Posted on

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) v spolupráci s partnermi z krajín Vyšehradskej štvorky organizuje dvakrát ročne medzinárodný tréning pre projektových manažérov a manažérky v oblasti výskumu – V4 Training for Research Project Managers. Najbližšia, v poradí už štrnásta, edícia tréningu sa bude konať od 8. do 10. novembra 2023 fyzicky v Bruseli.

Pre koho je tréning určený?

Tréning je určený pre širokú komunitu zamestnancov a zamestnankýň podpory výskumu a inovácií vo verejných ako i súkromných výskumných inštitúciách – projektových manažérov/ ky, koordinátorov/ ky a asistentov/ ky projektov, referentov/ ky projektových oddelení a pod. Tréning nie je určený pre individuálnych výskumníkov a výskumníčky.

Zúčastnené osoby by mali mať základné poznatky o rámcových programoch EÚ pre výskum a inovácie, ako aj aspoň prvotné skúsenosti s ich fungovaním a tiež záujem o rozvoj svojich zručností. Očakávame, že vysielajúce organizácie majú jasný zámer aktívne participovať v programe Horizont Európa alebo už v niektorom rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie (Horizon Europe, H2020, prípadne FP7) participovali a majú motiváciu a ambície zvýšiť svoje šance na úspech.

Čo je cieľom tréningu?

Hlavnou ambíciou je zvýšiť odborné kapacity účastníkov a účastníčok poskytnutím cielených informácií s pridanou hodnotou z Bruselu. Predovšetkým chceme

  • rozšíriť ich povedomie o politickom kontexte európskeho výskumu a iniciatívach, ktoré presahujú rámcový program Horizont Európa,
  • a umožniť im nadviazať nové užitočné kontakty.

Účastníci a účastníčky budú môcť získať cielené informácie o politikách a iniciatívach s dopadom na ich prácu. Stretnú sa so zástupcami a zástupkyňami Európskej komisie, projektovými manažérmi a manažérkami z regiónu V4 i ďalších krajín EÚ a tiež predstaviteľmi a predstaviteľkami iných organizácií pôsobiacich v Bruseli. Tréning tiež poskytne priestor na rozvoj networkingových zručností a výmenu osvedčených postupov medzi organizáciami.

Program školenia

Program tréningu zahŕňa prezentácie rečníkov a rečníčok z generálnych riaditeľstiev a výkonných agentúr Európskej komisie, ako aj rôznych expertov a expertiek so skúsenosťami z praxe. Obsahuje tiež interaktívne časti. Zúčastnení/é budú mať počas nich príležitosť okrem iného prezentovať svoju inštitúciu.

Tréning bude prebiehať v anglickom jazyku a bude rozdelený do troch častí:

  • Deň 1: Predstavenie európskeho výskumno-inovačného ekosystému
  • Deň 2: Projektový manažment: prepájanie politík s implementáciou
  • Deň 3: Budovanie kapacít

Voliteľnou časťou programu bude interaktívna časť venovaná PM2 [PM squared] metodológii projektového manažmentu na záver tretieho dňa.

Kompletný program predošlej edície si môžete pozrieť TU.

Tréning je poskytovaný bezplatne a je určený len pre tých uchádzačov a uchádzačky, ktorí/é sa plánujú aktívne zúčastniť všetkých troch dní tréningu. Cestovné náklady hradí vysielajúca inštitúcia.

slord V4 trening

Ako sa prihlásiť?

Školenia sa bude môcť zúčastniť celkovo 35 zamestnancov a zamestnankýň podpory výskumu a inovácií pôsobiacich nielen v krajinách V4, ale v rámci celej Európy. Pre účastníkov a účastníčky zo Slovenska je vyhradených 7 voľných miest. Pre prihlásenie je potrebné splniť tieto podmienky:

  • Uchádzač/ uchádzačka musí byť zamestnancom verejnej alebo súkromnej inštitúcie s výskumno-inovačnou pôsobnosťou so sídlom na Slovensku
  • Tá istá osoba sa môže tréningu zúčastniť len raz za obdobie jedného rámcového programu

Prihlásiť sa môžete pomocou registračného formulára TU. Registrácia bude otvorená do 21. júna 2023.

Vybraní účastníci/účastníčky budú kontaktovaní/é e-mailom do 28. júna 2023.

Výberový proces

Kancelária SLORD si vyhradzuje právo výberu uchádzačov/uchádzačiek. Výber sa uskutoční na základe informácií a motivácie uvedených v prihláške. Prihlášky budeme posudzovať z hľadiska cieľového profilu účastníkov/ účastníčok, ktorý je opísaný v časti „Pre koho je tréning určený?“, a s ohľadom na cieľ kancelárie poskytnúť túto príležitosť čo najrozmanitejšej skupine osôb a inštitúcií.

V prípade, že počet kvalitných prihlášok prevýši počet voľných miest, vybraný bude max. jeden záujemca/ jedna záujemkyňa za organizáciu. V takomto prípade sa tiež uplatní pravidlo, podľa ktorého musí byť aspoň 50% vybraných účastníkov/ účastníčok z verejného sektora.

Kontaktná osoba pre slovenských účastníkov: Zuzana Černáková (zuzana.cernakova@cvtisr.sk).

Dôležité odkazy

Zdroj: slord.sk


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *