Posted on

Súčasťou každého projektu financovaného z grantových zdrojov je aj stratégia publicity projektu. Je to logický krok, keďže ide o využívanie verejných finančných zdrojov. Stratégia publicity, komunikačný či diseminačný plán sa v jednoduchej ale aj prepracovanejšej forme vyskytuje ako nutná požiadavka výzvy. Nezáleží na tom, či ide o menšie granty alebo priamo top grantové programy ako je napríklad Horizont Európa. Čo všetko je potrebné o tejto téme vedieť tak to sa dozviete z prehľadu, ktorý pripravila Mária Radvanská, skúsená projektová manažérka.

Podpora šírenia v legislatíve

V rámci programu Horizont Európa sa kladie výrazne vyšší dôraz na šírenie výsledkov projektov. Snahou je poskytnutie výsledkov pre využitie v ďalšom výskume, či komercializácii. Toto má oporu aj v príslušnej európskej legislatíve.

Článok 39 – Využívanie a šírenie (*)

 • „Každý príjemca, ktorý získal finančné prostriedky Únie, musí vynaložiť maximálne úsilie na využitie výsledkov, ktoré vlastní, alebo na to, aby ich využil iný právny subjekt. Využívanie môže byť priamo príjemcami alebo nepriame, najmä prostredníctvom prevodu a udeľovania licencií na výsledky v súlade s článkom 40″
 • „Prijímatelia majú šíriť výsledky hneď, ako je to možné, vo verejne dostupnom formáte s výhradou akýchkoľvek obmedzení v rámci ochrany duševného vlastníctva, pravidlami bezpečnosti alebo oprávnenými záujmami.“

* NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/695 z 28. apríla 2021, ktorým sa zriaďuje Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie, stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 a (EÚ) č. 1291/2013

Hodnota za peniaze

Keďže ide o verejné zdroje, ktoré financujú, či spolufinancujú projekty, je snahou dosiahnuť, aby výsledky takto financovaných projektov mali čo najväčší dopad (impact), čím sa rozumie dlhodobý efekt projektu na vedu, na spoločnosť, na ekonomiku a hospodárstvo.

Preto musíme venovať zvýšenú pozornosť častiam v projektoch, ktoré sa venujú komunikácii, šíreniu a využívaniu výsledkov už v priebehu prípravy projektu. Neodporúča sa nechávať si tieto časti na poslednú chvíľu.

Kedy pripraviť komunikačný plán?

Dobrou správou je, že plán pre šírenie a využívanie výsledkov nie je potrebné mať úplne pripravený už pri predkladaní projektu. Stačí ho doručiť v prvých šiestich mesiacoch realizácie, kedy konzorcium projektových partnerov už reálne pracuje na realizácii projektových aktivít. Spoločne vie premyslieť ako bude výsledky šíriť a sprístupňovať pre ďalšie využívanie v rámci konzorcia, svojich organizácií a tretím stranám.

Pri predkladaní projektu stačí stručný päť stranový popis plánovaných aktivít v oblasti komunikácie, šírenia a využívania výsledkov, ktorý je súčasťou opatrení pre maximalizáciu dopadu projektu. Kompletný plán, doručený do 6 mesiacov od začiatku realizácie projektu, má byť následne aktualizovaný aj na konci projektu. Výsledky projektov sú sledované aj po ich skončení. Podľa v súčasnosti dostupných informácií ide pravdepodobne o dva až štyri roky.

Komunikácia, šírenie, využívanie

Nie vždy je príjemcom grantov úplne jasné, aký je rozdiel medzi komunikáciou, šírením a využívaním výsledkov, preto ich stručne objasním.

 • Komunikácia je zameraná na informovanie a propagáciu projektu, jeho aktivít a prínosov medzi širokou škálou cieľových skupín počas celej doby trvania projektu. Vyžaduje rozhodnúť sa čo bude hlavnou myšlienkou, ktorú chce konzorcium komunikovať, prostredníctvom akých nástrojov a ktorým cieľovým skupinám a to im zrozumiteľným jazykom t.j. nie príliš vedeckým.
 • Pri šírení (dissemination) ide o zverejnenie výsledkov, ich sprístupňovanie pre ďalšie využitie a budovanie na nich napr. vedeckými publikáciami v akomkoľvek médiu.
 • Využívanie (exploitation) je cielené na využitie výsledkov projektu v ďalších výskumných a inovačných aktivitách mimo daného projektu vrátane komerčného využívania, ako je vývoj, prototypovanie, výroba a uvádzanie výrobku alebo procesu na trh, vytváranie a poskytovanie služby alebo činnosti spojené s normalizáciou a štandardizáciou.

Výsledkami (results) môžeme rozumieť všetko čo je v rámci projektu generované. Môžu to byť napr. dáta, know-how, informácie, publikácie, softvér, prototypy, vzdelávací materiál, zručnosti a vedomosti, platformy, správy, odporúčania. Tieto výsledky by sa mali dať ďalej využiť, prípadne by mali byť podkladom pre ďalší výskum.

Je na účastníkoch konzorcia, aby v rámci výsledkov určili tie, ktoré sú v projekte kľúčovými využiteľnými výsledkami (Key Exploitable Result – KER). Na tie sa sústreďuje následný monitoring dopadov. Novinkou pri výsledkoch je povinnosť v rámci projektovej záverečnej správy poskytnúť prehľad o vlastníctve projektových výsledkov (Results Ownership List) t.j. ktoré výsledky sú v spoločnom vlastníctve konzorcia, ktoré vo vlastníctve jednotlivých členov, či tretích strán.

Ako má vyzerať komunikačný plán?

Prehľad v tabuľke Vám pomôže, keď nebudete mať úplne jasno v tom, čo napísať v príslušných častiach v projektovej žiadosti.

Výsledky projektu Komunikácia (informovanie o projekte a výsledkoch) Šírenie
(popis výsledkov a ich sprístupnenie/ zverejnenie)
Využívanie
(využívanie výsledkov)
Ciele Osloviť cieľové skupiny, spoločnosť a ukázať vplyv a prínos výskumných a inovačných činností financovaných EÚ, napríklad riešením a poskytovaním možných riešení pre základné spoločenské výzvy. Prenos poznatkov a výsledkov s cieľom umožniť ich využívať ostatným, čím sa maximalizuje vplyv výskumu financovaného EÚ. Efektívne využívanie výsledkov projektov vedecky, hospodársky, politicky alebo spoločensky s cieľom premeniť výskumné a inovačné činnosti na konkrétnu hodnotu s dopadom na spoločnosť.
Zameranie Informovať a propagovať projekt a jeho výsledky/úspech. Popísať a zabezpečiť dostupnosť výsledkov pre ostatných – zameranie len na výsledky! Konkrétne využitie výsledkov výskumu a to nie len na komerčné využitie.
Cieľová skupina Rôznorodé publiká, širšie ako cieľová skupina projektu, vrátane médií a širokej  verejnosti. Publiká, ktoré sa môžu zaujímať o potenciálne využitie výsledkov napr. vedecká komunita, priemyselní partneri, tvorcovia politík. Ľudia/organizácie vrátane projektových partnerov, ktorí konkrétne využívajú výsledky projektu, ako aj skupiny používateľov mimo projektu.

Využiť môžete aj podporné nástroje Európskej Komisie

Ak napriek maximálnemu úsiliu o využívanie nedochádza k žiadnemu využitiu výsledkov v rámci konkrétneho obdobia po skončení projektu (zväčša 1 rok), projekt je povinný na zviditeľnenie využiteľných výsledkov (pokiaľ sa v špecifických prípadoch neupustí od tejto povinnosti) využiť platformu výsledkov programu Horizont – HRP (Horizon Results Platform).

Platforma výsledkov programu Horizont (HRP) je bezplatná a je súčasťou portálu Funding&Tenders, ktorý je k dispozícii všetkým príjemcom. Pozrite si výsledky z programov FP7 a Horizont 2020, ktoré už sú zverejnené. K týmto budú časom pribúdať aj výsledky z projektov v rámci programu Horizont Európa, prípadne ďalších programov EK zameraných na výskum a inovácie. EK platformu vytvorila s cieľom zviditeľniť výsledky výskumu a inovácií ako aj uľahčiť stretnutia s potenciálnymi investormi.

Na záver ešte zhrniem podporné nástroje zo strany EK pre šírenie a zviditeľňovanie výsledkov projektov:

 • Horizon Results Platform (HRP) – platforma výsledkov programu Horizont
 • HRP TV – obsahuje videá a podcasty
 • Horizon Results Booster – podporné služby v oblasti šírenia a využívania výsledkov výskumných projektov FP7, Horizont 2020 a Horizont Európa. Služby v rozsahu ekvivalentu 1-10 dní v priebehu niekoľkých týždňov je možné využiť v troch oblastiach:
 1. Budovanie portfólia výsledkov a vytvorenia efektívnej stratégie pre šírenie výsledkov projektu,
 2. Tvorba alebo finalizácia podnikateľského plánu,
 3. Uvedenie na trh (pitching – stručné predstavenie s cieľom napr. získať ďalšie financie, ochrana duševného vlastníctva, riadenie inovácií, možnosti pre ďalšie využívanie, zhodnotenie potenciálu pre podnikateľský plán, možnosti financovania, a pod.).

Prijímatelia môžu využiť služby v rámci Horizon Results Booster už v priebehu alebo závere projektu. Obdobie od podania žiadosti o takúto službu po začiatok jej poskytovania je v priemere 2 týždne až 1 mesiac.


podcast o grantoch


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *