Posted on

Projekt DYNOSORT vznikol zosieťovaním piatich projektových partnerov sektora nerastných surovín pochádzajúcich zo štyroch spolu susediacich krajín strednej Európy. Jedná sa o európsky výskumný RIS projekt financovaný zo zdrojov Európskej komisie (Horizon Europe) cez Európsky inovačný a technologický inštitút a jeho znalostnú komunitu EIT RawMaterials. Koordinátorom, ktorý vedie celý projekt je slovenská univerzita.

Inovatívny princíp triedenia

Projekt sa zameriava na nový inovatívny prístup k senzorovému triedeniu nerastných surovín, ktorý je testovaný spoločnou prácou partnerov v našom regióne strednej Európy: výrobcu triediacich zariadení spoločnosti COMEX Polska (Poľsko), lídra projektu FBERG Technickej Univerzity v Košiciach, štátneho podniku DIAMO s.p. (Česká Republika), ktorý sa zaoberá odstraňovaním následkov banskej činnosti, výskumného inštitútu HZDR HIF a jeho spin-offu Theia X (Nemecko).

Hlavným cieľom projektu je vyvinúť škálovateľný prístup založený na simulácii, ktorý umožní výber optimálneho senzora pre senzorové triedenie nerastných surovín pochádzajúcich zo starých banských odvalov.

Získavajú aj kritické nerastné suroviny

Pre potreby príkladovej štúdie sa v rámci projektu DYNOSORT pracovalo s banskými odvalmi s obsahom polymetalických minerálov v oblasti Příbram. Odvaly z bývalej banskej ťažby v banskom revíri Příbram (Česká republika) majú celkovú tonáž 39 miliónov ton a obsahujú približne 380 tisíc ton využiteľných polymetalických rúd. Použitím optimalizovaného senzorového triedenia sa docielilo oddelenie frakcie vysokohustotnej polymetalickej frakcie od ostatného siliciklastického materiálu počas odťažovania starých banských odvalov. Po senzorovom vytriedení siliciklastický materiál slúži ako stavebný materiál pri výstavbe diaľnic v oblasti Příbrami.

Projektový tím projektu Dynosort

Hodnotná vysokohustotná polymetalická frakcia obsahuje najmä značné množstvo kovov ako olovo a zinok a taktiež nezanedbateľné množstvo kritických nerastných surovín (CRM) ako sú: niób, tantal, indium, antimón, kobalt. Táto vytriedená frakcia sa v súčasnosti skladuje pre budúce spracovanie. V roku 2023 prechádza riešenie projektu do záverečnej fázy.

Viac informácií a výstupov z projektu nájdete na webovej stránke projektu.

Tento projekt vznikol aj vďaka poradenstvu EIT RawMaterials RIS HUBu Slovensko, ktorý je založený pod Fakultou baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *