Posted on

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo tohtoročnú výzvu Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry (KEGA) na podávanie žiadostí o financovanie projektov so začiatkom v roku 2023. KEGA sa vyhlasuje raz ročne a je orientovaná na podporu pedagogických modelov výchovy a vzdelávania, nových technológií, foriem a metód v rámci školského systému i mimo vyučovania. Vysokoškolskí učitelia, výskumníci a umeleckí pracovníci môžu svoje žiadosti podávať do 29. apríla.

Pre koho je výzva určená?

Žiadosť môže podávať iba vedúci projektu, ktorým je vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo umelecký pracovník vysokej školy. Vedúci projektu musí mať vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa a člen riešiteľského kolektívu musí mať minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.

Zároveň musia byť splnené ďalšie podmienky, ktoré nájdete v pravidlách KEGA.

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Priority výzvy KEGA sú orientované najmä na:

  • pedagogické modely výchovy a vzdelávania v materských, základných a stredných školách,
  • nové technológie, metódy a formy vo výchove a vzdelávaní,
  • nové modely a prístupy k sociálne znevýhodneným žiakom na zabezpečenie rovnosti príležitostí vo vzdelávaní, k vzdelávaniu detí s poruchami učenia a s rôznymi typmi postihnutia a na podporu duálneho vzdelávania,
  • oblasť obsahovej integrácie a diverzifikácie vysokoškolského štúdia s orientáciou na prax,
  • tvorbu programov s obsahovým zameraním na umenie a kultúru.

Tematické oblasti na obdobie rokov od 2019 do 2022 nájdete tu: https://www.minedu.sk/data/att/14337.pdf.

Čo môžem získať?

KEGA vám poskytne financie na riešenie projektu. Je potrebné myslieť na to, že ročný rozpočet výdavkov sa musí pohybovať v rozsahu od 3 320 eur do 26 556 eur.

Dĺžka vášho projektu môže byť plánovaná na obdobie od 1 do 3 rokov.

Dodatočné informácie o rozpočtových pravidlách nájdete medzi základnými dokumentmi KEGA.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Žiadosť o dotáciu na nový projekt KEGA musí byť podaná v súlade s výzvou, príslušnými pokynmi a pravidlami KEGA v termíne do 29. apríla 2022 do 14.00 hod.

Žiadosť KEGA 2023 vypĺňate v online formulári prostredníctvom systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl. Do 3 pracovných dní je potom potrebné poštou poslať potvrdenie o podaní žiadosti.

Všetky informácie sú dostupné na stránke MŠVaVŠ SR.

Dôležité odkazy

Zdroj: minedu.sk


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *