Posted on

Výzva Integrovaného regionálneho operačného programu je príležitosťou pre samosprávy, vysoké školy, mimovládky ale aj spoločenstvá bytov prispieť k zelenším a funkčnejším mestám a miestam na Slovensku. Prostredníctvom projektov bez obmedzenia výšky príspevku, je možné budovať krajinné a mestské prvky, podporovať biodiverzitu, zavádzať zádržné riešenia vody či ochladzovacie koridory. Tí rýchlejší môžu žiadosť podať do 1. marca, no ak potrebujete viac času, druhé kolo sa uzatvorí až v máji.

Kto môže získať grant?

 • organizácie štátnej správy,
 • obec, mesto, mestská časť,
 • samosprávny kraj,
 • ostatné subjekty verejnej správy (verejné vysoké školy),
 • mimovládne organizácie (nezisková organizácia, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, nadácia),
 • subjekty zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcom, súkromná vysoká škola).

Oprávnené je celé územie Slovenskej republiky.

Na aké aktivity dostanem grant?

 • opatrenia na zníženie hluku (protihlukové steny a bariéry)
 • budovanie krajinných prvkov (malé vodné plochy a toky, živé ploty)
 • budovanie mestských prvkov (parky, zelené steny a strechy)
 • podpora biodiverzity (zelené koridory pozdĺž cyklotrás, aleje, živé ploty)
 • rozvoj zelene oddeľujúcej obytné zóny od priemyselných, komerčných a dopravných zón
 • zavedenie zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu
 • budovanie dažďových nádrží a ochladzovacie koridory
 • regenerácia vnútroblokov sídlisk v duchu ekologických princípov

Čo môžem získať?

Minimálna a maximálna výška grantu na projekt nie sú stanovené. Z výzvy sa celkovo na projekty rozdelí viac ako 13 miliónov eur.

Je však potrebné počítať so spolufinancovaním projektu, ktoré sa pohybuje v závislosti od typu žiadateľa od 0 do 10 %. Všetko je detailne popísané vo výzve.

Ako a dokedy požiadať?

Svoju žiadosť podávajte v elektronickej forme (spolu s prílohami) prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Nezabudnite, že okrem toho treba žiadosť doručiť aj v písomnej forme (teraz už bez príloh) prostredníctvom elektronickej schránky cez slovensko.sk alebo poštou v listinnej podobe. Adresujte to príslušnému miestu, ako je uvedené vo výzve.

Samozrejme, dajte si pozor na dátumy:

 • prvé hodnotiace kolo sa uzatvára 1. marca 2022,
 • druhé hodnotiace kolo sa uzatvára 2. mája 2022.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *