Posted on

Úrad vlády SR vyčlenil 550-tisíc eur na výzvu, ktorá podporí sociálne a kultúrne potreby a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Dotáciu môžu získať, nadácie, neziskové organizácie, obce či vyššie územné celky. Na jeden projekt môžeš získať maximálne 20 tisíc eur. Výzva je otvorená do 30. mája.

Kto môže získať grant?

Oprávnenými žiadateľmi sú:

 • občianske združenia,
 • nadácie,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
 • organizácie tretieho sektora,
 • obce a vyššie územné celky,
 • registrované sociálne podniky a pod.

Na aké aktivity dostanem grant?

Oprávnené aktivity, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu na podporu:

 • obstaranie obecných bytov na komunitnom participatívnom princípe,
 • zabezpečenie technickej vybavenosti,
 • vzdelávanie a výchova,
 • umelecká tvorba a kultúrne aktivity,
 • ochrana verejného poriadku, 
 • ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľov rómskych komunít,
 • odstraňovanie havarijných stavov obydlí ktoré vznikli v dôsledku ničivých živelných pohrôm, alebo požiarov,
 • zásobovanie dodávkami elektrickej energie, tepelnej energie, paliva alebo vody určenej na ľudskú spotrebu,
 • vysporiadanie vlastníckych vzťahov k obydliam a k pozemkom alebo nákup pozemkov,
 • prioritných politík a cieľov Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030,
 • financovanie projektov na základe priorít vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k rómskym komunitám,
 • implementácie záväzkov a odporúčaní vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov o základných ľudských právach
  a slobodách, ktoré majú prednosť pred zákonom.

Čo môžem získať?

Minimálna výška dotácie, ktorú môžeš získať je 5 tisíc eur a maximálne je možné získať dotáciu vo výške 20 tisíc eur na jeden projekt.

Výzva požaduje spolufinancovanie vo výške aspoň 5 % z celkového rozpočtu projektu.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o dotáciu sa spolu s potrebnými prílohami predkladá písomne na predpísanom formulári buď v listinnej podobe alebo elektronicky do 30. mája 2024.

Zároveň sa žiadosť predkladá aj prostredníctvom online formulára tak, že sa vyplnia údaje v žiadosti a priložia sa potrebné prílohy.

Detailné informácie nájdeš v celom znení výzvy.

Dôležité odkazy

Oficiálny web výzvy
Celé znenie výzvy
Žiadosť o poskytnutie dotácie


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *