Posted on

Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM spája zástupcov výrobných a technologických firiem a univerzít s cieľom skvalitniť prípravu podnikov na digitálnu transformáciu a aplikáciu trendov Industry 4.0. Realizuje rôzne aktivity a vytvára priestor pre zdieľanie odborných informácií, príkladov dobrej praxe a vzájomný networking. Už siedmy rok realizuje prieskum o úrovni aplikácie Industry 4.0 do slovenského priemyslu. Z prieskumu vyplýva, že podiel podnikov, ktoré aplikujú Industry 4.0 už niekoľko rokov stagnuje. Tohtoročný prieskum klaster realizoval v spolupráci s prieskumnou agentúrou Go4insight na vzorke 113 respondentov.

Stúpajúci trend digitalizácie

Podľa výsledkov prieskumu môžeme hovoriť len o pomalom prieniku konceptu Industry 4.0 do podnikov. Dnes napĺňa svoju aplikačnú stratégiu 27% podnikov. Oproti minulým rokom to predstavuje len nepatrný nárast (26% v roku 2021, 23% v roku 2022). Aj keď dynamika progresu aplikácie nie je dostatočná, pozitívnym zistením je kontinuálny medziročný pokles podielu firiem, ktoré ešte nedigitalizujú. V priebehu troch rokov sa znížil o takmer 20 percentuálnych bodov, z viac ako dvoch pätín na dnešných 23%. Pozitívnym signálom je aj zvýšenie podielu firiem, ktoré v digitalizácii robia prvé kroky o bezmála 20 percentuálnych bodov za posledné tri roky, na dnešných 50%. „Klesajúci trend podielu firiem, ktoré nedigitalizujú, spolu s nárastom podielu podnikov, ktoré začínajú s prvými aktivitami v digitalizácii, môžeme hodnotiť ako optimistický. Aj keď priemysel potrebuje v digitálnej transformácii pridať, hodnoty týchto parametrov signalizujú zdravý vývoj,“ konštatuje Martin Morháč, člen predsedníctva Industry4UM.

Aké sú výsledky prieskumu?

Vo vnímaní dôležitosti Industry 4.0 a digitálnej transformácie zaznamenal prieskum prekvapivý posun. Kým v minulom roku ich za veľmi dôležité považovalo takmer 60% firiem, v tomto roku to už bola necelá polovica (48%). Naopak, sa posilnil podiel firiem, pre ktoré je uplatňovanie konceptu Industry 4.0 potrebné, ale nie zásadné, z 27% v minulom roku na 38% v aktuálnom roku. „V tejto kategórii by sa, vzhľadom na okolnosti, očakávalo posilnenie vnímania digitalizácie a Industry 4.0 ako dôležitej súčasti budúcnosti podniku. Prieskum ukázal, že v tak zložitom období, ktoré dnes firmy zažívajú, od komplikácií v dodávateľských reťazcov, neistej situácie na trhu energií, inflácie… ich posúvajú v rebríčku priorít na nižšie pozície,“ vysvetľuje Martin Morháč.

Z firiem, ktoré už digitalizujú, výrazne zaostávajú podniky so slovenským väčšinovým kapitálom. Aj keď sa ich podiel v medziročnom porovnaní pomaly zvyšuje, oproti firmám so zahraničným kapitálom (41%) ich digitalizuje len polovica (20%). Zaujímavý je pohľad na vplyv materských zahraničných firiem na možnosti slovenských dcérskych podnikov manažovať aplikáciu Industry 4.0 vo vlastnej réžii. Len 19% firiem má od materskej spoločnosti uvoľnené ruky pre riadenie digitalizácie vo svojom podniku, 58% ju riadi čiastočne, a v takmer štvrtine podnikov (23%) určuje digitalizačnú stratégiu materská spoločnosť zo zahraničia.

Dôležitosť stratégie digitálnej transformácie

Ako pozitívne zistenie môžeme vyhodnotiť aj podiel firiem, ktoré si uvedomujú dôležitosť strategického prístupu k riešeniu otázok aplikácie Industry 4.0, a pripravujú svoje digitalizačné stratégie. Kým v roku 2022 už malo alebo pripravovalo stratégiu digitálnej transformácie 31% opýtaných spoločnosti, tento rok podiel posunul na 36%. „Môžeme hovoriť o pozitívnom trende. Je to signál o tom, že si firmy uvedomujú, že digitálna transformácia podniku nie je len o nákupe technológie alebo softvéru, či jednotlivé riešenie v niektorom z procesov, ale o riadenú, systematickú a komplexnú zmenu interného fungovania firmy,“ hodnotí Martin Morháč.

Firmy si tiež začínajú budovať odborné tímy, venujúce sa digitálnej transformácii a príprave digitalizačných stratégií. Viac ako tretina podnikov (35%) už má realizačné tímy vytvorené, a tretina plánuje takéto tímy v blízkej budúcnosti budovať. Aplikácii Industry 4.0 sa venujú prevažne tímy zložené z interných zamestnancov (40%). Podniky začali do svojich tímov začleňovať aj externých dodávateľov a konzultantov. Oproti minulému roku sa významne posilnil záujem o zmiešané tímy zložené z interných a externých členov s jasne definovanými zodpovednosťami. Aj toto zistenie potvrdzuje, že k riešeniam chcú podniky pristupovať strategicky a riadene.

Prečo firmy pristupujú k digitálnej transformácii?

Za hlavné dôvody prečo pristupujú k digitálnej transformácii podniky označili zvyšovanie efektivity výrobných procesov, udržanie konkurencieschopnosti a lepšie využívanie dát. Vo vnútorných procesoch vidia podniky najväčšiu potrebu aplikovať Industry 4.0 vo výrobe, logistike a predvýrobných fázach. V externých procesoch v spolupráci so zákazníkmi a odberateľmi, v komunikácii s dodávateľským reťazcom a s externou logistikou. Najväčšími prekážkami, ktoré podniky obmedzujú v digitalizácii je investičná náročnosť ponúkaných riešení (59%), nedostatočné zručnosti zamestnancov (44%), ale aj skutočnosť, že TOP manažment nepovažuje Industry 4.0 za svoju prioritu (31%).

Problémy s aplikovaním digitalizácie

Dlhodobým problémom, s ktorým podniky zápasia, je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Absenciu zručností zodpovedajúcu potrebám praxe najviac pociťujú v oblasti programovania a správy softvérových aplikácií (41%), analytike dát (36%) a priemyselnom inžinierstve (35%). Motiváciou pre naštartovanie alebo zintenzívnenie digitálnej transformácie by pre 56% podnikov boli príklady úspešného aplikovania Industry 4.0 iných podnikov. S rovnakým podielom je aj vyššia finančná podpora na rozvoj Industry 4.0, povzbudilo by ich aj viac informácií (38%).

Dostupnosť informácií o digitálnej transformácii a Industry 4.0 a ich kvalita sa podľa zistení zvyšuje. Tretina podnikov dnes potvrdzuje dostatok potrebných informácií. Stále však pomerne vysokému podielu podnikov (51%) chýbajú podstatné a dôležité informácie pre svoj ďalší posun. Informácie podniky vyhľadávajú predovšetkým v odborných médiách a na webových portálov (53%), získavajú ich od interných špecialistov (43%), na konferenciách a workshopoch (41%), alebo im ich sprostredkúvajú externí konzultantov (39%).

Aké spoločnosti sa zúčastnili prieskumu?

„Aktuálny prieskum sme v agentúre Go4insight realizovali pre Industry4UM metódou online dopytovania CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). K cieľovej skupine patrili relevantní zástupcovia spoločností z oblasti priemyselnej výroby na Slovensku s viac ako 10 zamestnancami.

Prieskum bol realizovaný od začiatku októbra do polovice novembra 2023 na vzorke 113 respondentov. Z hľadiska štruktúry vzorky takmer polovicu tvoria členovia vrcholového vedenia spoločnosti. Približne tretina vzorky pozostáva z firiem do 50 zamestnancov a podobný podiel majú aj spoločnosti s 51-249 zamestnancami. Zvyšok sú spoločnosti s 250 a viac zamestnancami. Z hľadiska vlastníctva, viac ako tretinu tvoria firmy s väčšinovým zahraničným kapitálom,“ dopĺňa detaily o prieskume Július Filo, managing partner Go4insight.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *