Posted on

Obciam a ďalším subjektom sa otvára možnosť zvýšiť atraktivitu a prepravnú kapacitu nemotorovej dopravy. Takto zameranú výzvu zverejnilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. Dôraz však v tejto výzve kladie najmä na cyklistickú dopravu. Spracovali sme základné podmienky aby ste vedeli rýchlo zhodnotiť, či sa vo výzve nájdete alebo nie. Prvé hodnotiace kolá sú stanovené na 13. októbra a 13. decembra.

Kto môže získať grant?

 • obec, mesto, združenie obcí, samosprávny kraj a mimovládne organizácie (žiada sa spolufinancovanie 5 % z iných zdrojov)
 • subjekty zo súkromného sektora – zriaďovateľ materskej či základnej školy alebo samotné školy (spolufinancovanie 10 %)
 • organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia ako zriaďovateľ školy (nevyžaduje sa spolufinancovanie)

O nenávratný finančný príspevok môžete požiadať aj v prípade, že pochádzate z viac rozvinutého regiónu. Presné detaily ohľadom oprávnenosti si môžete zistiť vo výzve. Zároveň musíte ako žiadateľ spĺňať ďalšie podmienky, ktoré nájdete vo výzve v časti 2.1 od strany 7.

Aké aktivity budú podporené?

V rámci projektu sa treba zamerať na presne tieto aktivity:

 • Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu (komunikácie a cykloturistické trasy, doplnková a SMART infraštruktúra, budovanie prvkov dopravy, zvyšovanie bezpečnosti).
 • Propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti (webové portály, aplikácie a podobne).

Čo môžem získať?

Na výzvu je celkovo vyčlenených 21 miliónov eur, z ktorých si môžete požiadať o nenávratný finančný príspevok do výšky až 95 % (podľa typu žiadateľa).

Medzi oprávnené výdavky, ktoré si môžete v projekte nárokovať, patria tieto kategórie:

 • dlhodobý nehmotný majetok (softvér, licencie, …),
 • dlhodobý hmotný majetok (stavby a rekonštrukcie súvisiace s cyklistickou infraštruktúrou, nákupy výpočtovej a inej súvisiacej techniky, dopravných prostriedkov a pozemkov pre tento účel),
 • služby (informovanosť a propagácia, IKT služby),
 • osobné výdavky (mzdy súvisiace s výkonom projektu),
 • rezerva.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok musíte podať elektronicky cez systém ITMS2014+. Zároveň je podmienou dodať časť žiadosti v písomnej forme buď cez elektronickú podatelňu alebo v listinnej podobe.

 • prvé kolo sa uzatvára 13. októbra 2021
 • druhé kolo sa uzatvára 13. decembra 2021
 • ďalšie kolá v dvojmesačnom intervale až do vyčerpania financií

Výzvu a všetky príslušné dokumenty a prílohy si môžete stiahnuť na tomto odkaze.


Potrebujete pomôcť s výzvou?

Popíšte nám o tom viac ...


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *