Posted on

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlásila zaujímavú výzvu nielen pre štátnu správu ale aj obce a samosprávy. Vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov je pre samosprávy vyčlenených 30 miliónov eur. Výzva je otvorená a teda uzavrie sa až po vyčerpaní finančných prostriedkov. Sú však známe hodnotiace kolá a tie sú stanovené na posledný deň každého mesiaca, počnúc 29. októbrom 2021.

Pre koho je výzva určená?

 • Organizácie štátnej správy – subjekty ústrednej štátnej správy, ostatné ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie.
 • Ostatné subjekty verejnej správy – štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond a verejnoprávne ustanovizne.
 • Subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.

Okrem toho, že žiadateľ musí spadať do jednej z uvedených kategórií, musí tiež spĺňať ďalšie kritériá, ktoré sú spomenuté vo výzve (od strany 6 – Oprávnenosť žiadateľa).

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

V rámci špecifického cieľa sa bude brať ohľad na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie týchto aktivít:

 • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
 • modernizácia vykurovacích alebo klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
 • inštalácia systémov merania a riadenia;
 • zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom;
 • inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

Zároveň musíte tiež spĺňať ďalšie podmienky, ktoré sú uvedené vo výzve (od strany 8 – Podmienky oprávnenosti aktivít projektu).

Čo môžem získať?

Získať môžete financovanie projektu vo výške od 100 tisíc eur do 1 milión eur pre samosprávy. Pre ostatných žiadateľov je horný limit až 3 milióny eur.

Na celú výzvu je vyčlenených 44 miliónov eur, pričom 30 miliónov eur je určených pre samosprávy a 14 miliónov eur pre štátnu a verejnú správu.

Od samospráv a verejnej správy sa bude očakávať spolufinancovanie projektu vo výške 5 %.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Výzva sa uzavrie až po vyčerpaní alokovaných finančných prostriedkov, avšak hodnotiace kolá sú stanovené nasledovne:

 • 1. hodnotiace kolo: 29. október 2021,
 • 2. hodnotiace kolo: 30. november 2021,
 • ďalšie hodnotiace kolá: posledný pracovný deň každého nasledujúceho mesiaca (až do uzavretia výzvy).

Ako žiadosť musíte vyplniť formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň formulár ŽoNFP do e-schránky poskytovateľa.

Existujú aj výnimky z elektronického podania, ktoré sú uvedené vo výzve.

Všetky informácie nájdete priamo na stránke OP KŽP.


podcast o grantoch


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *