Posted on

Nadácia ESET zverejnila výzvu s neziskovým charakterom. Jej cieľom je vytvorenie efektívnych nástrojov ako sú aplikácie, inovácie, prieskumy a analýzy, ktoré znížia negatívne dopady pandémie COVID-19. Podľa výšky alokácie na výzvu, ktorá predstavuje 30 tisíc eur, by financovanie mohli získať 3 žiadatelia, ktorí vo výzve uspejú.

Pre koho je výzva určená?

Príjemcom grantu môžu byť žiadatelia zo všetkých sektorov, konkrétne:

 • výskumné pracoviská vysokých škôl
 • podnikateľské subjekty (musí ísť o nekomerčný projekt)
 • neziskové organizácie / občianske združenia
 • verejné výskumné organizácie

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Projekty by mali byť zamerané najmä na nasledovné okruhy:

 • Tvorba vedecko-výskumných nástrojov pre účinné zvládanie pandémie Covid-19:
  • výskum metód prevencie ochorenia COVID 19
  • výskum postojov a správania – pre zlepšenie chápania behaviorálnych a sociálno-ekonomických vplyvov epidémie
 • Získavanie epidemiologických dát pre zníženie šírenia pandémie COVID-19:
  • dátové analýzy populácie pri šírení nákazy COVID-19 z hľadiska jej zdravotného stavu, stupňa rizikovosti pri cezhraničnej migrácii, migrácie medzi okresmi a pod.
  • analýzy dezinformácií k pandémii COVID
 • Odborné diskusie na tému dopad pandémie

Čo môžem získať?

Financovanie projektu vo výške do 10 tisíc eur. Vyžaduje sa však aj spolufinancovanie vo výške minimálne 10%. Financovanie projektu v takejto miere musí pochádzať z iného zdroja ako je tento grant.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Na prijímanie žiadostí je vytvorený formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke nadácie ESET. Na tejto stránke si môžete pozrieť úplne podmienky poskytnutia grantu.

Svoje žiadosti môžete podávať do 31. marca 2021.


facebook grantUP banner tmavy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *