Posted on

Výskumná agentúra zverejnila výzvu na posilnenie kapacít výskumu a vývoja. O nenávratnú finančnú podporu sa môžu uchádzať okrem štátnych a súkromných vysokých škôl aj všetky úrovne podnikov, vrátane veľkých, ktoré sa venujú výskumu a vývoju. Vyžaduje sa miera spolufinancovania ale na projekt takto viete získať až do 1,5 milióna eur. Podporené budú aktivity, ktoré pritiahnu zahraničných špičkových vedcov a odborníkov z aplikačnej sféry pre dlhodobejšie pôsobenie na Slovensku. Výzva má niekoľko podmienok, ktoré treba preštudovať. Prvé hodnotiace kolo je otvorené do 5. februára ale výzva sa týmto dátumom neuzatvára. Viac sa dozviete v článku.

Kto môže získať grant?

Táto výzva popisuje dva druhy oprávnenosti, podľa toho, akým aktivitám sa budete venovať.

Výskumnné infraštruktúry a organizácie, ktoré sa venujú výskumu a šíreniu poznatkov, môžu byť buď žiadatelia alebo partneri:

 • Štátny sektor + štátne vysoké školy vrátane právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj zriadených štátnymi vysokými školami (nevyžaduje sa spolufinancovanie)
 • Verejné vysoké školy, vrátane právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj zriadených verejnými vysokými školami + verejné výskumné inštitúcie (vyžaduje sa spolufinancovanie vo výške 5 %)
 • Súkromné vysoké školy, vrátane právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj zriadených súkromnými vysokými školami (vyžaduje sa spolufinancovanie vo výške 10 %)
 • Neziskové organizácie výskumu a vývoja (vyžaduje sa spolufinancovanie vo výške 5 %)

Ďalšiu skupinu, ktoré v projektoch môže figurovať, sú podniky, u ktorých sa bude výskum a vývoj realizovať. V projekte budú vystupovať v pozícii partnera:

 • Mikro a malý podnik (spolufinancovanie od 20 do 55 % podľa toho, či ide o priemyselný alebo experimentálny výskum)
 • Stredný podnik (spolufinancovanie od 25 do 65 % podľa toho, či ide o priemyselný alebo experimentálny výskum)
 • Veľký podnik (spolufinancovanie od 35 do 75 % podľa toho, či ide o priemyselný alebo experimentálny výskum)

Žiadatelia a partneri by mali mať oprávnenie na výsum a vývoj a mali by existovať viac ako 36 mesiacov. Partnerstvo musí mať maximálne 3 subjekty – 1 žiadateľ a najviac 2 partneri.

Projekt musí byť realizovaný na území Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Banskobystrického, Žilinského, Košického alebo Prešovského kraja.

Viac detailov o oprávnenosti a miere spolufinancovania zistíte priamo z textu výzvy (link nižšie – Dôležité odkazy).

Na aké aktivity dostanem grant?

Zámerom výzvy je podporiť výskumno-vývojové aktivity jedinečných riešiteľských tímov nepodnikateľských výskumných organizácií a podnikov obsahovo zameraných na minimálne jednu z domén inteligentnej špecializácie RIS3 SK:

 • Dopravné prostriedky pre 21. storočie
 • Priemysel pre 21. storočie
 • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
 • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
 • Zdravé potraviny a životné prostredie

Zvýhodnené budú projekty, ktoré majú potenciál priviesť zahraničného špičkového vedca do slovenskej vedeckej oblasti, ako aj tie, ktoré angažujú slovenského vedca, ktorý pôsobí v zahraničí. Taktiež vám pomôžu komplementárne projekty s programom Horizont 2020, ERA Chair a MSCA.

Podporené projekty musia mať definované výskumné a vývojové aktivity tak, aby ich výsledky mali vysoký potenciál uplatniteľnosti v praxi, pričom oprávnenými typmi výskumu sú:

 • priemyselný výskum,
 • experimentálny vývoj a
 • nezávislý výskum a vývoj.

Realizáciou výskumno-vývojových aktivít sa treba dostať na maximálny stupeň pripravenosti technológie pre trh na úrovni TRL 5 (od stupňa minimálne 3). Podporené budú aj aktivity súvisiace s riešením pandémie COVID-19.

Projektové aktivity musia byť ukončené najneskôr 30. septembra 2023. Minimálna dĺžka realizácie projektu je 12 mesiacov.

Viac detailov ohľadom toho, čo by mali aktivity projektu spĺňať, môžete nájsť v priamo vo výzve od strany 11 (link nižšie – Dôležité odkazy).

Čo môžem získať?

Nenávratnú finančnú podporu na projekt, ktorý rešpektuje podmienky z výzvy. Táto podpora sa pohybuje od 25 až do 100 % celkových nákladov a závisí to podľa toho, do ktorej kategórie žiadateľa či partnera spadáte.

Na výzvu je pridelených 25 miliónov eur a na jeden projekt môžete takto získať od 500 tisíc do 1,5 milióna eur.

Čo konkrétne viete prefinancovať z týchto peňazí? Nebude to žiaden dlhodobý majetok ani stavby. Oprávnenými sú iba mzdové a ostatné výdavky (paušál do výšky 40 % mzdových).

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť spolu so všetkými prílohami sa podáva prostredníctvom elektronického systému ITMS 2014 na Výskumnú agentúru, najlepšie do 5. februára 2022, kedy sa uzatvára prvé hodnotiace kolo.

Frekvencia uzatvárania ďalších hodnotiacich kôl je potom v intervale 4 týždňov.

Dôležité odkazy

Informácie boli čerpané z výzvy OPVaI ako aj z webu innonews.blog


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *