Posted on

Napriek tomu, že Európska únia ročne investuje desiatky miliárd eur do financovania malých a stredných podnikov (MSP), stále je pre podnikateľa pomerne náročné zorientovať sa v spleti programov, iniciatív a výziev.

V nižšie uvedenom texte som pripravil ich prehľad a zhrnutie. Vybrané programy a iniciatívy budú podrobne rozobraté v ďalších článkoch.

Upozorňujem, že nová generácia programov bude spustená až v roku 2021 a preto viaceré informácie vychádzajú len z predbežných informácií poskytnutých oficiálnou cestou z financujúcich organizácií a môžu byť ešte modifikované.

Podpora zo strany EÚ by sa dala pre zrozumiteľnosť rozdeliť do troch zásadných oblastí: granty, návratné financovanie a podporné služby. Poďme sa pozrieť na jednotlivé segmenty.

1. Granty

Nenávratná finančná pomoc prostredníctvom grantov je asi z pohľadu firiem a atraktívnosti pre ne najzaujímavejšia. Nevzniká totiž pri nej finančný záväzok voči poskytovateľovi finančných prostriedkov ani neprichádza k zrieďovaniu majetkových podielov vlastníkov spoločnosti.

Aj od roku 2021 bude pre slovenské firmy dostupných množstvo programov. Skúsim ich rozdeliť na dve základné skupiny podľa toho, kde prebiehajú zásadné rozhodovania o výbere a financovaní projektov:

 1. Európske komunitárne programy
 2. Národné programy a schémy realizované prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov, prípadne štátneho rozpočtu SR

A. Európske komunitárne programy

Komunitárne programy sú navrhované na úrovni Európskej únie ako celku a riadené centralizovane priamo Európskou komisiou alebo jej výkonnými agentúrami.

Tu sa v tvrdej konkurenčnej súťaži stretnú slovenské firmy so spoločnosťami z celej EÚ a ďalšími desiatkami asociovaných krajín.

Výhodou je transparentný výberový proces, kde zvíťazia tí najlepší a omnoho jednoduchšia administratíva pri príprave a realizácie projektu.

Nižšie sú vybrané len programy a ich súčasti, ktoré sú zaujímavé pre firmy, či už v pozícii technologického lídra alebo inovujúcej spoločnosti, ktorá má záujem implementovať prelomovú technológiu, metódu alebo produkt.

Horizont Európa

Horizon Europe je nový ambiciózny rámcový program EÚ pre výskum a inovácie navrhnutý pre obdobie rokov 2021 až 2027. Komisia navrhuje pre program Horizont Európa vyčleniť rozpočet vo výške takmer 100 miliárd EUR.

Pre firmy sú najdôležitejšie nasledovné schémy:

 1. EIC Accelerator, bývalý SME Instrument je zameraný na mimoriadne inovačné MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál prostredníctvom prelomových produktov, ktoré plánujú uviesť na trh.
  Ponúka kombinované financovanie: granty na hlavnú fázu inovačného projektu (validácia, tvorba prototypov, testovanie, rozvoj použiteľnosti až do 2,5 milióna eur) a investície vstupom do základného kapitálu na globálny predaj a rast spoločnosti (až do 15 miliónov eur).
 2. EIC Pathfinderiniciatíva programu Horizont 2020 na podporu nových a nastupujúcich technológií. Táto iniciatíva podporí kolaboratívny a interdisciplinárny výskum a inovácie v oblasti radikálne nových technológií a je zameraná najmä na základný výskum. Do projektov sa môžu zapojiť aj firmy.
  Výzvy pre projekty sú určené pre konzorciá zložené z najmenej 3 organizácií a výška grantu na projekt môže dosiahnuť 4 milióny EUR.
 3. Spoločné inovačné a výskumné projekty – na základe preddefinovaných tematických výziev, ktoré sú publikované v pracovných programoch jednotlivých oblastí sa budú očakávať návrhy projektov konzorcií minimálne 3 partnerov z 3 rôznych krajín, ktoré významne prispejú k zverejnenej problematike. Tieto projekty predstavujú najväčší balík financií v rámci programu Horizont Európa.
 4. Kaskádové grantyna podporu inovatívnych firiem (najmä MSP) spustila Európska komisia systém kaskádového financovania, ktorého cieľom je poskytnúť financovanie vo forme malých grantov, zvyčajne 10 až 200 tisíc eur na obdobie do jedného roka.
  Ich cieľom je akcelerácia, podpora pilotov, demonštrácie alebo experimenty v súvislosti s konkrétnou inovatívnou technológiou alebo rámcom (zvyčajne s účasťou začínajúcich podnikov alebo MSP).
  Slúžia na tiež riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.

Program pre jednotný trh EÚ

Single Market Programme (SMP) bude od roku 2021 novým programom pre pre jednotný trh EÚ, konkurencieschopnosť podnikov vrátane MSP (podpora pri škálovaní a medzinárodnom raste), štandardizáciu, normy a európsku štatistiku.

Program je navrhnutý s rozpočtom 4 miliardy eur, pričom program na podporu konkurencieschopnosti (COSME) by mal mať rozpočet 1 miliardu.

Digitálna Európa

Digital Europe je zameraný na budovanie strategických digitálnych kapacít EÚ a na uľahčenie rozsiahleho nasadenia digitálnych technológií.

S plánovaným celkovým rozpočtom 8,2 miliárd eur bude podporovať digitálnu transformáciu európskej spoločnosti a hospodárstva, najmä investície do superpočítačov, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, pokročilých digitálnych zručností a zabezpečenia širokého využívania digitálnych technológií v celej ekonomike a spoločnosti, a to aj prostredníctvom centier digitálnej inovácie.

Eurostars

Ide o program financovania a podpory zameraný na inovačné MSP vykonávajúce výskum a vývoj, ktoré chcú využívať výhody plynúce z medzinárodnej spolupráce.

Eurostars podporí nadnárodné projekty, vedené MSP, spájajúce najmenej dvoch partnerov z dvoch rôznych krajín a trvaním najviac tri roky. Výsledok výskumu by mal byť pripravený na uvedenie na trh do dvoch rokov od jeho dokončenia.

Nástroj na prepájanie Európy

Connecting Europe Facility je kľúčovým finančným nástrojom EÚ na podporu rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti prostredníctvom cielených investícií do infraštruktúry na európskej úrovni.

Podporuje rozvoj vysoko výkonných, udržateľných a účinne prepojených transeurópskych sietí v oblasti dopravy, energetiky a digitálnych služieb. Okrem grantov ponúka CEF finančnú podporu projektom prostredníctvom inovatívnych finančných nástrojov, ako sú záruky a projektové dlhopisy.

Program LIFE

Je jediným fondom EÚ zameraným výlučne na environmentálne a klimatické ciele s navrhovaným rozpočtom 5,45 miliárd eur. Program má snahu prispieť k prechodu na čisté, obehové, energeticky efektívne, nízkouhlíkové a klimaticky odolné hospodárstvo, aj prostredníctvom prechodov na čistú energiu, chrániť a zlepšovať kvalitu životného prostredia, zastaviť a zvrátiť stratu biodiverzity, a tým prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju.

Erasmus

V novom návrhu programu zachováva perspektívu celoživotného vzdelávania zahŕňajúcu sektory vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania, odbornej prípravy, všeobecného vzdelávania, vzdelávania dospelých, neformálneho vzdelávania, mládeže a športu.

Podporuje výučbu jazykov, rozvoj digitálnych zručností a pozornosť novým poznatkom a kompetenciám v oblastiach zameraných na budúcnosť, ako je podnebie.

Interreg

Programy regionálnej spolupráce Interreg podporia inteligentnejšie a inovatívnejšie riešenia pre regióny, ochranu životného prostredia a klímy, sociálne a inkluzívne aspekty a lepšiu medziregionálnu spoluprácu, vrátane governance.

Skupina programov Interreg sa skladá z troch typov programov cezhraničné programy bilaterálnej spolupráce s okolitými krajinami, nadnárodné programy prepájajúce širšie regionálne zoskupenia (pre Slovensko sú k dispozícii 2 programy: Stredná Európa a Dunajský región) a medziregionálny program spolupráce Interreg Europe prepájajúci akékoľvek regióny v EÚ.

B. Národné programy a schémy

V tejto časti zhrniem slovenské národné programy a schémy realizované prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prípadne štátneho rozpočtu SR.

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF)

Zameriavajú sa hlavne na päť oblastí: výskum a inovácie, digitálne technológie, podpora nízkouhlíkového hospodárstva, udržateľné riadenie prírodných zdrojov, malé podniky.

Sú financované prostredníctvom správnych orgánov v jednotlivých členských krajinách. Pre slovenské firmy sú najvýznamnejšie operačné programy (aktuálne združené v OP Integrovaná infraštruktúra), ktoré sú v správe ministerstva hospodárstva a ministerstva školstva. Tieto poskytujú financovanie pre výskum, inovácie a rozvoj konkurencieschopnosti firiem.

Národné schémy financované zo štátneho rozpočtu

Okrem programov realizovaných cez EŠIF je na Slovensku k dispozícii niekoľko schém, ktoré umožňujú financovanie rozvojových zámerov firiem. Ide napríklad o:

 • Inovačné vouchery – schéma na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou špecifických voucherov na úhradu služieb riešiteľovi projektu-oprávnenej organizácii až do výšky 10 tisíc eur.
 • Inovačný fond pre financovanie rozvojových a koncepčných štúdií, stanovujúcich hlavné oblasti využitia výsledkov vedeckých, výskumných a vývojových riešení na princípe obrátkového (návratného) financovania.
 • podpora Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV), kde súčasťou budúceho financovania po roku 2021 je plánovaných aj 71 mil. eur na podporu účasti SR v programe Horizont Európa a podpora špičkových projektov.

2. Návratné financovanie

Finančné nástroje skupiny EIB a prístup k rizikovému kapitálu

Financovanie pomôže spoločnostiam a ostatným typom subjektov získať prístup k zvýhodneným úverom, zárukám a kapitálovému financovaniu.

Od roku 2021 by sa mali nástroje združiť v jednom programe InvestEU, ktorý by mal mobilizovať verejné a súkromné financovanie vo forme pôžičiek, záruk, vlastného kapitálu alebo iných trhových nástrojov na strategické investície do podpory výskumu a vývoja prostredníctvom osobitného “investičného okna”.

Rozpočet je vo výške cca 15,3 miliárd eur, pričom program očakáva mobilizáciu dodatočných investícií vo výške viac ako 650 mld. eur prostredníctvom pákového efektu.

Slovak Investment Holding

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Cieľom spoločnosti SIH je podpora verejných a súkromných investícií v strategických sektoroch na Slovensku.

Poskytuje priame investície formou venture capital do spoločností, kapitálové financovanie pre začínajúce podniky v spolupráci so správcami fondov, zvýhodnené úvery pre MSP prostredníctvom slovenských bánk, spravovanie alternatívnych investičných fondov prostredníctvom Slovak Asset Management (SAM), komerčné kapitálové financovanie pre MSP prostredníctvom Venture to Future Fund, a.s. (VFF) a špecifické finančné nástroje Antikorona.

Súkromné finančné zdroje

Na Slovensku alebo pre slovenské firmy je k dispozícii tiež niekoľko desiatok súkromných bankových, investičných a finančných spoločností, ktoré disponujú nástrojmi na financovanie firiem.

Ide najmä o úvery a záruky na úvery, investície do základného kapitálu (napr. equity, quasi-equity, konvertibilné pôžičky) alebo alternatívne finančné nástroje (napr. crowdfunding, ICO).

3. Podporné služby pre firmy

Internacionalizácia a inovácie

Enterprise Europe Network(EEN) predstavuje najväčšiu sieť na podporu MSP s nadnárodnými ambíciami, ktorá viac ako 600 organizácií s 3000 skúsenými profesionálmi vo vyše 60 krajinách.

Cieľom EEN je bezplatne pomáhať firmám pri rozvoji ich inovatívneho potenciálu v EÚ. Sieť EEN poskytuje 3 základné okruhy služieb vytváranie medzinárodných partnerstiev, poradenstvo pre medzinárodný rast, podpora inovácií.

Na Slovensku už od roku 2008 aktivity siete koordinuje spoločnosť BIC Bratislava v partnerstve s SBA, SOPK, RPIC Prešov a CVTI SR.

Akceleračné služby EIT

Európsky inovačný a technologický inštitút sa v rámci tematických komunít (v oblasti klímy, digitalizácie, potravín, zdravotníctva, energetiky, výroby, surovín a mestskej mobility) snaží podporiť vývoj inovatívnych produktov a služieb, iniciovať zakladanie nových podnikov a vzdelávať novú generáciu podnikateľov.

Služby na podporu digitalizácie: Európske centrá digitálnych inovácií

European Digital Innovation Hubs (EDIHs), sú samostatné organizácie alebo koordinované skupiny, ktoré podporujú najmä malé a stredné podniky a verejný sektor v oblasti digitálnej transformácie.

Podnikom budú poskytovať predovšetkým priestor na testovanie a experimentovanie, prístup k technológiám, pomoc pri získavaní ďalšej finančnej podpory alebo pri zvyšovaní digitálnych zručností ich zamestnancov.

Národné podnikateľské centrum

Hlavným cieľom NPC, spravovaného Slovak Business Agency (SBA), je realizovanie koncepcie jednotného miesta typu „one-stop-shop“ poskytujúceho široké portfólio informácií a doplnkových služieb: akceleračný program, stážový program, inkubačný program, rastový program, front office a creative point.

Národné kontaktné body pre Horizont Európa

Národné kontaktné body a zamestnanci Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) môžu byť nápomocní pri príprave výskumných a inovačných projektových zámerov či žiadostí o grant, vyhľadávaní partnerov,  praktických záležitostiach týkajúcich sa etiky, právnych a finančných otázok, ochrany práv duševného vlastníctva.

Ivan Filus, inovačný expert a konzultant pre mladé ambiciózne inovatívne firmy a progresívne výskumné tímy v akademickej sfére. Vyše 20 rokov pôsobí v spoločnosti BIC Bratislava, ktorá sa venuje podpore inovácií vo firmách a regiónoch, v rámci ktorej participoval na viac ako 60 medzinárodných projektoch. Je administratívnym koordinátorom zastúpenia celosvetovej siete Enterprise Europe Network na Slovensku. 20 rokov pôsobí v štruktúrach Slovenskej republiky pre rámcové programy Európskej únie pre výskum a inovácie. V rámci programu Horizont 2020 je nominovaný ako Národný kontaktný bod pre Slovensko za oblasť „Inovácie v MSP“ a „Prístup k rizikovému financovaniu“. Už niekoľko rokov vedie stránku o inováciách a podnikaní InnoNews.blog.

  

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *