Posted on

Nová výzva na predkladanie projektových žiadostí bola nedávno zverejnená Programom EÚ pre konkurencieshopnosť malých a stredných podnikov (MSP) (program COSME).

Cieľom tejto výzvy je prispieť k ozdravnému balíku Európskej komisie prostredníctvom vytvorenia strategických aliancií medzi technicky zdatnými MSP a tradičnými MSP (podniky, ktoré ešte nemajú zavedené nové technológie a potrebujú sa adaptovať) , ktoré čelia potrebe prispôsobiť sa pokrízovému ekonomickému prostrediu, so zameraním na výhody prijatia pokrokových technológií. V konečnom dôsledku sa takto EÚ snaží prispieť k efektívnejšiemu šíreniu a rozšíreniu pokrokových technológií medzi MSP v Európe a podporiť hospodárske oživenie.

Pre koho je výzva určená?

Žiadať môžu klastrové organizácie, technologické centrá ako aj malé a stredné podniky. Títo uchádzači musia byť právnické osoby a musia byť zástupcami priemyslu, výskumnej obce a poskytovateľov technológií. Skupiny MSP môžu zastupovať rovnaké alebo príbuzné odvetvia.

Konzorcium musí zastupovať minimálne 3 rôzne štáty Európskej únie.

Aký typ aktivít bude podporený?

  • prípravné aktivity (povinné) – je potrebné navrhnúť prípravné činnosti, ktoré považujete za dôležité pre budovanie aliancií MSP a pre podniky pri prijímaní nových technológií. Prípravné činnosti musia súvisieť s cieľom stanoveným vo výzve a byť riadne odôvodnené.
  • základné aktivity (povinné) – budovanie strategických spojenectiev medzi tradičnými MSP, premostenie s technicky zdatnými MSP v EÚ, virtuálne match-making podujatie, technická asistencia, podpora podnikania, identifikácia príležitostí a hrozieb, komunikačné a diseminačné aktivity.
  • doplnkové aktivity (povinné) – mapovanie kritických technologických spoločností, report o získaných skúsenostiach a usmernení, report o rade politických odporúčaní, partnerské hodnotiace stretnutia

Časový predpoklad na splnenie spomenutých aktivít je 24 mesiacov.

Čo môžem získať?

Celkový rozpočet vyčlenený na spolufinancovanie projektov sa odhaduje na 5 miliónov eur.

Maximálna výška grantu na projekt bude medzi 2 mil. eur a 3 mil. eur. To však nevylučuje predloženie a výber návrhov požadujúcich iné sumy.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosti sa podávajú prostredníctvom elektronického systému Funding and Tender Portal. Všetky podrobné informácie ako aj príslušné dokumenty nájdete na stránke výzvy. Termín na odovzdanie elektronickej žiadosti je stanovený najneskôr na 2. február 2021 Bruselského času. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *