Posted on

Športovým organizáciám neziskového a verejného charakteru sa momentálne naskytá vynikajúca príležitosť vybudovať alebo rekonštruovať miesta určené na pohybové a voľnočasové aktivity. Na rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky a rozvoj občianskej vybavenosti a služieb v regiónoch sú práve otvorené dve výzvy MIRRI SR, ktoré ponúkajú možnosť financovať až 95 % nákladov na takto smerované projekty. V hre je celkovo viac ako 11 miliónov eur a svoj projekt môžeš podať buď do polovice júna alebo do konca júna, podľa toho, do ktorej z dvoch výziev sa plánuješ zapojiť.

Kto môže získať grant?

Pre výzvu č. 3 na podporu rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky pre deti a mládež, si môžu o financovanie požiadať:

 • občianske združenie,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Do výzvy č. 2, určenej na podporu infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity sa môžu zapojiť:

 • obce a mestá v Slovenskej republike,
 • občianske združenie,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.

Do jednej výzvy sa môžeš zapojiť iba raz, to znamená, že môžeš podať iba jednu žiadosť.

Na aké aktivity dostanem grant?

Do týchto výziev môžeš podať svoj projekt ak sa bude venovať nasledujúcim aktivitám:

Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky

 • podpora voľnočasových aktivít zameraných na pohyb detí a mládeže;
 • podpora aktivít prispievajúcich k harmonickému vývinu, upevneniu fyzického a psychického zdravia;
 • podpora rozvoja amatérskeho športu pre športové, detské a mládežnícke kluby pôsobiace v nižších ligách;
 • podpora outdoorových, voľnočasových a športových aktivít pre deti a mládež;
 • podpora zážitkových voľnočasových aktivít vedúcich k ochrane životného prostredia;
 • podpora aktivít vedúcich k zapájaniu mladých ľudí do komunitných aktivít;
 • podpora bádateľských aktivít mládeže;
 • investícia do materiálno-technického vybavenia.

Rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne

 • vybudovanie alebo rekonštrukcia priestoru v exteriéri pozostávajúceho z infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity nesúťažného charakteru, ktorá nie je športovou infraštruktúrou pre organizovaný šport
 • priestor má predstavovať miesto pre aktívny odpočinok obyvateľov, čo prispeje k podpore vzniku potrebných medzigeneračných väzieb a vytvoreniu vhodného prostredia pre vzájomnú komunikáciu a výmenu skúseností.

Čo môžem získať?

Financovanie projektu vo výške 95 %, čo znamená, že 5 % nákladov projektu budeš musieť financovať z vlastných alebo iných zdrojov.

Výzva dovoľuje mať v projektoch nasledovné rozpočty:

 • Výzva č. 3: od 25 tisíc do 200 tisíc eur na projekt, celkovo je vo výzve k dispozícii 2,5 milióna eur.
 • Výzva č. 2: od 100 tisíc do 450 tisíc eur na projekt, celkovo je vo výzve k dispozícii vyše 9 miliónov eur.

Ako a dokedy požiadať?

Svoju žiadosť o financovanie projektu môžeš podať do 15. júna 2023 v prípade výzvy č. 3, alebo do 30. júna v prípade výzvy č. 2.

Žiadosť sa podáva so všetkými potrebnými prílohami buď cez elektronickú podateľňu alebo osobne, prípadne doporučene cez poštu. V prípade spôsobu podávania si pozorne prečítaj výzvu – v súvislosti s podaním je tam totiž viacero podmienok, ktoré treba dodržať.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *