Posted on

Prostredie, v ktorom žijeme, je čoraz viac ovplyvňované digitálnymi technológiami vstupujúcimi do našich každodenných interakcií. S cieľom poskytnúť školám a pedagogickým tímom podporu pri získavaní potrebných digitálnych zručností, aj pri zvládnutí dištančného vzdelávania počas mimoriadnej pandemickej situácie otvára Nadácia Orange program e-Školy pre budúcnosť. Svoj inovatívny projekt s nákladmi do 1 500 eur môžu školy a tretí sektor podať do 3. novembra.

Kto môže získať grant?

  • Pedagógovia a odborní zamestnanci základných a stredných škôl – špeciálnych, štátnych, súkromných a cirkevných škôl.
  • Mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a spolupracujúce na projekte s jednou alebo viacerými školami na Slovensku – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy.

Grantový program nie je určený pre základné umelecké školy a pre centrá pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie. Do grantového programu môže jedna škola alebo mimovládna nezisková organizácia predložiť iba jeden projekt.

Na aké aktivity dostanem grant?

Nadácia podporí inovatívne projekty zamerané na tri oblasti:

  1. Rozvoj digitálnych zručností pedagógov a ich využívanie v pedagogickej praxi.
  2. Rozvoj digitálnych zručností žiakov a študentov v rámci rôznych vyučovacích predmetov.
  3. Rozvoj digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore, prevencie rôznych rizík digitálneho sveta, rozvoj kritického myslenia, charakterových vlastností a vnímavosti voči sebe i druhým.

Pod týmito oblasťami si môžete predstaviť nasledujúce aktivity:

  • Vzdelávanie, spolupráca, sieťovanie tímov pedagógov, odborných zamestnancov škôl (organizovanie a realizácia vzdelávacích podujatí a stretnutí s cieľom výmeny a šírenia informácií v témach).
  • Inovatívne využívanie digitálnych technológií v rámci medzipredmetového vyučovania, inovácia vyučovacích metód, foriem a prístupov naprieč vyučovacími predmetmi (bádateľsky orientované vyučovanie, práca s otvoreným prístupom k informáciám, projektové vyučovanie, originálne spôsoby priblíženia učiva prostredníctvom aktívneho použitia digitálnych technológií ruka v ruke s rozvojom digitálnych zručností a mäkkých zručností a pod.).
  • Tvorba spoluprác škôl, mimovládnych neziskových organizácií a externých expertov, odborníkov z praxe, mentorov sprevádzajúcich školy pri napĺňaní cieľov a tematického zamerania grantovej výzvy.

Čo môžem získať?

Na podporu projektov napĺňajúcich kritériá tejto grantovej výzvy bude vyčlenená celková suma 80 000 eur.

  • Na jeden projekt realizovaný na jednej škole je možné žiadať čiastku maximálne 1 500 eur.
  • Na jeden projekt realizovaný na viac ako jednej škole, zameraný na spoluprácu škôl, pedagógov, odborných zamestnancov s ich aktívnym zapojením sa do projektových aktivít či zdieľanie a rozširovanie dobrej praxe vo výučbe, je možné žiadať finančnú podporu vo výške maximálne 3 000 eur.

Financie môžete použiť na materiálne-technické vybavenie, licencie, prenájom priestorov, techniky, propagácia, mzdové a cestovné náklady pedagógov, odmena pre pedagóga, tvorba nových učebníc. 

Naopak, financie nemôžu byť použité na občerstvenie a odmeny pre žiakov a študentov, exkurzie, rekonštrukčné práce a úpravy okolia školy. Neoprávnenú je tiež interiérové a technické vybavenie školy nesúvisiace s aktivitami projektu, individuálne vzdelávanie pedagógov vo forme štipendií.

Viac detailov nájdete priamo vo výzve.

Ako a dokedy požiadať?

Do grantového programu budú projekty prijímané len v elektronickej forme prostredníctvom online systému egrant, ktorý obsahuje návod na registráciu a vyplnenie žiadosti. Urobiť tak môžete najneskôr 3. novembra 2021 do konca dňa. Výsledky budú zverejnené 21. novembra.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *