Posted on

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré riadi Operačný program Kvalita Životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov. Títo hodnotitelia by mali hodnotiť žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre environmentálne oblasti s ohľadom na vodu. Uchádzač, ktorý sa chce stať hodnotiteľom musí spĺňať kritériá a podať si žiadosť o zaradenie do databázy spolu s prílohami do 31. augusta 2021.

Pre koho je výzva určená?

Pre odborníkov na environmetálnu oblasť, ktorí spĺňajú nasledujúce kritériá:

  • bezúhonnosť a plná spôsobilosť na právne úkony,
  • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa technického zamerania,
  • min. 6 ročná prax (pre hodnotenie žiadostí do 5 mil. eur) alebo min. 10 ročná prax (pre hodnotenie žiadostí nad 5 mil. eur) v oblasti projekčnej činnosti, výstavby, prevádzky, resp. výkonu štátneho vodoochranného dozoru verejných vodovodov, verejných kanalizácii a čistiarní odpadových vôd,
  • znalosti platných právnych predpisov SR a EÚ, koncepčných a strategických dokumentov najmä v oblasti vôd, verejných vodovodov, verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd,
  • skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z fondov EÚ sú výhodou,
  • schopnosti a osobnostné vlastnosti: vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom a dodržiavať stanovené termíny.

Akých aktivít sa týka výzva?

Hodnotitelia budú posudzovať žiadosti pre:

  • Prioritnú os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry,
  • Investičnú prioritu 1.2: Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek,
  • Špecifický cieľ 1.2.1: Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ a
  • Špecifický cieľ 1.2.2: Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi.

Hodnotenie žiadostí bude možné vykonávať aj na diaľku, formou tzv. home-office.

Čo môžem získať?

Celková suma za zhodnotenie jednej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je 200 eur. Predpokladá sa, že táto suma je odmena „v hrubom“ a bude vyplatená na základe dohody o vykonaní práce. Je tu predpoklad, že hodnotiteľovi bude pridelených viac žiadostí.

Ako a dokedy podať žiadosť?

Všetky náležitosti k výberu na pozíciu odborného hodnotiteľa zašlite v termíne do 31. augusta 2021 formou naskenovaných dokumentov (ako prílohu emailu) na adresu peter.venglar@enviro.gov.sk, pričom maximálna veľkosť prílohy emailu je 15 MB.

Celé znenie výzvy ako aj všetky potrebné prílohy nájdete na stránke Operačného programu KŽP.


podcast o grantoch


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *