Posted on

EIT Urban Mobility spolu s ostatnými znalostnými a inovačnými komunitami (KIC) chcú zapojiť univerzity z regiónov RIS, ktoré disponujú inkubátorom, na účasť do programu Inovačný inkubátor spolu s ďalšími univerzitnými inkubátormi z celej Európy. Uchádzači, ktorí sa prihlásia do 15. marca môžu získať financovanie aktivít ale čo je ešte dôležitejšie, získajú začlenenie do komunity v podobe nehmotných benefitov.

Kto môže požiadať o grant?

Účasť je otvorená pre každú univerzitu pôsobiacu v krajine považovanej za krajinu RIS v Európskej únii (patria sem Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Maďarsko, južné Taliansko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko), ktoré nie sú (zatiaľ) partnermi EIT Urban Mobility.

Univerzity musia mať preukázateľné prepojenie na udržateľnú mestskú mobilitu, ktorá musí byť stručne popísané a v žiadosti musia byť predložené dôkazy.

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Program sa zameriava na zvýšenie inovačných kapacít regiónov RIS krajín stanovením individuálnych koncepcií pre regionálne ekosystémové efektívne univerzitné inkubátory založené na spoločnom prenose znalostí a rozvoji individuálnych koncepcií.

Čo môžete získať?

Činnosť spoločného inovačného inkubátora bude teda zameraná na:

  • spoločné budovanie „správnych“ konkrétnych koncepcií pre ekosystémové efektívne inkubátory na základe spoločného prenosu poznatkov a rozvoja individuálnych koncepcií spolu so zameranými miestnymi ekosystémami, ktoré zvýšia inovačnú kapacitu postihnutých regiónov;
  • prenos osvedčených postupov KIC integrácie znalostného trojuholníka okolo inovačných inkubátorov od fázy koncepcie ďalej, čím sa ekosystémy, z ktorých by nakoniec inovačný inkubátor mal ťažiť, stanú jeho neoddeliteľnou súčasťou.
  • Maximálne 5 000 EUR na financovanie aktivity (viac informácii vo výzve)

Ako a dokedy požiadať o grant?

Posledný možný dátum podania žiadosti je 15.3.2021 do 17:00. Na účasť v spoločnom programe inkubátorov musia uchádzači vyplniť formulár žiadosti a zaslať ho e-mailom na adresu: imre.gombkoto@eiturbanmobility.eu.

Akceptované budú iba prihlášky podané v angličtine. Na žiadosti podané v iných jazykoch sa nebude prihliadať. Program bude prebiehať tiež v anglickom jazyku. Viac informácií o výzve na tomto linku.

zdroj: eiturbanmobility.eu 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *