Posted on

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnil možnosť uchádzať sa o financie v rámci projektu „Podpora rozvoja zručností zamestnancov“. Cieľom projektu je podporiť také vzdelávanie zamestnancov v organizácii, ktoré bude viesť k vzniku nových a udržaniu existujúcich pracovných miest. Vo výzve je alokovaných až 11 miliónov eur ak spĺňaš podmienky, môžeš si požiadať o peniaze na tento účel aj ty a to do 31. augusta.

Kto môže získať grant?

O finančnú podporu na vzdelávanie môže požiadať každý zamestnávateľ v zmysle paragrafu 3 zákona o službách zamestnanosti.

To znamená – každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, teda na základe pracovnej zmluvy alebo iného obdobného vzťahu (napríklad dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru).

Oprávneným zamestnancom je každý zamestnanec, ktorý je ku dňu podania žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie  zamestnancov v pracovnom pomere, resp. v obdobnom pracovnom vzťahu u zamestnávateľa.

Na aké aktivity dostanem grant?

Zamestnanci sa môžu vzdelávať formou:

  • cieleného vnútrofiremného vzdelávania a odbornej prípravy (realizácia prostredníctvom odborného pracovníka – lektora),
  • externe (dodávateľsky)

Vzdelávanie môžeš uskutočňovať v rámci:

  • akreditovaných vzdelávacích programoch,
  • vo vzdelávacích programoch zameraných na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych a podnikateľských kompetencií a zameraných na rozvoj jazykových kompetencií, ak rozvoj jazykových kompetencií je podmienkou rozvoja komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych a podnikateľských kompetencií,
  • v neakreditovaných programoch vzdelávania alebo kurzoch,
  • v programoch na získanie praktických skúseností, cielených zručností, vedomostí a skúseností

Vzdelávanie musí byť realizované výhradne prezenčnou formou a len na území Slovenskej republiky.

Čo môžem získať?

Výška príspevku je maximálne 150-tisíc eur pre jedného zamestnávateľa.

Ak získaš príspevok v zmysle schém minimálnej pomoci , resp. mimo schém štátnej pomoci,  bude vo výške 100 % schválených oprávnených výdavkov.

Ak poskytneš vzdelávanie znevýhodneným zamestnancom a zamestnancom so zdravotným postihnutím, môžeš získať príspevok vo výške 50 % schválených oprávnených výdavkov. Výška príspevku sa môže zvýšiť až na výšku maximálne 70 % schválených oprávnených výdavkov.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov sa príjimaju do 31. augusta 2024 vyplnením žiadosti, ktorý sa podáva spolu s potrebnými prílohami osobne na úrade, poštou alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky.

Dôležité odkazy

Oficiálny web výzvy

Celé znenie výzvy

Podať žiadosť


Zdroj: upsvar.sk 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *