Posted on

Environmentálny fond vyhlásil novú výzvu pre rok 2023 pod názvom Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny – oblasť D“ zameranú na realizáciu činností smerujúcich k ochrane prírody, biologickej diverzity a trvalo udržateľnému využívaniu jej zložiek a aj celej krajiny. Maximálna výška dotácie, ktorú môžeš pre svoj projekt získať je 200 tisíc eur. Svoju žiadosť o poskytnutie finančného príspevku máš šancu podať do 16. augusta 2023.

Kto môže získať grant?

O financovanie svojich projektov môžu žiadať títo oprávnení žiadatelia:

 • obec
 • samosprávny kraj
 • rozpočtová a príspevková organizácia (okrem právnickej osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR)
 • občianske združenie
 • záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce, nadácia, neinvestičný fond a nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním

Na aké aktivity dostanem grant?

Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov

 • Aktivity zamerané na manažment inváznych nepôvodných druhov vrátane sledovania výskytu, veľkosti populácií, spôsobov šírenia inváznych nepôvodných druhov, odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov
 • Nákup technického vybavenia na realizáciu vyššie spomenutých aktivít

Realizácia schválených dokumentov starostlivosti

 • Aktivity zo schválených programov starostlivosti o chránené územia, chránené druhy rastlín a živočíchov a chránené stromy a územia medzinárodného významu a schválených programov záchrany chránených území, chránených stromov a chránených druhov rastlín a živočíchov

Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov

 • Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov národného alebo európskeho významu, ako aj degradovaných ekosystémov
 • Realizácia opatrení na zabezpečenie ochrany chránených druhov, biotopov, anorganických javov alebo jaskýň
 • Obstaranie a inštalácia búdok, prípadne umelých hniezd pre chránené živočíchy na území obce
 • Nákup potrebného vybavenia na realizáciu praktickej starostlivosti, vrátane technického vybavenia

Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad

 • Chov ohrozených druhov svetovej fauny
 • Chov ohrozených druhov živočíchov
 • Prieskum, výskum a realizácia „in-situ“ projektov zvlášť ohrozených druhov živočíchov pre potreby ochrany prírody
 • Chov ohrozených druhov svetovej fauny v rámci záchytného strediska

Realizácia preventívnych opatrení proti vzniku škôd spôsobených medveďom hnedým

 • Obstaranie a inštalácia kontajnerových stojísk a konštrukcií, ktoré zabraňujú prístupu medveďa hnedého k odpadu
 • Nákup a inštalácia zberných nádob na komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorých technické prevedenie zabraňuje prístupu medveďa hnedého k odpadu.
 • Nákup a inštalácia elektrických ohradníkov na zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého.
 • Rekonštrukcia už existujúcich kontajnerových stojísk, konštrukcií a modifikácia zberných nádob na komunálny a triedený odpad, ktoré nespĺňajú predmetnú funkciu

Čo môžem získať?

Maximálna výška dotácie, ktorú môžeš pre svoj projekt získať predstavuje 200 tisíc eur pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania z oprávnených nákladov projektu.

Na účely obstarania a inštalácie búdok, prípadne umelých hniezd pre chránené živočíchy je výška maximálnej žiadanej dotácie 20 tisíc eur pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania z oprávnených nákladov projektu

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov môžeš podať do 16. augusta 2023 cez elektronický systém podávania žiadostí a zároveň je potrebné podať tú istú žiadosť aj jedným z nasledovných spôsobov:

 1. doručenie žiadosti vrátane príloh do elektronickej schránky EF podľa zákona o e-Governmente (takto podanú žiadosť musíš podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom)
 2. doručenie 1 originálu žiadosti vrátane príloh do poštového priečinku EF (takto podanú žiadosť musíš vlastnoručne podpísať)
 3. doručenie 1 originálu žiadosti vrátane príloh na adresu sídla EF osobne

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *