Posted on

Ministerstvo hospodárstva SR hľadá hodnotiteľov projektov pre rôzne oblasti, pričom najnovšia výzva hľadá odborníkov z oblasti rozvoja cestovného ruchu. Na tento účel vyhlásilo Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pod Operačným programom Integrovaná infraštruktúra.

Kto môže požiadať?

Záujemca, ktorý spĺňa všeobecné kritériá (bezúhonnosť a plná spôsobilosť na právne úkony) a zároveň kritériá odborné. Medzi tie patrí potreba mať minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a minimálna prax v danej oblasti podľa určenia výzvy:

 • 3 roky pre rozvoj cestovného ruchu,
 • 2 roky pre oblasť inovatívnych riešení spoločenských problémov a
 • 2 roky pre oblasť podpory sieťovania podnikov a klastrov.

Výzva tiež nastavuje kritériá na splnenie ďalších osobnostných a kvalifikačných predpokladov hodnotiteľa.

Akých aktivít sa výzva týka?

Vyhlásené výzvy na výber odborných hodnotiteľov sa týkajú nasledovných oblastí:

 • Podpora a rozvoj cestovného ruchu v podmienkach Slovenskej republiky –  požaduje sa prax z investičných, strategických alebo podnikateľských plánov, pedagogická alebo podnikateľská činnosť, posudzovanie alebo poradenstvo v oblasti. Odkaz na výzvu.
 • Podpora sieťovania podnikov a podpora klastrových iniciatív – požaduje sa prax z prípravy strategických, koncepčných a programových dokumentov, posudzovanie projektov, certifikačná činnosť. Odkaz na výzvu.
 • Inovatívne riešenia spoločenských problémov – požaduje sa prax z prípravy a posudzovania investičných podnikateľstkých zámerov, poradenstva, výskumnej, pedagogickej alebo podnikateľskej činnosti v oblasti. Odkaz na výzvu.

Ako a dokedy požiadať?

Všetky výzvy sú definované ako otvorené, to znamená, že termín uzávierky neexistuje a výzvy bude aktuálna až do odvolania.

V rámci žiadosti musí uchádzač doložiť nasledovné náležitosti:

 1. Žiadosť o zaradenie uchádzača (Príloha č. 1 výzvy: cestovný ruch, sieťovanie, spoločenské problémy)
 2. Životopis vo formáte europass (Príloha č. 2 výzvy : stiahnete tu)
 3. Kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia
 4. Doklad o praxi uchádzača (Potvrdenie od zamestnávateľa, opis činností, čestné vyhlásenie)
 5. Dokumenty podľa vlastného uváženia (certifikáty, osvedčenia a podobne)

Tieto doklady je potrebné zaslať v elektronickej forme na adresu opvai@mhsr.sk, s príslušným predmetom správy podľa toho, na akú výzvu reagujete:

 • Odborný hodnotiteľ OP II – MSP sociálne inovácie
 • Odborný hodnotiteľ OP II – klastre
 • Odborný hodnotiteľ OP II – cestovný ruch

Dokumenty sa zasielajú vo forme scanu (všetky podpísané) a zároveň sa dokladá aj doc. formát Prílohy č. 1 a 2 (nedodpísané). 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *