Posted on

Košický samosprávny kraj ešte v prvej polovici roka vyhlásil výzvy určené pre právnické osoby a podnikateľov, ktorí svojou aktivitou kraju prinášajú verejný prospech v roku 2021. Hoci sa druhé kolo malo uzavrieť koncom októbra, termín pre výzvy s názvom Individuálne dotácie a Dotačná schéma, bol predĺžený. Momentálne tak máte stále možnosť podať projekt so všeobecným, verejným prospechom až do konca novembra.

Kto môže žiadať o grant?

V oboch výzvach sa píše, že dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území vyššieho územného celku, alebo poskytujú služby obyvateľom Košického samosprávneho kraja.

Projekt musí byť realizovaný na území Košického samosprávneho kraja. Výzva naznačuje, že žiadateľ nemusí mať sídlo na území KSK, ak na jeho území vykonáva svoju aktivitu. Rovnako sa bližšie nešpecifikuje typ právnickej osoby. Chápeme tomu teda tak, že oprávnená je akákoľvek PO, teda aj neziskovka a podobne. Všetky uvedené informácie odporúčame preveriť priamo u vyhlasovateľa výzvy.

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

V rámci Individuálnych dotácií (ID/2021) ide o služby všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov v oblasti regionálneho rozvoja v Košickom kraji:

 1. Zelené projekty zamerané na ochranu životného prostredia
 2. Regionálny rozvoj a podpora zamestnanosti
 3. Vzdelávanie, výchova a šport
 4. Sociálna a humanitárna pomoc
 5. Zdravotná starostlivosť a ochrana zdravia
 6. Ľudské práva a slobody
 7. Podpora kultúry a duchovných hodnôt

Výzva Dotačné schémy (DS/2021) určuje nasledovné oblasti:

 1. Tvorba a ochrana životného prostredia a zachovanie prírodných hodnôt
 2. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
 3. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
 4. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
 5. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ochrana zdravia obyvateľstva
 6. Ochrana ľudských práv a základných slobôd vrátane práv detí a mládeže
 7. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
 8. Rozvoj vedy a vzdelania
 9. Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
 10. Plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb

Čo môžem získať?

Pre Individuálne dotácie je vyčlenených vyše 37 tisíc eur a na svoj projekt môžete žiadať financovanie od 500 do 10 tisíc eur.

Pri Dotačných schémach je alokovaných vyše 167 tisíc eur (2. kolo) a na svoj projekt môžete žiadať minimálne 500 eur. Maximálna výška dotácie je stanovená podľa okresov. Konkrétnu výšku si nájdete vo výzve na strane 6. Ide však o celkovú dotáciu, pre všetkých potenciálnych žiadateľov v danom okrese.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Žiadosť o poskytnutie dotácie podávajte výlučne vyplnením elektronického formulára, ktorý je dostupný na vucke.egrant.sk.

Upozorňujeme, že žiadosť a všetky povinné prílohy, ktoré ste registrovali v aplikácii egrant, musíte vytlačiť a predložiť aj v tlačenej podobe 1x poštou. Pri podávaní na poslednú chvíľu je rozhodujúci dátum pečiatky.

Uzávierka momentálne otvoreného 2. kola sa presúva z 31. októbra na termín 30. novembra 2021.

V tomto článku sme spracovali iba základný prehľad, aby ste sa vedeli rýchlo rozhodnúť, či je výzva pre vás vhodná. Ak áno, určite si preštudujte detailne podmienky.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *