Posted on

Program Horizont Európa opäť ponúka aktuálnu možnosť financovania aktivít spätých s cirkulárnymi prístupmi v komponentoch veternej energetiky. Ide o výzvu s vyčerpávajúcim názvom „Demonštrácia inovatívnych materiálov, dodávateľských cyklov, recyklačných technológií na zvýšenie celkovej cirkulárnosti technológií veternej energie a na zníženie primárneho využitia kritických nerastných surovín“. O financovanie týchto projektov môžu žiadať konzorciá partnerov v jednostupňovom procese a najneskorším termínom podania projektového zámeru v apríli.

Kto môže získať grant?

Výzva neobmedzuje povahu žiadateľa. V skratke sa do tejto výzvy môže zapojiť akákoľvek organizácia, nie však fyzická osoba.

Projektové konzorcium musia tvoriť aspoň tri nezávislé organizácie pochádzajúce z aspoň dvoch krajín EÚ alebo asociovaných krajín Horizont.

Na aké aktivity dostanem grant?

Výzva zahŕňa dva druhy aktivít, ktoré bude potrebné rešpektovať:

  1. Vývoj rozsiahlej priemyselnej demonštrácie technológií recyklácie kompozitných materiálov na zvýšenie cirkulárnosti veternej technológie. Táto demonštrácia sa zameria na flexibilné prístupy k recyklácii kompozitov a na rozvoj znalostného centra zahŕňajúceho ďalšie sektory s ťažkými kompozitmi s cieľom zdieľať najlepšie postupy a identifikovať spoločné výzvy.
  2. Vývoj alternatívnych riešení na nahradenie použitých kritických nerastných surovín. Európska komisia momentálne definuje 30 druhov kritických nerastných surovín (CRM). Najnovší zoznam 2020 zahŕňa aj prvky bauxit, lítium, titán a stroncium. V súvislosti so znižovaním použitia CRM sú dôležité aj ďalšie obmedzenia spojené s dostupnosťou prvkov vzácnych zemín používaných v sektore veternej energie, najmä permanentné magnety.

Na konci projektu by ste mali dosiahnuť úroveň technologickej pripravenosti TRL 6 alebo TRL 7.

Čo môžem získať?

Rozpočet, ktorý pripadá na túto výzvu, predstavuje 40 miliónov eur. Tento rozpočet bude rozdelený medzi úspešných žiadateľov, ktorým budú financované náklady projektu.

Ako a dokedy požiadať?

Každý partner musí byť registrovaný v systéme Funding & Tenders Portal, na základe čoho obdrží identifikačné číslo PIC. Projektový návrh s limitom 70 strán je potrebné vypracovať a cez F&T Portál elektronicky odovzdať najneskôr do 26. apríla 2022 do 17:00 hodiny.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *