Posted on

Ste vedec, pracujete v zahraničí a uvažujete nad tým, že by ste sa vrátili na Slovensko? Projekt, ktorý vedie Slovenská akadémia vied spolu s partnermi STU a UK sa takto snaží vytvoriť vhodné a motivujúce podmienky pre návrat „mozgov“ zo zahraničia. To znamená, že projekt ponúka vedcom a výskumníkom pracovné pobyty na Slovensku a možnosť uchádzať sa o pracovné miesta na spomenutých inštitúciách. Zistite, či spĺňate kritériá a či výzva zároveň vyhovuje vašim požiadavkám. Ak áno, zapojiť do 3. výzvy programu SASPRO sa môžete do konca februára 2022.

Kto môže získať grant?

Uchádzač musí byť držiteľ PhD. alebo ekvivalentného titulu a tento titul získal najviac 15 rokov pred podaním prihlášky.

Oprávnenými hostiteľskými organizáciami sú všetky vedecké organizácie SAV, všetky fakulty a súčasti UK a STU.

Uchádzač si vyberá tému projektu, avšak téma musí zodpovedať vedeckej orientácii hostiteľskej organizácie. Prihlášky uchádzačov, ktorí už majú s hostiteľskou organizáciou uzatvorený pracovný pomer na dobu neurčitú, nemôžu byť podporené.

Viac informácii o oprávnenosti uchádzača nájdete nižšie v popise mobilitných schém.

Na aké aktivity dostanem grant?

Začiatok pobytov sa predpokladá na júl alebo september 2022. Pracovné pobyty budú trvať minimálne 12 mesiacov a maximálne 36 mesiacov. Všetky projekty musia byť ukončené k 30. 9. 2025.

Program SASPRO 2 je rozdelený na dve mobilitné schémy:

  1. Schéma Reintegrácia – je určená pre občanov Slovenskej republiky, ktorí svoju hlavnú činnosť (práca, štúdium a iné) vykonávali v tretej krajine (mimo členských štátov EÚ a asociovaných krajín) minimálne tri roky z piatich pred podaním prihlášky a ktorí sa zdržiavajú alebo vykonávajú svoju hlavnú činnosť na území Slovenskej republiky maximálne tri mesiace pred podaním prihlášky;
  2. Schéma Incoming – je určená pre vedcov (občanov členských štátov EÚ, asociovaných krajín a tretích krajín, vrátane občanov Slovenskej republiky), ktorí sa v priebehu troch rokov predchádzajúcich podaniu prihlášky nezdržiavali alebo nevykonávali svoju hlavnú činnosť na území Slovenskej republiky dlhšie ako 12 mesiacov.

Čo môžem získať?

Úspešný kandidát bude môcť rokovať s danou hostiteľskou organizáciou o podmienkach financovania. Na záver úspešnej negociácie dôjde k podpisu:

1. Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu medzi:

a) SAV a hostiteľskou organizáciou SAV,
b) SAV a UK,
c) SAV a STU.

2. Pracovnej zmluvy medzi hostiteľskou organizáciou SAV/ STU/ UK a vybraným uchádzačom. V priebehu negociácie sa dohodnú s uchádzačom všetky náležitosti jeho pracovného pobytu.

Ako a dokedy požiadať?

Prihlášku musíte napísať v anglickom jazyku, odoslať elektronicky cez systém na podávanie prihlášok. Nezabudnite, že musí obsahovať všetky požadované náležitosti tak, ako ich upravuje Príručka pre uchádzača.

Prihlášky do Programu SASPRO 2 sa podávajú elektronicky cez systém na podávanie prihlášok, ktorý bude dostupný z internetovej stránky programu 4 mesiace pred konečným termínom na podávanie prihlášok. Pred samotným podaním prihlášky sa musíte registrovať do systému.

Konečný termín na podávanie prihlášok v rámci 3. výzvy je 28. február 2022 do 17:00 hod.

Dôležité odkazy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *