Posted on

Košice sa rozhodli zapojiť do dobrovoľníckych aktivít na svojom území čo najširšiu verejnosť, ktorá však v mnohých prípadoch nemá na realizáciu svojich dobrovoľníckych aktivít dostatok finančných prostriedkov. Koncom roka 2020 bolo takto zrealizovaných 12 dobrovoľníckych projektov. Mesta sa preto opäť rozhodlo vyhlásiť výzvu na poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva pre rok 2021. Žiadosti pre svoje projekty v maximálnej hodnote 1 500 eur môžete zasielať do 2. júla 2021.

Pre koho je výzva určená?

Oprávnenými žiadať dotáciu sú právnické osoby v so sídlom v meste Košice, ktoré vykonávajú činnosť na území mesta Košice:

  • školy a školské zariadenia, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
  • občianske združenia vykonávajúce dobrovoľnícku činnosť
  • neziskové organizácie vykonávajúce dobrovoľnícku činnosť
  • spoločenstvá vlastníkov bytov

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Medzi oprávnené aktivity v rámci „výzvy“ patria:

  • dobrovoľnícke činnosti v prospech širšej komunity v sociálnej oblasti a oblasti životného prostredia,
  • pracovné stretnutia, okrúhle stoly, rokovania s aktérmi mládežníckej politiky a so zástupcami organizácií, ktoré pracujú s mládežníckymi dobrovoľníkmi,
  • vzdelávacie aktivity a workshopy v oblasti sociálnej a životného prostredia,
  • aktivity zamerané na tvorbu a prevádzkovanie komunikačných a propagačných nástrojov na šírenie informácií o príležitostiach dobrovoľníctva,
  • kampane a mediálne projekty zamerané na komunikáciu s mladými ľuďmi a seniormi,
  • iné aktivity, ktoré súvisia so špecifickými cieľmi výzvy.

Čo môžem získať?

Na celú výzvu je alokovaných 20 tisíc eur. Ako žiadateľ môžete na svoj projekt získať dotáciu maximálne vo výške 1 500 eur. To znamená, že minimálne 13 žiadateľov by malo dostať financovanie.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Formulár žiadosti je potrebné vyplniť a podklady zaslať poštou alebo osobne doručiť na adresu: Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, (rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo osobného doručenia).

Ak sa žiadosť podáva v elektronickej podobe, žiadosť musí byť autorizovaná a doručená do elektronickej schránky mesta zriadenej podľa osobitého predpisu. Elektronické žiadosti musia záujemcovia podať na mailovej adrese miroslav.sambor@kosice.sk alebo na webe https://kosice.egrant.sk.

Uzávierka výzvy je určená na 2. júla 2021. Všetky potrebné informácie nájdete priamo vo výzve.

Informácie boli čerpané z webu kosice.sk


newsletter granty


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *