Posted on

Eurostars je nástroj financovania pod programom EUREKA, ktorý podporuje inovatívne malé a stredné podniky (MSP) a ako partnerov aj organizácie rôzneho druhu. Z tohto programu môžete financovať medzinárodné projekty spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v akejkoľvek oblasti. Hoci ide o medzinárodnú podpornú schému, žiadosť treba koordinovať s ministerstvom školstva. Uzávierka do výzvy Eurostars joint transnational sa koná 24. marca.

Kto môže získať grant?

Na to, aby ste mohli podať žiadosť, musíte spĺňať 7 kritérií:

 • projektové konzorcium musí viesť inovatívny MSP z krajiny Eurostars (Slovensko tu patrí tiež),
 • konzorcium tvoria najmenej dva subjekty, ktoré sú na sebe nezávislé,
 • partner v konzorciu môže byť veľká spoločnosť, univerzita, výskumná organizácia a iné typy organizácií,
 • projektové konzorcium tvoria subjekty z najmenej dvoch krajín Eurostars s minimálne jednou organizáciou plného člena alebo partnerskej krajiny Eureka (Slovensko je plný člen).

Na aké aktivity dostanem grant?

Veľmi jednoducho povedané, v projekte môžete riešiť medzinárodné projekty spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v akejkoľvek výskumnej oblasti. Postup je nasledovný:

 • definujte svoj projektový nápad,
 • spolupracujte na medzinárodnej úrovni, zdieľajte odborné znalosti,
 • vyvíjajte produkty, procesy alebo služby, ktoré možno ľahko komercializovať,
 • trvanie projektu je 36 mesiacov alebo menej,
 • projekt je zameraný výlučne na civilné aplikácie.

Čo môžem získať?

Pre získanie aktuálnych informácií o spôsobe financovania oslovte národný kontakt EUREKA, ktorým je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Tak ako ostatné krajiny, aj Slovensko má ďalšie národné usmernenia pre oprávnenosť projektov na financovanie. Podmienky sa riadia podľa zákona 523/2004 Zz o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe.

Všeobecne však platí, že:

 • rozpočet MSP (okrem subdodávok) je 50 % z celkového rozpočtu (alebo viac),
 • žiadny jednotlivý partner alebo krajina nie je zodpovedná za viac ako 70 % rozpočtu projektu.

Taktiež si môžete skontrolovať svoju finančnú životaschopnosť. Eureka má nástroj, ktorý ukazuje, či máte finančnú kapacitu na zvládnutie nákladov v projekte.

Pre bližšie informácie o tom, ako funguje program EUREKA si prečítajte V programe Eureka máte 48% šancu, že dostanete grant. A bez stresu z termínov.

Ako a dokedy požiadať?

Celý proces žiadania prebieha v komunikácii s národným kontaktom Slovenska. Postup nájdete na tejto stránke.

Žiadosť o financovanie výskumno-vývojového a inovačného projektu môžete podať od 21. januára 2022 do 24. marca 2022 do 14:00 hod.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.