Posted on

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska. Výzva sa týka témy boja proti dezinformáciám a rozvoja informačnej gramotnosti v čase vzostupu informačných technológií. Úspešní žiadatelia získajú na svoje projekty dotáciu do výšky 40 tisíc eur. Termín uzávierky výzvy ministerstvo nastavilo na 23. septembra 2021.

Kto môže získať grant?

 • občianske združenia so sídlom na území SR,
 • nadácie so sídlom na území SR,
 • záujmové združenia právnických osôb, ktoré sú právnickou osobou so sídlom na území SR,
 • neziskové organizácie, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby a majú sídlo na území SR,
 • mimovládne organizácie so sídlom na území SR,
 • právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území SR,
 • fyzická osoba – podnikateľ s miestom podnikania na území SR,
 • základná škola alebo stredná škola so sídlom na území SR,
 • vysoká škola so sídlom na území SR.

Aké aktivity budú podporené?

Cieľom výzvy je zvyšovanie gramotnosti v profesionálnom ako aj každodennom živote, získanie zručností potrebných pri práci s informáciami, napríklad:

 • kritické myslenie,
 • mediálna gramotnosť,
 • analýza zdrojov informácií a podobne.

Ďalej to môže byť rozvoj a aplikovanie strategickej komunikácie a oboznámenie sa s digitálnymi nástrojmi a technikami v boji proti šíreniu dezinformácií.

Oprávnené aktivity sú:

 • vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia v oblasti informačnej gramotnosti a boja proti dezinformáciám alebo
 • vytvorenie a distribúcia vzdelávacích materiálov alebo podporných edukačných materiálov zameraných na rovnakú oblasť.

Cieľovou skupinou by mali byť študenti stredných alebo vysokých škôl, učitelia stredných alebo vysokých škôl, zamestnanci štátnej správy či verejnosť.

Čo môžem získať?

Na svoj projekt môžete v prípade schválenia získať od 10 tisíc do 40 tisíc eur. Výzva vám bude financovať 95 % výdavkov, čo znamená, že 5 % budete musieť dofinancovať z iných zdrojov.

Na výzvu je celkovo vyčlenených 120 tisíc eur.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Žiadosť vrátane jej príloh musíte predložiť ministerstvu v lehote do 23. septembra 2021, v elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Žiadosti doručené poštou nebude ministerstvo akceptovať. Výsledok posúdenia vášho projektu by ste sa mali dozvedieť do 30 dní.

Pred podaním svojej žiadosti si určite podrobne preštudujte podmienky výzvy a jednotlivé prílohy, ktoré nájdete na stránke MIRRI SR.


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *