Posted on

Slovenská technologická spoločnosť Sensoneo, ktorá vyvíja a poskytuje revolučné riešenia pre efektívnu a transparentnú správu odpadov získala cez grant vyše 1,3 milióna eur. Podarilo sa im to vďaka úspechu v celoeurópskej výzve EIC Accelerátor zameranej na inovatívne technologické projekty podporujúce ciele Európskej Zelenej dohody. Tieto peniaze sú vyčlenené na realizáciu konkrétnych projektov zameraných na demonštráciu environmentálnych a ekonomických benefitov plošného nasadenia svojho odpadového riešenia a finalizáciu vývoja technologických prototypov.

EIC Accelerátor (predtým známy ako SME Inštrument) je finančnou schémou programu Európskej inovačnej rady (EIC) v európskom programe Horizont 2020. Jeho cieľom je podporiť vývoj špičkových európskych technologických inovácií a ich vstup na trh. Program je navrhnutý pre malé a stredné podniky s revolučnými nápadmi podloženými podnikateľským plánom s potenciálom globálnej expanzie.

Webinár o pravidlách a hodnotení projektov do EIC akcelerátora už 18. februára 2021.

Od roku 2018 je Sensoneo druhou slovenskou firmou, ktorá získala grant EIC Accelerator. Zároveň ide o jedinú firmu, ktorá získala ponuku na investíciu z Fondu Európskej investičnej rady. Dokázala tak, že patrí medzi svetovú špičku s veľmi sľubným trhovým potenciálom. Dostala sa tak do absolútneho finále medzi 8 najlepších firiem z nových členských krajín EÚ a to je už ozajstný úspech!

Pilotným mestom je Praha

Hlavné mesto Českej republiky už dlhodobo rieši problémy v oblasti odpadového hospodárstva. Praha vďaka spomínanému projektu začína od jari 2021 pilotne riadiť zvoz odpadu prostredníctvom automatizovaných zvozových trás, ktoré dokážu operatívne reagovať na zmeny v produkcii odpadu a infraštruktúre mesta.

Digitalizácia je obrovskou témou aj v oblasti odpadového hospodárstva. Pražské služby sa dlhodobo venujú hľadaniu a implementovaniu nástrojov, ktoré môžu process zvozu zlepšiť a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb. Tento projekt logicky nadväzuje na už zavedené systémy digitalizácie v oblasti denného plánovania, sledovania výkonu v reálnom čase a vyhodnocovania zvozov.  Plánovanie zvozových trás pre viac ako 130 tisíc nádob v Prahe je veľmi komplexná a náročná úloha a tento projekt nám ju v prípade úspechu môže významne zjednodušiť,

dodáva  generálny riaditeľ Pražských služieb, a.s., Patrik Roman.

Vďaka efektívnemu plánovaniu zvozu bude Praha schopná cielene znižovať environmentálnu záťaž súvisiacu so zvozom odpadu. Taktiež efektívne využívať kapacitu aktuálne dostupných zvozových vozidiel a operatívne reagovať na vzniknuté zmeny.

Aktuálnym príkladom je aj prebiehajúca epidémia COVID-19, ktorá významným spôsobom mení tradičné vzorce tvorby odpadu. Štandardné zvozové trasy a frekvencie na ne nedokážu flexibilne reagovať.

Ako sa vyjadril námestník pražského primátora pre oblasť životného prostredia, Petr Hlubuček:

Mestá po celom svete čelia výzvam spojeným so vzrastajúcou urbanizáciou, neustále sa zvyšujúcou produkciou odpadu a nedostatočnou flexibilitou, ktoré prebiehajúca koronakríza ešte znásobuje.  Inovatívne technológie, ktoré budeme môcť v rámci pilotného projektu testovať, nadväzujú na stratégiu českej metropoly orientovanú na udržateľnosť a obehové hospodárstvo. Som presvedčený, že aj vďaka tomuto projektu sa Praha stane aktívnym iniciátorom zelených technológií.

Špecifikácia projektu

Hlavným špecifikom je zvážanie odpadu pomocou navigácie uspôsobenej pre špecifické potreby zvozových vozidiel. Tento proces zahŕňa monitorovanie 550 Sensoneo senzormi na elektro odpad za účelom optimalizácie zvozu a zabezpečenia dostatočnej voľnej kapacity s cieľom podporiť triedenie tejto komodity občanmi.

S ohľadom na rozsah v pilotnom meste, kde sa nachádza viac ako 130 000 nádob a 150 vozidiel ako aj využívané nástroje ide o prelomový modelový príklad celoeurópskeho významu. Dynamický zvoz odpadu je súčasťou ambiciózneho komplexného projektu spoločnosti Sensoneo zameraného na demonštráciu environmentálych a ekonomických benefitov jej inovatívnych odpadových riešení.

V zásade, ako naznačuje uvedený obrázok, je ťažké naplánovať trasu zvozu odpadu ak neviete v akom okamihu budete mať zvozové auto napĺnené na 100 %. Projekt má riešiť včasné monitorovanie stavu odpadových nádob vďaka čomu môže mesto zvoz odpadu plánovať oveľa efektívnejšie než tomu bolo doteraz.

Z akých aktivít takýto projekt pozostáva?

K samotnej implementácii projektu je potrebná úspešná realizácia aktivít a činností. Ide o aktivity, ktoré je potrebné zdolať k tomu, aby projekt priniesol reálne dopady. Pre jednoduchšie pochopenie preto uvádzame základné míľníky projektu:

  • V prvom rade je to analýza efektivity súčasného zvozu odpadu pre všetky druhy odpadových komodít.
  • Vytvorenie nových cyklických zvozových trás a frekvencií s cieľom zvýšiť priebežnú efektivitu a kvalitu služieb: kombinácia najkratších možných trás, včasného zvozu s ohľadom na naplnenosť a maximálneho možného využitia kapacity vozidiel s dlhodobým cieľom znížiť počet vozidiel využívaných počas zvozu.
  • Zvoz odpadu podľa automatizovaných zvozových trás, ktoré bude možné denne aktualizovať podľa špecifických požiadaviek jednotlivých operátorov (nové stojiská, neočakávané preplnenie nádob…).
  • Všetky zvozové vozidlá budú vybavené navigáciou uspôsobenou pre špecifické potreby zvozových vozidiel. To umožní zamestnávať ako vodičov aj osoby, ktoré nemajú s danými zvozovými trasami a jednotlivými mestskými časťami skúsenosť.
  • Monitorovanie kontajnerov Asekol pre elektro odpad na celom území Prahy za účelom zvozu podľa aktuálnych potrieb s cieľom vyhnúť sa zbytočným trasám a zvozom a zabezpečiť pre obyvateľov dostatočnú kapacitu v kontajneroch.
  • Nakoniec vyhodnotenie úspešnosti zmien a porovnanie s východiskovým stavom.

Vyhodnotenie v roku 2022

Príprava projektu začala už koncom roka 2020. Spustenie samotnej testovacej prevádzky dynamického zvozu odpadu je naplánované na marec 2021. Celý projekt vrátane vyhodnotenia pobeží do septembra 2022, kedy bude reálne možné zhodnotiť úspech či neúspech projektu a jeho reálny dopad na obyvateľov Prahy.

Zdroj: sensoneo.com 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *