Posted on

Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR (VAIA) vyhlásila dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk – digitálne vouchery a inovačné vouchery. Cieľom oboch výziev je mobilizovať účasť súkromného sektora na výskume, vývoji a inováciách a zvýšiť podiel inovačných podnikov, ale aj uľahčiť prenos znalostí, technológií a inovácií. Celková alokovaná suma pre obidve výzvy je takmer 20 miliónov eur. Žiadosti sa prijímajú pre obe výzvy od 14. 8. 2023 do konca roka 2025 alebo do vyčerpania peňazí.

Kto môže získať grant?

Oprávnenými žiadateľmi pre sú fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka 8, t. j.:

 • osoby zapísané v Obchodnom registri,
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

V prípade inovačných voucherov platí navyše podmienka, že tieto oprávnené osoby musia zároveň spĺňať definíciu mikro, malého alebo stredného podniku (MSP).

Na aké aktivity dostanem grant?

Pre digitálne vouchery budú podporené aktivity zamerané na individualizované riešenia pre podniky v týchto oblastiach digitalizácie:

 • kybernetická bezpečnosť,
 • umelá inteligencia,
 • automatizácia, digitálne procesy a cloudové technológie,
 • optimalizácia interných procesov,
 • dáta a analytika,
 • elektronický obchod (e-commerce),
 • digitalizácia priemyslu a výroby, digitalizácia financií a digitalizácia internetu vecí.

Pre inovačné vouchery budú podporené nasledovné aktivity:

 • Realizácia výskumno-vývojových služieb: pomoc pri vývoji nových alebo vylepšení existujúcich produktov, služieb alebo procesov a aplikovanie znalostí a technológií do praxe (meranie, diagnostika, testovanie, skúšky, rozbory, analýzy, overovanie, výpočty, návrhy nových systémov, technologických postupov, unikátnych konštrukčných riešení, modelovania, vývoj softvéru, hardvéru, materiálu, zariadení, prvkov systému, prototypu, funkčnej vzorky v súvislosti s vývojom alebo zavádzaním nového produktu optimalizácia procesov, vlastností výrobkov, služieb, metód, parametrov a pod.).
 • Ochrana práv priemyselného vlastníctva: preplatenie správnych a udržiavacích poplatkov súvisiacich s podávaním prihlášok na ochranu práv priemyselného vlastníctva na Slovensku a v zahraničí.

Čo môžem získať?

Na projekty z týchto výziev sa rozdelí takmer 20 miliónov eur. Peniaze, ktoré z tejto výzvy získaš, sú nenávratné – nie je potrebné ich vracať.

Maximálna intenzita pomoci je 85 % z celkových oprávnených výdavkov projektu. Zvyšok musíš financovať z iných zdrojov.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov môžeš podať od 14. augusta 2023 vyplnením žiadosti v  Informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO). K tomu, aby si podal projekt sa teda musíš nevyhnutne registrovať v systéme ISPO.

Výzva sa uzavrie, keď sa minú vyčlenené peniaze alebo ak sa VAIA rozhodne uzavrieť výzvu skôr, o čom bude informovať na webe.

Dôležité odkazy

Zdroj: vaia.gov.sk


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *