Posted on

Pre obce na Slovensku a ich rôzne formy sa aktuálne objavila príležitosť financovať až 95% nákladov na triedený zber komunálneho odpadu. Túto možnosť poskytuje 72. výzva z Operačného programu kvalita životného prostredia vyhlásená v polovici novembra. Snahou je prispieť k lepšej príprave komunálneho odpadu na ďalšie spracovanie a recykláciu. Výzva je otvorená do vyčerpania balíka desiatich miliónov eur a svoje projekty môžete predkladať v rámci hodnotiacich kôl v januári, ale aj marci a prípadne neskôr.

Kto môže získať grant?

Do výzvy sa môže zapojiť obec alebo všetko, čo je vo vlastníctve obce, konkrétne:

  • obec alebo združenie obcí,
  • príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,
  • právnická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá je v 100 % vlastníctve obce a má oprávnenie na nakladanie s odpadom,
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100 % vlastníctve obce,
  • združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce alebo subjekty v 100 % vlastníctve obce.

Na aké aktivity dostanem grant?

Príspevok obec môže získať výlučne na triedený zber komunálnych odpadov, konkrétne:

  • výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov alebo zberných dvorov,
  • nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov,
  • nákup ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov.

Tieto aktivity si môžu obce realizovať kdekoľvek na Slovensku. Tieto pravidlá sme uviedli iba zjednodušene, kompletné podmienky oprávnených aktivít nájdete vo výzve (odkaz na konci článku).

Čo môžem získať?

Vo výzve je pre žiadateľov k dispozícii 10 miliónov eur. Samosprávy si budú môcť uplatniť až 95 % finančných prostriedkov z grantu. To znamená, že obec sa musí podieľať spolufinancovaním z vlastných alebo iných zdrojov vo výške 5 %.

Ako a dokedy požiadať?

Ak máte záujem zapojiť sa do výzvy, žiadosť (Formulár ŽoNFP vrátane príloh) musíte podať prostredníctvom systému ITMS 2014. Po tomto procese nesmiete ešte zabudnúť vygenerovanú a elektronicky podpísanú žiadosť (v pdf) elektronicky zaslať do podateľne Ministerstva životného prostredia SR cez slovensko.sk. V prípade technických problémov vám v nevyhnutných prípadoch uznajú aj zaslanie v listinnej forme. Až po vykonaní týchto krokov bude vaša žiadosť považovaná za riadne podanú.

Žiadosti, ktoré budú obce do tejto výzvy podávať, bude ministerstvo hodnotiť postupne, prostredníctvom hodnotiacich kôl až do vyčerpania finančných prostriedkov.

Odporúčame stihnúť podať projekt do termínu prvého hodnotiaceho kola do 17. januára 2022.

Druhé hodnotiace kolo je stanovené na 15. marca 2022 a prípadné ďalšie kolá sa budú uzatvárať každé 3 mesiace.

Dôležité odkazy


Potrebujete pomôcť s výzvou?

Popíšte nám o tom viac ...


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *