi bytovkami na sídliskách.

Kto môže požiadať o grant?

Projekty môžu predkladať obce a mestá, kraje, organizácie štátnej správy, vysoké školy, mimovládne organizácie ale aj spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Národná diaľničná spoločnosť a Slovenská správa ciest.

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Podporu budú môcť získať napríklad takéto aktivity:
  • opatrenia na zníženie hluku
  • budovanie prirodzených krajinných prvkov (malé vodné toky, živé ploty)
  • budovanie mestských prvkov (zelené parky, vegetačné steny a strechy)
  • podpora biodiverzity (zelené koridory pozdĺž cyklotrás, aleje a pod.)
  • výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb
  • komunitné záhrady
  • zberné systémy na odpadovú a dažďovú vodu
  • regenerácia vnútroblokov sídlisk

Čo môžem získať?

Nenávratný finančný príspevok vo výške do 100%. Na celú výzvu je vyčlenených 17 miliónov eur. Výzva však neurčuje hranicu financovania pre jeden projekt.
Dôležité je poznamenať, že výzva požaduje podľa typu žiadateľa aj spolufinancovanie od 0 do 10%. Pre príklad, spoločenstvá vlastníkov bytov musia svoje projekty spolufinancovať vo výške 10%. Obce, mestá, či vysoké školy podielom 5%. Presné detaily sú uvedené vo výzve.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok sa podáva prostredníctvom elektronického systému ITMS 2014 a zároveň v listinnej forme podľa určených podmienok na určenú adresu (adresy sú rôzne, pozorne si prečítajte výzvu).
Uzavretie 1. kola prijímania žiadostí je stanovené na 28. mája 2021.
Po tomto termíne však žiadatelia majú možnosť podať žiadosť aj do 2. kola. Termin 2. kola je stanovený na 28. júna 2021. Určite je lepšie podať žiadosť čím skôr, nakoľko po vyčerpaní prostriedkov sa výzva uzavrie.
Kompetné informácie o výzve vrátane povinných príloh a formulárov nájdete na stiahnutie na tomto odkaze.

facebook grantUP banner tmavy


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *