Posted on

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v celkovej výške 31 miliónov eur. Cieľom výziev je podporiť výskumno-vývojové projekty, ktorým bola vzhľadom na ich technologickú inovatívnosť udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020 v termíne po 1. januári 2018  a za predpokladu, že tieto projekty neboli z priamo riadeného programu EK finančne podporené.

Čo je známka excelentnosti?

Známka excelentnosti za kvalitu sa udeľuje projektom na základe hodnotenia a zoradenia nezávislými odborníkmi, pričom tieto projekty sa považujú za excelentné a hodné financovania z verejných zdrojov, no nemôžu sa financovať z programu Horizont 2020 z dôvodu nedostatku dostupných finančných prostriedkov. Z hľadiska zamerania ide o projekty priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rôznych odvetviach hospodárstva.

Kto môže žiadať o grant?

Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy sú výlučne mikro, malé a stredné podniky spĺňajúce všetky podmienky poskytnutia príspevku definované výzvou.

Čo môžem získať?

V rámci výziev sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške:

Maximálna intenzita pomoci (poskytnutý nenávratný finančný príspevok) je na úrovni 70 % z celkových oprávnených výdavkov.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Ide o otvorené výzvy a momentálne nemajú stanovený fixný termín uzavretia. Je však stanovený termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola a to na 30. júna 2021. Termín uzavretia výzvy bude oznámený na stránke vyhlasovateľa výzvy najmenej mesiac vopred a stane sa tak pri vyčerpaní finančných prostriedkov, ktoré boli na výzvu alokované.

Pred podaním je nutné prečítať si a splniť všetky podmienky, stanovené vo výzve. V nej sa dozviete aj spôsob podania žiadosti.

Informácie boli prevzaté z webových sídel slord.sk | opvai.sk | innonews.blog


Q&A granty


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *