Posted on

Viac ako 19 miliónov eur bude k dispozícii pre verejné aj súkromné subjekty z oblasti Muránskej Planiny a národného parku Poloniny. Budú ich môcť využiť na „mäkký turizmus“, aktivity v oblasti šetrného obhospodarovania lesa a zachovávanie kultúrnych hodnôt krajiny. Môže ísť napríklad aj o projekty na rozvoj cyklotrás, záchytných parkovísk, moderných múzeí a na ďalšie aktivity. Výzva bude žiadateľom k dispozícii do 14. júna.

Kto môže získať grant?

 • samosprávy v oprávnenom území,
 • oblastné organizácie cestovného ruchu,
 • miestne akčné skupiny,
 • štátne podniky pôsobiace v oprávnenom území,
 • neziskové organizácie,
 • územne príslušná štátna organizácia ochrany prírody (Správa NP Muránska Planina, Poloniny),
 • rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená samosprávou,
 • subjekty súkromného sektora.

Na aké aktivity dostanem grant?

Výzva uvádza príklad aktivít, ktoré prispejú ku komponentu Plánu obnovy s názvom Adaptácia na zmenu klímy a ktoré nesmú byť štátnou pomocou (aktivity nesmú byť zárobkové):

A) aktivity v oblasti prírodného, resp. „mäkkého“ turizmu, napríklad:

 • dobudovanie verejnej turistickej infraštruktúry pre celoročné aktivity,
 • nové trasovanie turistickej cesty a realizovanie náučných lokalít,
 • všeobecný marketing potenciálu služieb regiónu určený pre obyvateľov,
 • dobudovanie sprievodnej infraštruktúry cyklistického chodníka,
 • vybudovanie a obnova turistickej infraštruktúry chodníkov,
 • umiestnenie úschovných boxov v obci pre bicykle cykloturistov,
 • vybudovanie cyklotrasy,
 • vybudovanie infocentier s interaktívnymi výstavami o adaptačných opatreniach na zmenu klímy,
 • zabezpečenie dostupnosti turistických lokalít kyvadlovou dopravou prostredníctvom elektro-mikrobusov, nízkoemisnými ekologickými autobusmi alebo konským povozom,
 • vybudovanie záchytných parkovísk v národných parkoch.
 • zabezpečenie pitnej vody pre obce vybudovaním infraštruktúry,
 • úprava bežeckých tratí a nákup technického vybavenia za týmto účelom, značenie bežeckých trás,
 • obnova existujúcich a budovanie nových náučných zariadení v prírode (náučné chodníky, náučné lokality),
 • doplnkové objekty k náučným zariadeniam – náučným chodníkom a v náučných lokalitách,
 • iná drobná infraštruktúra priamo využiteľná v prírodnom cestovnom ruchu.
Poloniny turistika
Poloniny (Zdroj: unsplash.com)

B) aktivity v oblasti prírode blízkeho obhospodarovania lesa v nadväznosti na zmenu klímy a nadväzujúcich činností napríklad:

 • realizácie vodozádržných a protieróznych opatrení podporujúcich ochranu oblastného vodného zdroja,
 • revitalizácia zvážnic ako protierózneho opatrenia v lesnatých častiach územia NP,
 • ukážka remesiel – poskytované bezplatne alebo za zlomok ceny pre turistov ako súčasť kultúrnej propagácie regiónu (nie školy a kurzy pre remeselníkov, živnostníkov).

C) aktivity v oblasti podpory zachovania rusínskej kultúry a tradičných remesiel (iba pre výzvu Poloniny):

 • realizácia rôznych architektonických prvkov (prístrešky, oddychové zóny, ploty) za účelom realizácie a podpory rusínskej kultúry,
 • Ikonopisectvo (reštaurovanie kníh, vybavenie ikonopiseckých dielní, zriadenie múzea ikon
 • iné aktivity tohto charakteru.

D) aktivity v oblasti zachovania kultúrnych hodnôt krajiny (iba pre výzvu Muránska planina):

 • obnova historických parkov a sadov s tradičnými odrodami prístupných pre verejnosť v rámci komunitnej infraštruktúry a oddychových zón pre návštevníkov,
 • obnova kultúrnych pamiatok, miestnych pamätihodností a iných významných objektov, areálov a lokalít (investície do rekonštrukcie, prípadne konzervačných a záchranných prác významného kultúrneho dedičstva),
 • obnova historických krajinných štruktúr – terasových políčok, remízok, stromových alejí popri cestách, výsadba stromov popri drobných sakrálnych stavbách (kaplnkách),
 • vytváranie moderných múzeí, múzejných zariadení, expozícií v regióne pôsobiacich múzeí a iných poznávacích lokalít,
 • iné aktivity tohto charakteru.

Projekty musia byť fyzicky zrealizované do 31. marca 2026 a finančne do 30. júna 2026.

Čo môžem získať?

Minimálna výška podpory pre jeden projekt:

 • v národnom parku Muránska planina bude 50 tisíc eur,
 • v národnom parku Poloniny 30 tisíc eur.

Maximálna výška príspevku pre jeden projekt nebola stanovená.

Pre každý z dvoch národných parkov bolo z Plánu obnovy a odolnosti SR vyčlenených 7,96-milióna EUR. Podporené projekty budú financované až do výšky 100 % výdavkov na oprávnené aktivity.

Ako a dokedy požiadať?

Musíme zdôrazniť, že ide o dve samostatné výzvy. Svoju žiadosť vrátane všetkých potrebných príloh môžete podať buď listinne alebo elektronicky (cez Slovensko.sk), na Ministerstvo Životného prostredia.

Termín na odovzdanie žiadosti o financovanie projektu je stanovený na 14. jún 2022.

Dôležité odkazy

Zdroj: minzp.sk


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *