Posted on

Tieto odporúčania si určite prečítaj predtým, ako začneš pripravovať projektovú žiadosť o financovanie z programu Horizont Európa. Ušetríš si mnoho hodín energie a možných problémov. Predloženie návrhu projektu v rámci Horizont Európa je náročná úloha, ktorá si vyžaduje starostlivé plánovanie, presné zostavenie rozpočtu a bezproblémovú spoluprácu s partnermi. Odporúčania pripravila priamo European Research Executive Agency a slovenskú verziu pripravila Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD).

Príprava pred podaním projektu

Na čo si dať pozor?

 • Pred začatím podávania žiadosti si pozorne prečítaj pracovný program Horizont Európa vzťahujúci sa na výzvu, o ktorú máš záujem, aby sipochopil ciele a usmernenia konkrétnej výzvy;
 • Oboznám sa s cieľmi politík EÚ, aby si si svoj návrh vedel predstaviť;
 • Venuj čas dôkladnému preskúmaniu a pochopeniu hodnotiacich kritérií pre konkrétnu výzvu, o ktorú sa chceš uchádzať. To ti môže pomôcť identifikovať potenciálne slabé stránky návrhu a odstrániť ich ešte pred jeho predložením. Návrhy na granty sa hodnotia na základe kritérií „excelentnosť“, „dopad“ a „kvalita a efektívnosť realizácie“. Over si čo jednotlivé pojmy znamenajú;
 • Over si, či výzva a téma, na ktorú sa uchádzaš, je paušálna“ výzva alebo výzva na „skutočné náklady“, pretože to má rôzne dôsledky z hľadiska podmienok oprávnenosti a prípustnosti. Skontroluj aj typ akcie plánovanej pre danú výzvu a tému (koordinačná a podporná akcia (CSA); výskumná a inovačná akcia (RIA), inovačná akcia (IA) atď.);

Hľadám financovanie. Ako začať s Horizon Europe, ak sa mi zdá zložitý? | Rozhovor

 • Vytvor silné a multidisciplinárne konzorcium. Konzorcium by mali tvoriť partneri z rôznych krajín, ktorí prinášajú odborné znalosti v oblasti výskumu. Malo by tiež prinášať inovatívne riešenia na riešenie globálnych výziev. Zapojenie medzinárodných organizácií, verejných orgánov a občanov je veľmi vítané. Na nájdenie vhodných projektových partnerov použi nástroje na vyhľadávanie partnerov a siete, alebo kontaktuj kanceláriu SLORD a relevantné NCP;
 • Vopred zohľadni protokol o nábore ľudských zdrojov potrebných na realizáciu projektu a navrhni plán, aby si sa vyhol oneskoreniu, ak sa návrh stane oprávneným na financovanie;
 • Na webovej stránke CORDIS si pozrite minulé a prebiehajúce projekty financované EÚ, aby si získal prehľad o tom, ako boli tieto projekty navrhnuté a ako boli vytvorené partnerstvá;
 • Zúčastni sa informačných dní o konkrétnej výzve na predkladanie návrhov, o ktorú sa chceš uchádzať. Tieto dni sa organizujú s cieľom vysvetliť každú výzvu na predkladanie návrhov a sú skvelou príležitosťou pýtať sa otázky a dozvedieť sa detaily o témach otvorených na financovanie. Ak sa informačného dňa nemôžeš zúčastniť, určite si pozri záznamy;
 • Kontaktuj najbližšie národné kontaktné miesto (NCP) a požiadaj o podporu. Niektoré NCP okrem poradenstva ponúkajú aj školenia na vypracovanie návrhov projektov;

Čomu sa vyhnúť?

 • Neponáhľaj sa! Neponáhľaj sa a pozorne si prečítaj požiadavky výzvy, aby si sa uistil, že spĺňaš pravidlá oprávnenosti;
 • Pri príprave nápadu na projekt sa neunáhli a investuj čas do hľadania správnych partnerov. V ideálnom prípade by si mal začať hľadať projektových partnerov dlho pred otvorením výzvy na predkladanie návrhov;
 • Nenechávaj si podanie žiadosti na poslednú chvíľu, aby si sa vyhol zbytočným chybám alebo technickým komplikáciám. Priprav si plán a dodržiavaj ho, aby si sa uistil, že všetko stihneš včas. Pred termínom uzávierky výzvy môžeš svoj návrh opakovane otvárať a upravovať, koľkokrát chceš;

6 tipov ako sa dostať do úspešného projektového konzorcia

Správne formuluj a naplánuj svoj návrh

Na čo si dať pozor?

 • Svoj návrh štruktúruj logickým a uceleným spôsobom. Načrtni všeobecnú metodiku projektu a usporiadaj všetky prvky projektu. To ti pomôže zosúladiť ho s cieľmi konkrétnej výzvy a hodnotiacimi kritériami;
 • Zohľadni ďalšie požiadavky alebo politické hľadiská, ktoré sa posudzujú pri hodnotení projektov. Môže ísť o aspekty, ako je prístup viacerých aktérov (partneri s doplnkovými typmi znalostí, zameranie na skutočné problémy), začlenenie spoločenských a humanitných viedotvorená veda atď;
 • Nezabudni, že rozpočet musí zodpovedať pracovnému zaťaženiu v jednotlivých pracovných balíkoch, aby bol projekt realizovateľný z hľadiska časového harmonogramu a finančných zdrojov;
 • Vytvor časový plán celého procesu písania návrhu vrátane konkrétnych úloh, výsledkov, zodpovedností a termínov. Tým sa zabezpečí, že všetko bude dokončené do termínu uzávierky výzvy;
 • Použi usmernenia a šablóny platné pre program financovania, o ktorý sa uchádzaš, dostupné na Funding & Tenders Portáli pre financovanie a verejné súťaže. Nezabudni, že použitie správnej šablóny je podmienkou prípustnosti;

Čomu sa vyhnúť?

 • Nepredkladaj príliš veľa výsledkov alebo príliš ambiciózne výsledky;
 • Neprepisuj svoj návrh – snaž sa zostať jednoduchý a priamočiary;
 • Nepoužívaj buzzwords. Snaž sa svoj projekt vysvetliť realisticky;
 • Nezabudni uviesť etické aspekty ak tvoj návrh vyvoláva jednu alebo viac zložitých etických otázok. V takom prípade musíš vyplniť aj príručku etického sebahodnotenia;
 • Nezabudni vysvetliť, ako budeš vo svojom výskume riešiť rodové aspekty;
 • Nezabudni sa pripraviť v dostatočnom predstihu a predložiť podrobný plán rodovej rovnosti (GEP). Ten je povinný pre právnické osoby z členských štátov a pridružených krajín, ktoré sú verejnými orgánmi, výskumnými organizáciami alebo vysokoškolskými inštitúciami. V prípade týchto právnych subjektov bude musieť byť GEP vypracovaný v čase podpisu grantovej dohody;
 • Neprekračuj limit strán. V prípade výskumnej a inovačnej akcie (RIA) a inovačnej akcie (IA) môže byť rozsah maximálne 45 strán. V prípade koordinačnej a podpornej akcie (CSA) je limit 30 strán. V prípade žiadosti v prvej fáze je to najviac 10 strán. V prípade paušálnych výziev je limit 50 strán pre RIA/IA a 33 strán pre CSA;

Ako napísať projekt s dobre hodnoteným dopadom?

Na čo si dať pozor?

 • Jasne vysvetli význam výzvy, na ktorú sa tvoj projekt zameriava, a prečo by sa mala riešiť práve teraz. Poskytnuté argumenty by mali preukázať, prečo je problém dôležitý a pre koho;
 • Vysvetli, aký bude mať tvoj navrhovaný zásah dlhodobý vplyv na trh, priemysel, technológie, životné prostredie alebo spoločnosť vo všeobecnosti;
 • Predpokladaj nový výskum a interdisciplinárny, multidisciplinárny alebo transdisciplinárny prístup;
 • Premysli si, ako môže tvoj projekt prispieť k očakávaným výsledkom a vplyvu stanoveným v pracovnom programe Horizont Európa;
 • Vysvetli, ako budeš dodržiavať právne povinnosti. Pozri si Modelovú grantovú dohodu programu Horizont Európa a pozri si toto video, aby si sa dozvedel viac o právnych povinnostiach;

Komunikačný plán musí mať každý projekt. Čo všetko treba vedieť?

 • Ukáž, ako je konzorcium vhodné na realizáciu projektu. To zahŕňa zdôraznenie príslušných kapacít organizácií a jednotlivcov, ktorí vedú projekt, dobre štruktúrovaný plán riadenia projektu, jasné rozdelenie úloh, účinné stratégie šírenia informácií a komunikácie a prístup k zmierňovaniu rizík. V podmienkach oprávnenosti je stanovená minimálna veľkosť konzorcia, ale nie je stanovená maximálna veľkosť. Maj však na pamäti, že návrh musí zostať zvládnuteľný;
 • Naplánuj činnosti na zvýšenie dopadu výsledkov tvojho projektu. Zistite rozdiely medzi komunikáciou, šírením a využívaním;

Čomu sa vyhnúť?

 • Neparafrázuj pracovný program. Pretlmoč ho do svojho návrhu;
 • Nezabudni jasne vysvetliť súvislosť medzi cieľmi, činnosťami v projekte a očakávanými výsledkami;
 • Nezamieňaj si pojmy výsledky, výstupy a dopad. Dopad projektu je širší dlhodobý dopad na spoločnosť (vrátane životného prostredia), hospodárstvo a vedu; dopad sa zvyčajne prejavuje až po skončení projektu. Výstup je očakávaný strednodobý účinok projektu podporeného v rámci danej témy; spravidla sa dostaví počas jeho ukončenia alebo krátko po ňom. Výsledky sú to, čo vznikne počas realizácie projektu (napríklad know-how, inovatívne riešenia, algoritmy, dôkazy uskutočniteľnosti, nové obchodné modely, politické odporúčania, usmernenia).

Obsah bol pripravený v spolupráci s eraportal.sk a slord.sk


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *