Posted on

Podpora ekoturizmu má pre návštevníkov, ale i pre obyvateľov Košického kraja v súčasnosti obrovský význam. Z hľadiska udržateľnosti a pozitívneho prístupu k životnému prostrediu je totiž ekoturizmus efektívnym nástrojom na zvýšenie atraktivity jednotlivých turistických lokalít. Dôležitosť tejto témy si uvedomuje aj Košický samosprávny kraj (KSK) a Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT), ktorá sa ako prvá na Slovensku riadi vlastnou Stratégiou ekoturizmu. Už dnes sú jej výsledkom viaceré medzinárodné spolupráce, nové atrakcie v kraji či zrealizované odborné vedecké fóra.

V súčasnosti, viac ako kedykoľvek predtým, zanecháva konzumná spoločnosť na našej planéte značné stopy. Masový turizmus vyvoláva negatívne dopady na životné prostredie. Vážnym spôsobom tak narúša čistotu ovzdušia, vody či prirodzeného biotopu zvierat a ľudí. Je však ohrozením nielen pre prírodné prostredie, ale aj pre kultúru a tradície jednotlivých regiónov.

ekoturizmus

Jedným z riešení tejto nepriaznivej situácie je strategická podpora rozvoja ekoturizmu. „Hoci ekoturizmus figuroval v našich strategických plánoch už dávnejšie, dnes vidíme, že globálna kríza cestovného ruchu je jedinečnou príležitosťou na to, aby sme naše plány urýchlili v praxi. Sme si totiž vedomí, že v najbližších rokoch dôjde k zásadnému predefinovaniu niektorých návštevníckych trendov a v rámci týchto očakávaných zmien vidíme veľký potenciál našej destinácie pre rozvoj udržateľných foriem rekreácie,“ vysvetľuje výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková.

Jedinečné projekty v oblasti ekoturizmu

Podľa jej slov, vďaka úspešnej spolupráci KRT s oblastnými organizáciami cestovného ruchu a s partnerskými subjektmi pôsobiacimi v kraji i mimo neho, sa už dnes darí realizovať projekty zamerané na ekoturizmus. „Práve v Košickom kraji, mimo preťažených lokalít, nájdu turisti zachované prírodné prostredie a pokojnejší životný štýl, ktorý východniari naďalej prechovávajú.

Vďaka tomu sme už v minulom roku zrealizovali projekty, ktoré podporujú ekoturizmus a ukazujú sa ako úspešné. Za všetky spomeniem projekt Lesný kúpeľ na Zemplíne, ktorý je na Slovensku jedinečný. Návštevníkom prináša zdravotné benefity a zvyšuje ich environmentálne povedomie. „Kroky Košického samosprávneho kraja a krajskej organizácie cestovného ruchu vychádzajú zo stratégie rozvoja ekoturizmu, ktorou disponujeme ako prví na Slovensku,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Ďalším projektom, ktorý využíva prvky zamerané na ekoturizmus je napríklad aj systematická obnova turistického a cykloturistického značenia, či budovanie cyklosčítačov a odpočívadiel pre cyklistov.

ekoturizmus v Košickom kraji

Na konferencii aj príkady dobrej praxe zo zahraničia

Významným míľnikom pri posilňovaní témy ekoturizmu bola realizácia online konferencie s medzinárodnou účasťou Možnosti rozvoja ekoturizmu v Košickom kraji. Konferencia sa konala v rámci projektu EcoVelo Tour a bola určená pre odbornú a širokú verejnosť, ako i pre médiá.

Súčasťou programu boli prezentácie príkladov dobrej praxe z viacerých významných európskych dovolenkových regiónov. Tieto príklady pochádzajú zo Švajčiarska, Nórska alebo Slovinska a stoja na princípoch ekoturizmu a udržateľného budovania destinácie.

Slovenskí partneri odprezentovali výstupy vybraných lokálnych a medzinárodných projektov, ktoré vznikli aj vďaka podpore Košického samosprávneho kraja.

Okrem toho mali účastníci konferencie možnosť vypočuť si zástupcov medzinárodnej organizácie Alpin Pearls. Jej cieľom je minimalizovať vplyvy cestovného ruchu na životné prostredie a budovať aktivity, podporujúce zelenú mobilitu v turistických regiónoch.

Závery konferencie nás utvrdili v tom, že naše doterajšie lokálne aktivity v rámci udržateľného cestovného ruchu majú zmysel a môžu Košický kraj ako destináciu  posunúť na nadnárodnú úroveň,” dodala Lenka Vargová Jurková.

Rozvoj fenoménu sledovania vtáctva

Významnou aktivitou, ktorou prispieva KRT k posilňovaniu ponuky ekoturizmu v Košickom kraji, je aktívna participácia na európskom projekte Bird Tour. Ide o cezhraničný rozvoj ekoturizmu, založenom na fenoméne „bird watchingu“ v osobitne chránených prírodných územiach. Projekt je podporený v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Ide v ňom o cezhraničný rozvoj ekoturizmu, prostredníctvom podpory a popularizácie pozorovania vtáctva v lokalite Senianske rybníky. Táto lokalita patrí medzi najvýznamnejšie ornitologické lokality v strednej Európe. Výška podpory, vyčlenená z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na realizáciu tohto projektu, je viac ako 800 tisíc eur.

bird watching ekoturizmus Košický kraj

Na projekte sa okrem KRT spolupodieľa aj Slovenská ornitologická spoločnosť – Birdlife Slovensko, maďarský partner Zöld Kör – Föld Barátai Magyarország tagja a Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa. Táto v areáli kaštieľa realizuje výstavbu kempingu. Účasť zahraničných partnerov na projekte a jeho cezhraničný aspekt sú pridanou hodnotou najmä z hľadiska výmeny skúseností a ich implementácie v reálnom prostredí.

Očakávaným výsledkom projektu Bird Tour je vytvorenie komplexnej návštevníckej infraštruktúry v lokalite Senianskych rybníkov. Ide o vybudovanie plne funkčného návštevníckeho centra, dažďovej záhrady, cyklopožičovne, rozšírenie a revitalizácia už existujúceho 15 kilometrov dlhého náučného chodníka a tiež obnova vyhliadkovej veže, ktorá aktuálne nespĺňa bezpečnostné normy.

Senianske rybníky sa tak stanú prvým nástupným miestom do širšieho územia Medzibodrožia, ktoré môže vynikať aktivitami udržateľného turizmu. Všetky činnosti zrealizované cez tento projekt prispejú k rozvoju ekoturizmu a k celkovej podpore cestovného ruchu v regióne dolný Zemplín.

Zdroj: www.kosiceregion.sk


facebook grantUP banner svetly


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *