Posted on

Copernicus for Raw Materials (RawMatCop) je v súčasnosti jediným online kurzom v Európe, ktorý poskytuje školenie o tom, ako aplikovať údaje z pozorovania Zeme zo satelitu Copernicus v sektore surovín. Budeš mať jedinečnú príležitosť využiť open-data programu Copernicus na skutočné problémy pri prieskume nerastov a ťažobných operáciách vrátane bezpečnosti, dodržiavania ochrany životného prostredia a ďalšie. Kurz je spoplatnený a uskutoční sa v decembri ale prihlásiť sa môžeš už iba do 24. novembra.

O kurze

Odborníci na pozorovanie Zeme ťa vyškolia v tom, ako použiť dostupné údaje na zlepšenie kritických problémov so surovinami, ako sú:

  • Zabezpečenie primárnych a sekundárnych nerastných a materiálnych zdrojov potrebných na prechod na udržateľné a obehové hospodárstvo.
  • Monitorovanie vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie bezpečnosti.

To všetko prispieva k udržateľnejšiemu zásobovaniu nerastnými zdrojmi, z ktorých sa vyrába prakticky všetko okolo nás.

Kto ťa školí?

Školitelia RawMatCop Academy sú experti na prieskum nerastov, geofyzikálne metódy a satelitné dáta pracujúci na akademickej pôde, vo výskumných centrách a v poradenstve. Ako účastník získaš exkluzívny prístup k materiálom kurzu vrátane praktických cvičení a videí.

Štvordňový online program je obzvlášť prospešný pre profesionálov so silným zázemím v hodnotovom reťazci surovín a malými alebo žiadnymi znalosťami o pozorovaní Zeme.

Získaš aj certifikát

Kurz RawMatCop Academy je certifikovaný a školenie je schválené Európskou federáciou geológov. Po absolvovaní štyroch modulov získaš certifikát.

Kurz bol vyvinutý znalostno-inovačnou komunitou EIT RawMaterials a partnermi s finančnou podporou Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (DG GROW).

Trvanie kurzu

Kurz sa bude konať v decembri 2022, konkrétne 5., 7., 12. a 14. decembra. Sú to 4 moduly po 4 hodiny v čase od 9:00 do 13:00 hod., moderované a inštruované online.

Dokedy sa prihlásiť?

Termín na podanie prihlášky je 24. novembra do 23:59 hod. Prihlášky sa budú posudzovať priebežne. Po prihlásení na kurz si musíš vyhradiť čas, nakoľko kurz má intenzívny program.

Poplatky za kurz

Zamestnanci firiem, ktorí sú členmi EIT RawMaterials, start-upy alebo členovia Európskej federácie geológov majú znížený poplatok za účasť vo výške 650 eur.

Ak si však zamestnanec verejnej vysokej školy na Slovensku, alebo študent STU BA alebo TUKE, tak poplatok je iba 250 eur.

Plná suma za kurz je v iných prípadoch až 850 eur.

Dôležité odkazy

Chceš byť informovaný/á o podobnom obsahu? Prihlás sa do platformy EIT RawMaterials Alumni a zostaň pravidelne informovaný/á o pravidelných podujatiach, výzvach a školeniach. Pozri sa na alumni.eitrawmaterials.eu.

Tento obsah bol sponzorovaný EIT RawMaterials Alumni

 

 

 


See this content in English

Learn how to work with data from Copernicus. Join the RawMatCop Academy

Copernicus for Raw Materials (RawMatCop) is currently the only online course in Europe that provides training on how to apply Earth observation data from the Copernicus satellite in the raw materials sector. You will have a unique opportunity to use Copernicus open-data on real problems in mineral exploration and mining operations, including safety, environmental compliance and more. The course is charged and will take place in December, but you can only register until November 24.

About the course

Earth observation experts will train you in how to use available data to improve critical resource issues such as:

  • Securing primary and secondary mineral and material resources necessary for the transition to a sustainable and circular economy.
  • Monitoring the impact on the environment and increasing safety.

All this contributes to a more sustainable supply of raw materials resources, from which practically everything around us is produced.

Who are the trainers?

RawMatCop Academy trainers are experts in mineral exploration, geophysical methods and satellite data working in academia, research centers and consultancy. As a participant, you will get exclusive access to the course materials, including practical exercises and videos.

The four-day online program is particularly beneficial for professionals with a strong background in the commodity value chain and little or no knowledge of Earth observation.

You will also receive a certificate

The RawMatCop Academy course is certified and the training is approved by the European Federation of Geologists. After completing four modules, you will receive a certificate.

The course was developed by the EIT RawMaterials knowledge-innovation community and partners with financial support from the European Commission’s Directorate-General for the Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW).

Duration of the course

The course will be held in December 2022, specifically on December 5, 7, 12 and 14. There are 4 modules of 4 hours from 9:00 a.m. to 1:00 p.m., moderated and instructed online.

When to apply?

The application deadline is November 24 by the end of the day. Applications will be considered on a rolling basis. After signing up for the course, you have to set aside time, as the course has an intensive program.

Course fees

Employees of companies that are members of EIT RawMaterials, start-ups or members of the European Federation of Geologists have a reduced participation fee of 650 euros.

However, if you are an employee of a public university in Slovakia, or a student of STU BA or TUKE, the fee is only 250 euros.

In other cases, the full amount for the course is up to 850 euros.

Important links

Do you want to be informed about similar content? Sign up to the EIT RawMaterials Alumni platform and stay informed about regular events, calls and trainings. Check alumni.eitrawmaterials.eu.

This content was sponsored by EIT RawMaterials Alumni

 

 


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *