Posted on

Fond zdravia mesta Košice, ktorý je neinvestičným fondom, vyhlasuje grantový program na rok 2021. Cieľom je aktívne zapojenie obyvateľov mesta Košice do ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany a podpory zdravia, eliminovanie rizík faktorov zdravia a zlepšovanie zdravotného stavu jeho obyvateľov. Občania majú možnosť žiadať o finančnú podporu do 1 500 eur na zmysluplné projekty do 24. júna.

Kto môže žiadať grant?

Školy a školské zariadenia, občianske združenia aj fyzické osoby z Košíc.

Na aké aktivity môžem žiadať grant?

Obsah projektov musí súvisieť s týmito témami:

  • Téma č. 1: Prevencia a podpora zdravia,
  • Téma č. 2: Zdravé prostredie na školách.

Pre konkrétnejšiu predstavu sa môžete inšpirovať cieľmi fondu:

  • Ochrana a podpora zdravia
  • Ochrana a tvorba životného prostredia, najmä obytného a rekreačného prostredia
  • Ochrana telesného zdravia, najmä pohybové aktivity, výživa a stravovanie, bezbariérovosť pohybu
  • Ekologická výchova
  • Ostatné projekty v životnom prostredí
  • Zvyšovanie kvality života cez svojpomoc komunity
  • Vytváranie priestoru pre motiváciu potenciálnych sponzorov a prispievateľov
  • Vytváranie cesty pre urýchlené uskutočnenie námetov a myšlienok občanov

Realizáciu vášho projektu by ste mali plánovať na obdobie od 1. júna do 30. novembra 2021.

Čo môžem získať?

Maximálna výška podpory na jeden projekt je stanovená na 1 500 eur. Zároveň sa vyžaduje spolufinancovanie vo výške minimálne 10 % z celkovej sumy projektu.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Termín predkladania projektov je stanovený k dátumu do 24. júna 2021.

Projekty adresujte v zalepenej obálke s uvedením vybranej témy a jej čísla na adresu:

FOND ZDRAVIA MESTA KOŠICE,
neinvestičný fond Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Pri termíne predkladania projektov je rozhodujúca pečiatka pošty. Viac informácií o projekte a formulár ku grantovému programu stiahnete na odkaze: https://www.kosice.sk/mesto/fond-zdravia-mesta-kosice.

Zdroj informácií z webu kosice.sk


facebook grantUP banner svetly


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *