Posted on

V snahe lepšie pripraviť eurofondové projekty, vyhlásilo MIRRI SR výzvu pre kraje, mestá, obce aj stredné odborné školy. O financie na obstaranie dokumentácie či plánov sa však môžete uchádzať iba ak pochádzate z Prešovského, Košického alebo Banskobystrického kraja. Tieto tri regióny totiž Európska komisia prostredníctvom Catching-up Regions iniciatívy označila za „dobiehajúce regióny“. To znamená, že na základe objektívnych ukazovateľov sú tieto regióny menej ekonomicky výkonné a menej inovatívne. Lepším využívaním eurofondov by tak mali tie vyspelejšie kraje dobehnúť. Zistite v článku či ste oprávnený žiadateľ a ak áno, o príspevok sa môžete uchádzať v januári aj marci 2022.

Kto môže získať grant?

O príspevok sa môžete uchádzať, ak spadáte do jedného z regiónov Banskobystrický, Košický alebo Prešovský. Ide o európske členenie na úrovni NUTS III – čo je hlbšia úroveň členenia. Pre lepšie pochopenie, členenie NUTS II člení regióny na Slovensku iba na Východné, Stredné a Západné Slovensko. Z hľadiska žiadateľa sa o príspevok môžete uchádzať, ak ste:

 • samosprávny kraj,
 • obec alebo mesto
 • stredná odborná škola, ktorá je zahrnutá do Catching up regions (zoznam je uvedený v prílohe č. 7 – stiahnete nižšie spolu so všetkými dokumentami v zip formáte).

Na aké aktivity dostanem grant?

Z výzvy si môžete obstarať:

 • územnoplánovacíe podklady, ako je urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza a územno-technické podklady, napríklad technické štúdie, súhrnné technické správy či podklady získané realizáciou geologických úloh,
 • dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia,
 • regulačné plány, vrátane dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia,
 • územné štúdie zamerané na verejnú technickú a dopravnú infraštruktúru, verejné priestranstvá a krajinu,
 • realizačný projekt stavby.

Prostriedky poskytnuté na projekt môžu zároveň ísť aj na jeho podporné aktivity, napríklad na mzdy spojené s realizáciou projektu (manažér prípravy projektu, manažér pre verejné obstarávanie, projektový manžér, finančný manažér a pod.). Pozrite si prílohu 4 – Zoznam oprávnených nákladov (stiahnete nižšie spolu so všetkými dokumentami k výzve v zip formáte).

Čo môžem získať?

Minimálna ani maximálna výška príspevku, o ktorý sa môžete uchádzať, nie je stanovená. Na výzvu je vyčlenených 6 miliónov eur. Táto suma je vyčlenená pre 3 regióny Slovenska na vyššie uvedené aktivity. Je dôležité spomenúť, že každý, kto sa uchádza o tento príspevok sa bude musieť podieľať spolufinancovaním vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov projektu.

Ako a dokedy požiadať?

Ako všetky projekty štrukturálnych fondov, aj tento treba podať elektronicky (aj s potrebnými prílohami) prostredníctvom systému ITMS 2014. Tieto projekty ďalej vyžadujú zaslať exportovanú žiadosť v pdf (už bez príloh) písomnou formou buď do elektronickej schránky podateľne (cez ITMS alebo slovensko.sk) alebo klasickou poštou na MIRRI SR, Sekciu IROP.

Čo sa týka časového hľadiska, tak výzva je hodnotená v kolách, s termínmi uzatvorenia nasledovne:

 • prvé hodnotiace kolo 17. januára 2022,
 • druhé hodnotiace kolo 17. marca 2022,
 • ak sa výzva dovtedy neuzavrie, ďalšie kolá budú uzatvárané každé dva mesiace.

Dôležité odkazy


Potrebujete pomôcť s výzvou?

Popíšte nám o tom viac ...


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *