Posted on

Európska komisia sa zaviazala podporovať rodovú rovnosť vo výskume a inováciách. Pre nás to v praxi znamená, že ak budeme žiadať o financovanie projektov pod programom Horizon Europe, potrebuje naša organizácia mať zverejnený plán rodovej rovnosti. Je súčasťou Stratégie Európskej komisie v oblasti rodovej rovnosti na roky 2020 – 2025, ktorá stanovuje širší záväzok Komisie k rovnosti vo všetkých politikách EÚ. Takýmto spôsobom si chce EÚ zabezpečiť férový prístup žien k výskumným a inovačným aktivitám.

Rovnosť vo výskume

Výskumný sektor má osobitné špecifiká, v ktorom je potrebné prijať osobitné opatrenia na prekonanie pretrvávajúcich rodových rozdielov. Podľa EK vo výskume a inováciách pretrváva veľa štrukturálnych prekážok rodovej rovnosti.

Európska komisia tieto prekážky rieši prostredníctvom:

V rámci programu Horizont Európa Komisia opätovne potvrdzuje svoj záväzok k rodovej rovnosti vo výskume a inováciách. Právny základ stanovuje rodovú rovnosť ako prierezovú prioritu a zavádza posilnené ustanovenia. V informačnom liste s názvom Rodová rovnosť: posilnený záväzok v rámci programu Horizont Európa sú zhrnuté nové kľúčové ustanovenia:

 • plány rodovej rovnosti sa postupne stanú súčasťou kritérií oprávnenosti pre verejné orgány, výskumné organizácie a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z krajín EÚ a asociovaných krajín, ktoré sa hlásia k programu
 • integrácia rodovej dimenzie do obsahu výskumu a inovácií sa štandardne stáva požiadavkou
 • osobitné financovanie bude venované rodovému a medziodvetvovému výskumu, rozvoju inkluzívnych politík rodovej rovnosti na podporu nového európskeho výskumného priestoru a posilneniu postavenia inovujúcich žien

Cieľom je zlepšiť európsky systém výskumu a inovácií a vytvoriť rovnocenné pracovné prostredie z pohľadu pohlavia. V tomto prostredí budú môcť všetky talenty prosperovať a tiež lepšie integrovať rodový rozmer do projektov zameraných na zlepšenie kvality výskumu a spoločenského významu získaných poznatkov, technológií a inovácií.

Plán ako kritérium oprávnenosti v Horizon Europe

Pokiaľ ide o výzvy s konečným termínom od roku 2022, bude plán rodovej rovnosti (GEP) kritériom oprávnenosti pre všetky verejné orgány, inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a výskumné organizácie, ktoré sa chcú zúčastniť programu Horizont Európa.

Ako je podrobne uvedené vo všeobecných prílohách k pracovnému programu Horizon Europe 2021-2022, na splnenie kritéria oprávnenosti musí GEP spĺňať 4 povinné požiadavky alebo „stavebné bloky“ súvisiace s procesmi.

Povinné požiadavky na GEP

 1. Byť verejným dokumentom: GEP by mal byť formálny dokument podpísaným vrcholovým manažmentom, ktorý bude šírený v rámci inštitúcie. Mal by preukázať záväzok k rodovej rovnosti, stanoviť jasné ciele a podrobné opatrenia na ich dosiahnutie
 2. Mať vyhradené zdroje: Zdroje na návrh, implementáciu a monitorovanie GEP môžu zahŕňať financovanie konkrétnych pozícií, ako sú úradníci pre rovnosť alebo tímy pre rodovú rovnosť, ako aj vyčlenený pracovný čas pre akademických, riadiacich a administratívnych pracovníkov.
 3. Zahrnúť opatrenia na zber a sledovanie údajov: GEP musia byť založené na dôkazoch a založené na základných alebo členených rodových údajoch zhromaždených vo všetkých kategóriách zamestnancov. Tieto údaje by mali informovať o cieľoch GEP, ukazovateľoch a priebežnom hodnotení pokroku.
 4. Podporovať školenia a budovanie kapacít: Aktivity môžu zahŕňať rozvoj rodových kompetencií a boj proti nevedomému zaujatiu medzi mužmi a ženami, vedúcimi činiteľmi a osobami s rozhodovacími právomocami, ustanovenie pracovných skupín zameraných na konkrétne témy a zvyšovanie povedomia prostredníctvom workshopov a komunikačných aktivít

Okrem týchto povinných požiadaviek týkajúcich sa procesu sa pre obsah odporúča nasledujúcich 5 tematických oblastí.

 • rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a organizačná kultúra
 • vyváženosť pohlaví vo vedení a v rozhodovaní
 • rodová rovnosť pri nábore a kariérnom postupe
 • integrácia rodového rozmeru do obsahu výskumu a výučby
 • opatrenia proti rodovo podmienenému násiliu vrátane sexuálneho obťažovania

Kedy sa bude GEP požadovať?

V prvej fáze predkladania návrhov sa bude prostredníctvom samostatného dotazníka vyžadovať vlastné vyhlásenie.

Organizácia ešte nemusí mať GEP vo fáze predkladania návrhov, ale musí mať zavedený GEP v čase podpisu grantovej zmluvy.

Vzorová grantová zmluva zaväzuje príjemcov prijímať všetky opatrenia na podporu rovnakých príležitostí pre mužov a ženy pri vykonávaní aktivít a prípadne v súlade s ich GEP.

Chcete vedieť viac? Vypočujte si Podcast 16 | Na granty z Bruselu už budete potrebovať plán rodovej rovnosti (GEP)


facebook grantUP banner svetly


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *