Posted on

Na webe Výskumnej a inovačnej autority (VAIA) sa objavili zámery výziev, ktoré prezrádzajú detaily najbližších výziev s približným časom zverejnenia. VAIA vznikla pod Úradom vlády SR s cieľom efektívnejšiej transformácie vedy, výskumu a inovačného ekosystému. Na zámery sa pozrieme bližšie aby sme sa vedeli na plánované výzvy v roku 2023 dobre pripraviť.

Celý plán výziev sa týka dvoch komponentov Plánu obnovy – Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií a tiež Komponent 10: Lákanie a udržanie talentov.

Lákanie a udržanie talentov

Začnime Komponentom 10, pretože tam je toho oveľa menej. Ide o výzvu, ktorá by mala byť vyhlásená v prvom kvartáli 2023, určená pre neziskovky, vysoké školy, výskum a tiež súkromný sektor.

Rozpočet 1 milión eur by mal byť určený na organizáciu podujatí, ktoré posilnia vzťahy so slovenskou diaspórou, čo by mali byť Slováci, žijúci v zahraničí, resp. talentovaní a úspešní Slováci, ktorí nežijú na Slovensku. V rámci tohto bude možné získať od 2 tisíc do 10 tisíc eur na projekt.

Komponent 9, ktorý sa venuje výskumu, vývoji a inováciám zahŕňa päť investícií. Pod každou z nich nájdeš niekoľko konkrétnych výziev, ktoré sú v pláne.

Podcast 56 | Detaily výziev z Plánu obnovy. Očakávaj ich už v najbližších dňoch

Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT

Podpora projektov, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ v EIC

Táto možnosť ťa bude zaujímať iba ak si už v minulosti podával projekt do schémy EIC, projekt ti nebol financovaný ale tvoj návrh dostal veľmi dobré hodnotenie s označením “Seal of Excellence”.

Kto môže žiadať?
 • Malé a stredné podniky (aj fyzické osoby), ktoré pôsobia v rámci BA kraja a zároveň získali Seal of Excellence v rámci Horizont Európa
Koľko môžeš získať?
 • Maximálne 2,5 milióna eur z celkového rozpočtu 11,25 mil. eur na výzvu
Kedy?
 • Začiatok roka 2023

Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa

Výzva určená pre organizácie, ktoré už podávali projekty typu Horizont Európa a v rámci hodnotenia získali aspoň polovicu bodov. Cieľom je motivovať Slovákov k zapájaniu sa do projektov typu Horizont Európa.

Kto môže žiadať?
 • Organizácie s oprávnením vykonávať výskum a vývoj
Koľko môžeš získať?
 • Z celkového rozpočtu 7,27 miliónov eur môže podávajúci koordinátor získať od 2 500 do 5 000 eur a podávajúci partner od 1 000 do 2 000 eur. Jedna organizácia však podľa súčasného znenia zámeru môže získať max. 9 000 eur.
Kedy?
 • Začiatok roka 2023

Preklenovacie ERC granty

Výzva má podporiť kvalitné žiadosti ERC, ktoré nezískali financovanie a motivovať výskumnikov podávať návrhy do ERC. Je možné nárokovať si mzdy, nákupy a služby, cestovné a aj nepriame náklady. Týka sa to aj budúcich projektov do roku 2026.

Kto môže žiadať?
 • Inštitúcie štátneho sektora, verejné výskumné inštitúcie, vysoké školy, neziskový sektor
Koľko môžeš získať?
 • Maximálne 100 tisíc eur z celkového rozpočtu 1,02 milióna eur
Kedy?
 • Druhý kvartál 2023

ERC Visiting granty

Predmetom výzvy je poskytnutie maximálne 6-mesačných štipendií excelentným výskumníkom, ktorí takto môžu vycestovať a fyzicky participovať vo výskumných tímoch držiteľov ERC. Našim najlepším výskumníkom má pobyt pomôcť získať takýto typ grantu.

Kto môže žiadať?
 • Inštitúcie štátneho sektora, verejné výskumné inštitúcie, vysoké školy, neziskový sektor
Koľko môžeš získať?
 • Maximálne 25 tisíc eur z celkového rozpočtu 640 tisíc eur.
Kedy?
 • Tretí kvartál 2023

Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK

Táto možnosť má podporiť projekty podávané v schéme ERC, MSCA Postdoctoral Fellowships a ERA Chair, ktoré získali známku Seal of Excellence alebo alternatívnu známku kvality. Týka sa to projektov do roku 2026.

Kto môže žiadať?

 • Inštitúcie štátneho sektora, verejné výskumné inštitúcie, vysoké školy, neziskový sektor

Koľko môžeš získať?

 • Podľa typu schémy od 250 tisíc do 2,5 milióna eur. Celkový rozpočet je vo výške 8,93 milióna eur.

Kedy?

 • Začiatok roka 2023

Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa

Táto výzva bude podporovať dva druhy aktivít – Matching granty, kde ide o schválené a bežiace projekty, ktoré potrebujú dofinancovať (napr. nákup infraštruktúry či rozšírenie výskumu), ale aj ukončené projekty, ktoré potrebujú pokračovať vo výskume a vývoji. Ďalšia aktivita má charakter Využitia výsledkov výskumu – projekty minimálne 1 rok pred ukončením alebo maximálne 1 rok po ukončení projektu, kde z dôvodu komerčného alebo spoločenského využitia výsledkov je potrebné dofinancovanie.

Kto môže žiadať?
 • Štátny sektor, sektor verejných výskumných inštitúcií, sektor vysokých škôl, neziskový sektor, podnikateľský sektor
Koľko môžeš získať?
 • Z celkového rozpočtu 8,3 miliónov eur, na projekt od 50 tisíc do 200 tisíc eur
Kedy?
 • Druhý kvartál roka 2023

Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja

Transformačné a inovačné konzorciá

Výzva je zameraná na posilnenie spolupráce aktérov inovačného ekosystému, vrátane firiem, univerzít, výskumných centier či vedeckých parkov, využívanie existujúcej infraštruktúry a spolupráce so zahraničím. Financovať sa dajú základný a priemyselný výskum, experimentálny vývoj, podpora inovácií, vzdelávanie, budovanie infraštruktúry a transfer technológií.

Kto môže žiadať?
 • Konzorcium zložené zo subjektov: Vysoká škola alebo verejná výskumná inštitúcia, podnikateľský sektor a minimálne jeden excelentný zahraničný partner (verejný alebo súkromný subjekt).
Koľko môžeš získať?
 • Od 15 do 30 miliónov eur vo výške maximálne 95%, očakáva sa podpora minimálne 2 projektov a celkovo je na tento účel vyčlenených 89,9 milióna eur.
Kedy?
 • Prvý kvartál 2023

Inovačné vouchere

Inovačné vochere majú podporiť spoluprácu firiem s akademickým a výskumným sektorom alebo sektorom samospráv, pričom môže ísť o kontrakty na zákazky podľa požiadaviek firmy, ktorá súvisí s inovačnými aktivitami. Zákazka by mala mať dopad na inováciu v podobe služby alebo produktu.

Kto môže žiadať?
 • Fyzická aj právnická osoba podnikateľ, prioritne však mikro, malý a stredný podnik
Koľko môžeš získať?
 • Od 1 000 do 15 000 eur formou vouchera z celkového rozpočtu 7,74 milióna eur
Kedy?
 • Prvý kvartál 2023

Digitálne vouchere

Účelom digitálnych voucherov je podporiť podniky v oblasti digitalizácie procesov a služieb, pričom môžu využiť služby poskytovateľov, ktorí im s digitálnou transformáciou pomôžu.

Kto môže žiadať?
 • Fyzická aj právnická osoba podnikateľ, prioritne však mikro, malý a stredný podnik
Koľko môžeš získať?
 • Maximálne 15 000 eur vo forme vouchera z celkového rozpočtu 12,38 milióna eur
Kedy?
 • Prvý kvartál 2023

Investícia 3: Excelentná veda

Štipendiá pre výskumníkov R2-R4

Výzva má cez tieto štipendiá podporiť excelentných výskumníkov zo Slovenska, alebo naopak zahraničných výskumníkov na Slovensku. Výskumníci sa uchádzajú o grant prostredníctvom svojej výskumnej inštitúcie. Zaujímavosťou je, že okrem mzdových nákladov, nákladov na výskum a nepriamych nákladov si výskumník môže nárokovať aj náklady na rodinu, čo predstavuje plus/mínus 500 eur na mesiac podľa stavu, ale túto položku si môže presunúť aj do nákladov na výskum. Rozlišujú sa kategórie výskumníkov R2, R3 a R4.

Kto môže žiadať?
 • Štátny sektor, verejné výskumné inštitúcie, vysoké školy, neziskový sektor a podnikateľský sektor (posledné dve uvedené kategórie musia vykonávať výskum)
Koľko môžeš získať?
 • Na štipendiá pôjde celkovo 51,25 miliónov eur a maximálny grant, ktorý môžeš získať je 384 tisíc eur.
Kedy?
 • Koncom prvého kvartálu 2023

Veľké projekty pre excelentných výskumníkov

Zmyslom výzvy je podporiť vybudovanie a rozvoj vlastného tímu výskumníkov pozostávajúci zo špičkových ľudí a to aj zo zahraničia. Aktivity sa budú týkať základného a aplikovaného výskumu na úrovni TRL od 1 do 3.

Kto môže žiadať?
 • Štátny sektor, verejné výskumné inštitúcie, vysoké školy, neziskový sektor a podnikateľský sektor (posledné dve uvedené kategórie musia vykonávať výskum)
Koľko môžeš získať?
 • Z balíka 38,52 miliónov eur môžeš získať grant od 1,5 mil. do 3 miliónov eur.
Kedy?
 • Prvý kvartál 2023

Kapitálový „booster“ pre schémy na podporu výskumu a vývoja

Táto výzva umožní výskumným projektom APVV dodatočné kapitálové výdavky na nákup infraštruktúry a technické a laboratórne vybavenie. Grant bude možné aplikovať na už schválené projekty z rokov 2021 a 2022 a pre ďalšie dva roky už bude táto možnosť súčasťou výziev APVV.

Kto môže žiadať?
 • Štátny sektor, verejné výskumné inštitúcie, vysoké školy, neziskový sektor a podnikateľský sektor
Koľko môžeš získať?
 • Najviac 100 tisíc eur (do 50 % zo schválených nákladov projektu APVV)
Kedy?
 • Druhý kvartál 2023

Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky

Dekarbonizácia ekonomiky – výzva pre projekty na TRL úrovniach 1-3

Výzva sa sústredí na posilnenie výskumu v počiatočných úrovniach technologickej pripravenosti (TRL 1-3) s ohľadom na komerčný potenciál, špeciálne v oblasti zníženia uhlíkovej stopy a dekarbonizácie.

Počíta sa so znalostnou bázou univerzít a výskumných inštitútov a aktivity by mali spadať do nasledovných oblastí: Bezuhlíková energetika, Elektrifikácia, Vodík, batériové technológie a alternatívne palivá, Nízkoemisné priemyselné procesy a materiály, Bio-ekonomika, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo.

Kto môže žiadať?
 • Žiadať môžu iba vysoké školy, verejné výskumné inštitúcie a štátny sektor. Ako partner sa však môže zapojiť akákoľvek inštitúcia z iných sektorov a tiež samospráva
Koľko môžeš získať?
 • Projekt, ktorý bude mať aj partnerov môže získať najviac 3 milióny eur, bez partnerov 1 milión eur. V rozpočte je na výzvu k dispozícii 22,75 milióna eur.
Kedy?
 • Prvý kvartál 2023

Dekarbonizácia ekonomiky – Podpora ICPEI projektov

Podpora vývoja unikátnych technológií, ktoré majú šancu uspieť globálne. Tieto technológie by mali začínať na TRL 4 a inovatívne podniky tu môžu vyvíjať svoje riešenie vyvíjať buď individuálne alebo v partnerstve. Riešenie môže byť zamerané na vlastné potreby podniku ale tiež na potreby trhu. Podpora sa týka iba projektov v rámci IPCEI a pravdepodobne iba realizácie v Bratislavskom kraji.

Kto môže žiadať?
 • Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba. Prípadný partner musí byť z výskumu.
Koľko môžeš získať?
 • Z celkového rozpočtu 29,25 miliónov eur vieš na svoj projekt získať od 200 tisíc eur do 3 miliónov eur v závislosti od typu aktivity.
Kedy?
 • nie je uvedené

Dekarbonizácia ekonomiky – Podpora vývoja inovatívnych riešení a ich pilotného testovania/nasadzovania v reálnom prostredí

Podobne ako v predchádzajúcom prípade, vo výzve ide o podporu vývoja unikátnych technológií od úrovne TRL 4 s potenciálom na spoločnom a tretích trhoch.

Riešenia, ktoré podniky budú vyvíjať môžu byť aj pre vlastné využitie a zamerané by mali byť na oblasti: Bezuhlíková energetika, Elektrifikácia, Vodík, batériové technológie a alternatívne palivá, Nízkoemisné priemyselné procesy a materiály, Bio-ekonomika, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo.

Kto môže žiadať?
 • Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba. Prípadný partner musí byť z výskumu.
Koľko môžeš získať?
 • Z celkového rozpočtu 29,25 miliónov eur vieš na svoj projekt získať od 200 tisíc eur do 3 miliónov eur v závislosti od typu aktivity.
Kedy?
 • nie je uvedené

Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky

Digitalizácia ekonomiky – výzva pre projekty na TRL úrovniach 1-3

V tejto výzve si môžeš financovať podporu základného, aplikovaného výskumu a proof of concept pre
oblasť digitálnych technológií s budúcim komerčným potenciálom.

Počíta sa so znalostnou bázou výskumu a univerzít a projekty môžeš podávať do týchto oblastí: Priemyselné technológie (napr. automatizácia v priemysle), Kľúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť; kvantové technológie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, senzorov a internetu vecí; mikroelektronika a elektronické komponenty, cloudové riešenia), Umelá inteligencia a robotika.

Kto môže žiadať?
 • Žiadať môžu iba organizácie s oprávnením na výskum a vývoj a partneri môžu byť firmy a inštitúcie zo všetkých sektorov.
Koľko môžeš získať?
 • Z celkového rozpočtu 41,18 miliónov eur pripadajúceho na výzvu si môžeš financovať svoj projekt od 500 tisíc do 1 milióna eur (v závislosti od partnerov, na 3 roky)
Kedy?
 • Prvý kvartál 2023

Digitalizácia ekonomiky – Podpora IPCEI projektov

Toto sa týka iba projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI – Important Project of Common European Interest) v oblasti mikroelektroniky (IPCEI ME II), v rámci ktorých bolo poskytnutie štátnej pomoci Slovenskou republikou notifikované a Európska komisia o tejto notifikácii rozhodla. Podporené budú projekty realizované v Bratislavskom kraji s trvaním do júna 2026.

Kto môže žiadať?
 • Podniky, ktoré realizujú vyššie popísané IPCEI projekty
Koľko môžeš získať?
 • Na výzvu je alokovaných 15 miliónov eur a financovanie sa prideľuje podľa jednotlivých projektov.
Kedy?
 • nie je uvedené

Digitalizácia ekonomiky – Podpora vývoja inovatívnych riešení a ich pilotného testovania/nasadzovania v reálnom prostredí

Financovať z tejto výzvy môžeš procesné inovácie v podniku v oblasti Industry 4.0 prostredníctvom vývoja (od úrovne TRL 4) unikátnych technológií s potenciálom uspieť na spoločnom trhu a tretích trhoch. Riešenie sa môže týkať aj vlastnej potreby v podniku a aktivity by mali byť zamerané najmä na: Priemyselné technológie, Kľúčové digitálne technológie a Umelá inteligencia a robotika.

Kto môže žiadať?
 • Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba. Prípadný partner musí byť z výskumu
Koľko môžeš získať?
 • Od 200 tisic eur do 1,5 milióna eur na projekt. V rozpočte výzvy je 41,21 miliónov eur.
Kedy?
 • nie je uvedené

Vypočuj si podcast k tejto téme

Potrebuješ s niečim pomôcť?

Všetky tieto zámery v čase písania článku môžeš ešte pripomienkovať alebo sa o nich informovať využitím formulára, ktorý má VAIA na svojom webe. Zaujímavosťou však je, že VAIA nebude poskytovať konzultácie z dôvodu udržania transparentnosti.

V prípade, že budeš potrebovať s uvedenými zámermi pomoc, môžeš kontaktovať našich partnerov z Enterprise Europe Network, ktorí ti bezplatne poradia.

Zdroj: vaia.gov.sk


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *