Posted on

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo tohtoročnú výzvu VEGA na podávanie žiadostí o financovanie vedeckých projektov so začiatkom v roku 2023. VEGA je orientovaná na podporu zvyšovania kvality základného výskumu v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky a posilnenia konkurencieschopnosti Slovenska. Vedci a výskumníci môžu svoje žiadosti podávať do 29. apríla.

Pre koho je výzva určená?

Pre vedeckých a výskumných pracovníkov. Zároveň musia byť splnené nasledovné podmienky:

 • vedúci projektu musí mať vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa a člen riešiteľského kolektívu musí mať minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
 • 1 riešiteľ môže byť vedúcim najviac 1 projektu a 1 riešiteľ z pracoviska rezortu školstva sa môže podieľať maximálne na 2 projektoch evidovaných vo VEGA,
 • maximálny počet osôb v projekte je 20.

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Na projekty, ktoré sa venujú základnému výskumu. Tieto projekty sa môžu tematicky venovať akejkoľvek skupine odborov vedy a techniky (podľa zákona 172/2005). V zásade ide o (a ich podskupiny):

 • prírodné vedy
 • technické vedy
 • lekárske vedy
 • pôdohospodárske vedy
 • spoločenské vedy
 • humanitné vedy

Čo môžem získať?

Podporu svojho výskumu vo forme grantu. Toto financovanie má ale svoje pravidlá, napríklad:

 • odmeny maximálne vo výške 10 % (vrátane poistného a príspevku do poisťovní), resp. 20 % na odmeny + mzdy pri novovytvorených pracovných miestach (vrátane poistného a príspevku do poisťovní).
 • Nepriame režijné (prevádzkové) náklady, ak ich požaduje riešiteľská organizácia, môžu byť v rezorte školstva maximálne vo výške 15 %.
 • Cestovné náhrady, výdavky spojené s ubytovaním a konferenčné výdavky súvisiace so služobnou cestou je možné si plánovať len pre členov riešiteľského kolektívu.
 • Vzhľadom na to, že vedúcemu projektu sa poskytuje dotácia nie v plnej výške jeho požiadaviek, pri čerpaní finančných prostriedkov si musí prepočítať jednotlivé položky uvedené v žiadosti o dotáciu tak, aby boli dodržané pravidlá o limitoch súvisiacich s odmenami, príp. mzdami a nepriamymi režijnými (prevádzkovými) nákladmi.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Žiadateľ o dotáciu na nový projekt VEGA so začiatkom riešenia od roku 2023 môže podať svoju žiadosť do 29. apríla 2022 do 14.00 hod. prostredníctvom on-line systému e-VEGA.

Následne musíte zaslať klasickou poštou potvrdenie o podaní žiadosti o dotáciu na nový projekt VEGA (len 1 strana).

Všetky informácie sú dostupné na stránke MŠVaVŠ SR.

Dôležité odkazy

Zdroj: minedu.sk


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *