Posted on

EIT Urban Mobility v druhej polovici marca vyhlásilo šesť výziev na predkladanie návrhov podnikateľských plánov na roky 2022 až 2024. Tieto výzvy sa týkajú tematických oblastí vzdelávania, tvorby nových podnikov, zapojenia občanov, inovácií a regionálnych inovačných schém (RIS) ako aj prierezovej výzvy verejnej sféry. Žiadatelia budú mať možnosť zapojiť sa do týchto projektov do 18. mája 2021.

6 výziev na mestskú mobilitu

Každá zo šiestich výziev má za cieľ inú oblasť. Ich podmienky oprávnenosti sa mierne líšia, preto uvádzame krátky sumár ku každej z nich.

Zároveň si prostredníctvom odkliku nájdete konkrétne podmienky oprávnenosti a kompletné informácie relevantné pre každú z týchto výziev.

Academy Call

Hlavným účelom výzvy Academy na predkladanie návrhov je prekonať medzery a nedostatky v znalostiach v rámci tém mestskej mobility. Toto by malo umožniť rozvoj mobility v obývateľných mestských priestoroch. Zámerom je zlepšenie aktivít na Master School a Competence Hub, vzdelávacie modely pod EIT Urban Mobility. Detaily výzvy na tomto odkaze.

Business Creation Call

V prípade biznis plánu na rok 2022 sa Business Creation osobitne zameriava na činnosti zamerané na pokračovanie a zlepšovanie obsahu, formátov a obchodných modelov Akceleračných programov a Centra pre malé a stredné podniky. Výzva na Business Creation sa v rámci 2022 sústredí na oblasti, ktoré odrážajú rôzne stupne zrelosti a potreby začínajúcich firiem a malých a stredných podnikov (spomenuté Acceleration a SME Hub). Detaily výzvy na tomto odkaze.

Citizen Engagement Call

Hlavným cieľom výzvy Citizen Engagement je prijímať žiadosti z projektov zameraných na:

  • Testovanie alebo implementácia inovatívnych metodík, nástrojov, obchodných modelov alebo procesov, prostredníctvom ktorých sú občania zapojení alebo splnomocnení pri spoločnom definovaní výziev v oblasti mobility a pri spolutvorbe procesov.
  • Podujatia, ktoré sa majú uskutočniť z rôznych inovačných centier v najmenej dvoch mestách. Zamerané by mali byť na občanov alebo ich zapojenie do aktivít, ktorých cieľom je zvýšiť povedomie o úlohe, ktorú môžu občania a koneční užívatelia zohrať pri zlepšovaní mobility pre lepšie obývateľné mestské priestory. Detaily výzvy na tomto odkaze.

Innovation Call

V rámci výzvu Innovation 2022 budú priamo podporené štyri oblasti výziev:

  • aktívna mobilita,
  • udržateľná logistika miest,
  • budúca mobilita a
  • mobilita a energia.

Do každoročných výziev na predkladanie návrhov môžu byť zahrnuté ďalšie oblasti výziev alebo nimi môžu byť oslovené ďalšie tematické oblasti EIT Urban Mobility. Detaily výzvy na tomto odkaze.

Public Realm Call

Cieľom výzvy Public Realm je generovať sociálnu inováciu zlepšovaním a transformáciou ulíc a verejných priestorov pomocou taktického urbanizmu a pouličných experimentov. Toto by malo tvoriť súčasť celomestského prístupu k mestám, kde sa dá žiť  na základe prijatých stratégií a plánov mobility v mestách.

V rámci výzvy by sa mali implementovať pilotné projekty pre inkluzívny, bezpečný a prístupný návrh verejnej sféry v meste alebo obci. Vytvoria tak impulz pre dlhodobú zmenu politiky v komunitách – najmä v odpojených a menej centrálnych štvrtiach – s cieľom pomôcť zlepšiť životaschopnosť všetkých miestnych obyvateľov. Detaily výzvy na tomto odkaze.

Regional Innovation Scheme Call

V roku 2021 EIT Urban Mobility vyhlási výzvu na realizáciu programu EIT RIS pre rok 2022. Aktivity programu RIS majú za cieľ spojiť všetky inovačné talenty v Európe a podporiť ich v spolupráci. Ak talenty pracujú v náročnejších inovačných ekosystémoch krajín RIS, program RIS by im mal pomôcť mať rovnaké šance na úspech.

Výzva RIS sa v súlade s tým zameriava na všetky oblasti aktivít EIT Urban Mobility, inovácie, vzdelávania a vytvárania firiem. Detaily výzvy na tomto odkaze.

Dokedy máte čas?

Všetky zverejnené výzvy EIT Urban Mobility majú jednotný termín uzávierky, ktorý je stanovený na 18. máj 2021 do 23:59 SEČ.


facebook grantUP banner svetly


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *