Posted on

Podnikatelia a ostatné subjekty, ktoré pôsobia na území Košického kraja, môžu žiadať úrad KSK o dotáciu na projekty nehospodárskeho charakteru. Z balíka 600 tisíc eur môžu žiadať o financovanie projektov z oblasti životného prostredia, rozvoja vidieka, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva, kultúry, vedy, výskumu, vzdelávania či cirkevných a náboženských oblastí. Podmienkou je spolufinancovať 10 % rozpočtu z vlastných alebo iných zdrojov. Záujemci môžu svoje zámery predkladať v rámci prvého kola do 15. februára a v rámci kola druhého do 15. apríla 2022.

Kto môže získať grant?

Dotáciu môžete získať, ak ste:

 • právnicka osoba,
 • fyzická osoba – podnikateľ,

a máte sídlo alebo trvalý pobyt na území kraja, alebo pôsobíte, vykonávate činnosť alebo poskytujete služby obyvateľom Košického samosprávneho kraja.

Na aké aktivity dostanem grant?

Grant môžete získať na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov v oblasti regionálneho rozvoja v Košickom kraji, najmä:

 • tvorba a ochrana životného prostredia a zachovanie prírodných hodnôt,
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ochrana zdravia obyvateľstva,
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd vrátane práv detí a mládeže,
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • rozvoj vedy a vzdelania,
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
 • plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb.

Podporené budú verejnoprospešné projekty zrealizované v nasledovných oblastiach:

 • Životné prostredie
 • Rozvoj vidieka
 • Šport
 • Sociálne veci a zdravotníctvo
 • Kultúra
 • Podpora vedy, výskumu, vzdelávania
 • Cirkev a náboženstvo

Čo môžem získať?

Na projekt môžete získať dotáciu od 500 eur do niekoľkých tisíc eur. Maximálna suma je stanovená v znení výzvy podľa príslušného okresu. Na túto výzvu je alokovaných 600 tisíc eur.

Dotácia predstavuje maximálne 90% celkových oprávnených výdavkov projektu a bude vyplatená ako nenávratný finančný príspevok.

Ako a dokedy požiadať?

Ak máte o dotáciu záujem, vypracujte žiadosť cez elektronický formulár, ktorý je dostupný na vucke.egrant.sk. Žiadosť o poskytnutie dotácie a všetky povinné prílohy, ktoré zaregistrujete v aplikácii egrant, musíte ešte vytlačiť a predložiť úradu aj v tlačenej podobe do 15. februára. K dispozícii bude aj druhé kolo prijímania žiadostí, ktoré sa uzatvorí 15. apríla 2022.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *