Posted on

Plán obnovy ponúka ďalšiu možnosť zveľadiť verejné historické a pamiatkovo chránené budovy. Cieľom je zlepšiť technický stav týchto budov, predĺženie životnosti a v konečnom dôsledku rozšírenie možností ich využívania širokou verejnosťou. Z rozpočtu až 100 miliónov eur si môžu oprávnené subjekty podávať žiadosti od augusta 2022.

Kto môže získať grant?

O finančný príspevok na obnovu budov môže požiadať:

  • správca majetku štátu (štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia, štátny fond a ďalšie subjekty zriadené podľa zákona),
  • obec,
  • mesto,
  • mestská časť (v prípade Bratislavy a Košíc),
  • vyšší územný celok,
  • verejnoprávna inštitúcia (aj verejná vysoká škola),
  • štátny podnik,
  • správca lesného majetku vo vlastníctve štátu.

Na aké aktivity dostanem grant?

Finančné prostriedky musia byť vynaložené na obnovu pamiatkovo chránenej budovy alebo historickej budovy, ktorá nie je národnou kultúrnou pamiatkou (podľa špecifikácie výzvy – odkaz nižšie).

Financie by mali byť zamerané na zlepšenie energetickej hospodárnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov, ktorým sa dosiahne aspoň stredná hĺbka obnovy budovy (úspora globálneho ukazovateľa minimálne na úrovni 30 %: zákon o energetickej hospodárnosti budov).

Realizované môžu byť aktivity súvisiace so stavebno-technickou obnovou budov, obnovou technických systémov, osadením prvkov elektromobility a cyklodopravy, bezbariérovosťou a implementáciou zelených opatrení.

V žiadosti vám uznajú výdavky, ktoré vznikli po 1. februári 2020. Projekty musia byť ukončené najneskôr do konca roka 2025 (a maximálne 24 mesiacov).

Čo môžem získať?

Na jednu žiadosť môžete získať od 200 tisíc eur, čo je minimálne hranica, do výšky 5 miliónov eur, čo je maximálna hranica poskytnutej podpory. Sumy sú uvádzané bez DPH.

Na výzvu je vyčlenených 100 miliónov eur bez DPH.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosti je možné podávať prostredníctvom vyplneného formulára a príloh od 1. augusta 2022 do 1. decembra 2024, pričom výzva môže byť v prípade vyčerpania peňazí uzavretá aj skôr.

Dôležité odkazy

Zdroj: mindop.sk


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *