Posted on

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil výzvu pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu. Grant sa poskytuje vo forme dotácie a štipendií za účelom zachovania, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín  a zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám. Výzva je otvorená do 27. decembra 2023.

Kto môže získať grant?

Zapojiť sa do výzvy môžeš ak si:

  • fyzická osoba – jednotlivec,
  • fyzická osoba – živnostník,
  • právnická osoba – združenie, nezisková organizácia, nadácia, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, verejná správa, vysoká škola, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť.

Na aké aktivity dostanem grant?

Výzva definuje oblasti podpory, ktoré môžeš vidieť v tabuľke nižšie:

Národnostná menšina Program /Podprogram Forma podpory
rómska 1.1 záujmová umelecká činnosť a voľnočasové aktivity Dotácia
rómska 1.2 neprofesionálne umenie Dotácia
rómska 1.3 vzdelávacie projekty Dotácia
1.4 výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež alebo dospelých v oblasti práv národnostných menšín Dotácia
1.5 výskumné a edičné aktivity v oblasti práv národnostných menšín Dotácia/Štipendium
1.6 výskumné aktivity v oblasti kultúry, histórie, spôsobu života alebo jazyka národnostnej menšiny Dotácia/Štipendium
1.7 zahraničné alebo medzinárodné kultúrne aktivity Dotácia

maďarská

3.1.1 tvorba a uvedenie divadelného diela Dotácia/Štipendium
3.1.2 divadelné prehliadky, festivaly, súťaže a iné aktivity Dotácia
3.1.3 zahraničné a medzinárodné divadelné mobility a prezentácie Dotácia
3.2.1 tvorba a šírenie hudobného diela Dotácia/Štipendium
3.2.2 hudobné prehliadky, festivaly, súťaže a iné aktivity Dotácia
3.2.3 zahraničné a medzinárodné hudobné mobility a prezentácie Dotácia
3.3.1 tvorba a uvedenie tanečného diela Dotácia/Štipendium
3.3.2 tanečné prehliadky, festivaly, súťaže a iné aktivity Dotácia
3.3.3 zahraničné a medzinárodné tanečné mobility a prezentácie Dotácia
3.4.1 tvorba a realizácia výtvarných diel Dotácia/Štipendium
3.4.2 výstavy a prezentácie, súťaže a iné aktivity v oblasti výtvarného umenia Dotácia
3.4.3 zahraničné a medzinárodné výtvarné mobility a prezentácie Dotácia
3.5.1 tvorba a realizácia audiovizuálnych diel Dotácia/Štipendium
3.5.2 prehliadky, festivaly a súťaže v oblasti audiovizuálneho umenia Dotácia
3.5.3 zahraničné a medzinárodné mobility a prezentácie v oblasti audiovizuálneho umenia Dotácia
Podpora interkultúrneho dialógu a porozumenia 4.1 kultúrne a osvetové aktivity a podujatia Dotácia
4.2 aktivity a podujatia zamerané na výskum a popularizáciu jeho výsledkov Dotácia/Štipendium
4.3 periodická, neperiodická tlač, elektronické médiá a audiovízia Dotácia/Štipendium
4.4 výchovno-vzdelávacie podujatia Dotácia

Čo môžem získať?

Fond poskytuje finančné prostriedky formou:

  • dotácie ako nenávratnej finančnej výpomoci, ktorá je účelovo a časovo viazaná na realizáciu projektu,
  • štipendia len fyzickým osobám na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o grant môžeš podať elektronicky prostredníctvom registračného systému fondu najneskôr do 27. decembra 2023 do 15.00 hod.

Podpísaný formulár žiadosti musíš doručiť v tlačenej podobe spolu so všetkými prílohami z elektronickej registrácie, ako aj prílohami v tlačenej alebo v elektronickej podobe, ktoré nie sú súčasťou elektronickej registrácie a sú povinné podľa príslušnej výzvy.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *